Tyrimai ir analizės

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimas Marijampolės lopšelyje – darželyje “Rūta”

Darbuotojų saugumo darbo vietoje užtikrinimas pastaruoju metu įgyja naujų prasmių –atsižvelgiama ne vien į fizinę sveikatą – didelis dėmesys skiriamas ir emocinei žmogaus gerovei. Todėl rūpinantis visapusišku darbuotojų saugumu vis labiau akcentuojamas psichologinio saugumo užtikrinimas.

Vienas iš svarbių veiksnių užtikrinant psichologinį saugumą darbo aplinkoje yra darbuotojų tarpusavio santykiai, kurie neretai tampa papildomo streso šaltiniu, ko pasekoje gali kilti sunkumų siekiant išlaikyti aukštą darbuotojų energijos lygį, kokybišką ir motyvuotą požiūrį į darbą. Taigi, stengiantis užtikrinti darbuotojų prichologinį saugumą, svarbu išsiaiškinti galimus rizikos veiksnius ir sumažinti psichologinių įtampų simptomus.

Remiantis Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo politikos įgyvendinimo tvarkos aprašu (patvirtinta L/d “Rūta”direktoriaus pavaduotojos ugdymui laikinai atliekančios direktoriaus pareigines funkcijas A. Putauskienės 2021-11-26 įsakymu Nr.V-144), siekiant rūpintis įstaigoje dirbančios bendruomenės sveikata, saugumu ir psichologinę gerove, lopšelyje darželyje “Rūta” 2021 gruodžio mėnesį buvo atliktas tyrimas “Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimas”.

Tikėtina, jog su darbuotojų tarpusavio santykiais susijęs stresas gali kelti pavojų darbuotojų psichikos ir fizinei sveikatai, bei saugumui, taip pat, galima daryti prielaidą, jog ugdymo įstaigoje dirbančios bendruomenės emocinė savijauta, gali įtakoti ugdytinių emocinę savijautą, todėl svarbu nustatyti, su kokia streso rizika yra susiduriama, atrasti ir spręsti galinčius kilti psichosocialinės rizikos veiksnius.

Tyrimas atliktas anketinės apklausos būdu, užtikrinant anonimiškumą.

Tyrimo tikslas: išsiaiškinti psichosocialinės rizikos veiksnius, siekiant užtikrinti įstaigoje dirbančių darbuotojų psichologinį saugumą.

Tyrimo uždaviniai:

  • Atlikti darbuotojų anketinę apklausą.
  • Išsiaiškinti galimus psichosocialinės rizikos veiksnius.
  • Remiantis gautais rezultatais, suformuoti sprendimus, siekiant išvengti galimų mobingo  apraiškų formavimosi.

Tiriamieji:

Tyrime dalyvavo lopšelio – darželio “Rūta” darbuotojai.

atnaujinta: Trečiadienis, 2022 m. kovo 9 d.