Asmens duomenų apsauga

Už asmens duomenų apsaugą įstaigoje atsakinga administratorė Irma Akelaitienė,

tel.: 834375615, el.paštas: ldruta@gmail.com

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasi „Asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašu“ patvirtintu 2020 m. sausio 31 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-9(1.5E) „Dėl asmens duomenų saugojimo politikos ir jos įgyvendinimo priemonių tvarkos aprašo tvirtinimo“.

 Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam“) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

 Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Draugystės g. 5A, Marijampolė LT-68255 arba el. paštu ldruta@gmail.com, tel. (8 343) 75615.
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

 Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

 Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Rūta“ Duomenų apsaugos pareigūną: el. p. karstalinijaruta@gmail.com

 Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

Jeigu asmuo nesutinka su Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ administracijos ar Duomenų apsaugos pareigūno atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS DOKUMENTAI:

1. Dėl ugdytinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių tvirtinimo_2021-11-10

2. MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

3. MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

atnaujinta: Penktadienis, 2022 m. kovo 18 d.