SVEIKI, SUGRĮŽĘ MŪSŲ MAŽIEJI…

RUGSĖJIS… Geltoni grūdai byra į Žemę… Gelstantys lapai čeža po kojomis… Linksta darželiuose geltoni jurginai… Į gelsvus suolus sėdasi mokiniai… Grūdai – Duonai. Lapai – Žemei. Gėlės – grožiui. Žinios – ateičiai. Kiekvienam savaip derlingas rugsėjis… Į darželio kiemą pas mus iš vasaros džiaugsmų,  sugrįžta vaikučiai pakviesti  į rudenį – dar žydintį, bet jau spalvotais lapais ir besidraikančiais  voratinkliais pasidabinusį. Vėlei į naują kelią – naujų darbų, atradimų, žaidimų, svajonių ir idėjų erdvę…

Šventės vedantieji Rūtenis „Peliukas“ su savo draugais išradingai pasveikino vaikučius su naujais mokslo metais, įtraukė mažuosius į  džiaugsmingą dainų ir judesio šėlsmą. Nuoširdžius sveikinimus bendruomenei išsakė darželio direktorė, palinkėdama visiems drąsiai skleisti sparnus į svajonių išsipildymą.

Dovanojam Jums dvylika žodžių šiems mokslo metams…

Priimkit juos…išdėliokit aplink save kaip brangiausius savo širdelei …tai JAUSMAS…TYRUMAS…MEILĖ….ŽODIS…PAGARBA…IŠMINTIS… PRASMĖ…TIKĖJIMAS…GROŽIS…DŽIAUGSMAS…GĖRIS…

  • IMG_7227
  • IMG_7228
  • IMG_7234
  • IMG_7238
  • IMG_7244
  • IMG_7246

TĖVELIŲ DĖMESIUI

2023 m. rugpjūčio 28 dieną 17 val. kviečiame į tėvų susirinkimą vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ salėje (adresas Draugystės g. 5a).

Darbotvarkėje:

Darželio pristatymas ir pažintis su grupių mokytojomis.

Pageidautina dalyvauti vienam šeimos nariui.

Vaikučių mokytojos lauks rugsėjo 1 dieną.

Pagarbiai,

Direktorė Rasa Alaburdienė

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta”

ldruta@gmail.comhttp://rutald.lt/

tel. 8 343 75615, 8 343 75728

Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ neformaliojo švietimo (dailės) mokytojo pareigoms užimti.

Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ neformaliojo švietimo (dailės) mokytojo pareigoms užimti.

Pareigybės lygis – A2

Darbo krūvis – 0,2 etato.

Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 8,1 – priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Aukštasis arba aukštesnysis pedagoginis išsilavinimas, dailės mokytojas.

Būti įgijęs mokytojo kvalifikaciją arba išklausęs kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas, arba išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą;

Mokytojas turi žinoti ir išmanyti:

Gebėti kurti neformalaus švietimo programas, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus, amžių, vietos bendruomenės poreikius;

Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;

Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos. Pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

Gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus ir pasidalinti atsakomybe;

Gebėti dirbti bendradarbiaujant su kolegomis, administracija, kitais įstaigos darbuotojais, ugdytiniais ir jų tėvais.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu.

4. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

5.  Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas (nepirivaloma).

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. 16.00. val., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ raštinėje (Draugystės g. 5a). Dokumentai turi būti sudėti į voką. Vokas užklijuotas, ant jo užrašyta „Nefomaliojo švietimo (dailės) mokytojo“ arba el. paštu ldruta@gmail.com su nuoroda –

 „ Dėl nefomaliojo švietimo (dailės) mokytojo atrankos“

Atrankos skelbimo data – 2023 m. rugpjūčio 30 d. 11 .00 val.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Kontaktinis asmuo: direktorė Rasa Alaburdienė tel. 8 67847632

Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta” neformaliojo švietimo (keramikos ) mokytojo pareigoms užimti.

Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta”  neformaliojo švietimo (keramikos ) mokytojo pareigoms užimti.

Pareigybės lygis – A2

Darbo krūvis - 0,2 etato.

Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 8,1 – priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Aukštasis arba aukštesnysis pedagoginis išsilavinimas, dailės mokytojas, praktinė patirtis šioje srityje.

Būti įgijęs mokytojo kvalifikaciją arba išklausęs kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas, arba išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą;

Mokytojas turi žinoti ir išmanyti:

Gebėti kurti neformalaus švietimo programas, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus, amžių, vietos bendruomenės poreikius;

Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;

Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos. Pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

Gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus ir pasidalinti atsakomybe;

Gebėti dirbti bendradarbiaujant su kolegomis, administracija, kitais įstaigos darbuotojais, ugdytiniais ir jų tėvais;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu.

4. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

5.  Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas (nepirivaloma).

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. 16.00. val., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ raštinėje (Draugystės g. 5a). Dokumentai turi būti sudėti į voką. Vokas užklijuotas, ant jo užrašyta „Nefomaliojo švietimo (keramikos ) mokytojo“ arba el. paštu ldruta@gmail.com su nuoroda –„ Dėl nefomaliojo švietimo (keramikos) mokytojo atrankos“

Atrankos skelbimo data – 2023 m. rugpjūčio 30 d. 11 .00 val.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Kontaktinis asmuo: direktorė Rasa Alaburdienė tel. 8 67847632

DĖMESIO TĖVELIAMS !

Mokant mokestį už vaiko išlaikymą darželyje (internetu) mokėjimo paskirtyje  BŪTINA nurodyti vaiko vardą ir pavardę.

Nuo 2023 m. liepos 1 dienos keičiasi mokestis už vaiko išlaikymą darželyje.

9.4. liepos–rugpjūčio mėnesiais (moka tie Tėvai, kurių vaikas lanko Įstaigą):

9.4.1. 30 eurų už vieną (pirmą) vaiką;

9.4.2. 20 eurų už antrą vaiką;

9.4.3. 10 eurų už trečią ir kiekvieną kitą vaiką;

9.5. Tėvai pažymą apie antro, trečio ir t.t. vaiko ikimokyklinio ugdymo įstaigos lankymą pristato iš Įstaigos, kurią jis lanko;

9.6. fiksuotą mėnesinį mokestį moka visi Tėvai, išskyrus, kai švietimo įstaiga Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu ir (ar) dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nevykdo ugdomosios veiklos arba karantino laikotarpiu vaikas (vaikai) nelanko įstaigos.

10. Mokestis už vaiko išlaikymą nemokamas, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka vaikui paskirtas privalomas ikimokyklinis ugdymas (Marijampolės savivaldybės tarybos  2023-05-29 sprendimas Nr. 1-135) „Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“).

Prašome iki 2023 m. liepos 1 dienos dėl mokesčio

(nuolaidos  už antrą, trečią ir kiekvieną kitą vaiką)

už vaiko išlaikymą darželyje taikymo kreiptis į darželio administraciją.

                                                                                      Darželio administracija