UTA

UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (toliau- UTA)

Informacija mokytojams, administracijai, ugdytiniams ir jų tėvams

Švietimo, sporto ir mokslo ministerija nuo 2020 m. vykdo projektą, susijusį su švietimu, todėl kviečiame susipažinti.

https://www.marijampole.lt/svietimas/ugdymo-turinio-atnaujinimas/1751

INFORMACIJA APIE UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMO (toliau – UTA) PROCESUS SAVIVALDYBĖJE IR MOKYKLOSE

Nacionalinė švietimo agentūra (toliau – NŠA) įgyvendina Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamą projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“, kurio tikslas – atnaujinti bendrojo ugdymo turinį ir užtikrinti veiksmingą jo diegimą.

Projekto anotacijoje teigiama, jog „nuolat kintantis pasaulis, globalizacijos iššūkiai, pokyčiai darbo rinkoje, ugdymo varomąja jėga tampantis problemų sprendimas, atradimai, mokymasis tyrinėjant ir aktyvus mokinių dalyvavimas procese kelia naujus iššūkius ugdymo turiniui. Todėl, atsižvelgus į visuomenės poreikius, mokinių pasiekimų rezultatus, pedagogikos mokslo naujoves ir iššūkius švietimui, būtina ugdymo turinio kaita.

Pagrindinės ir būtinos ugdymo turinio kaitos kryptys, tikslai ir principai, raidos orientyrai šiuolaikinei mokyklai apibrėžti strateginiuose švietimo dokumentuose: „Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų apraše“ ir „Geros mokyklos koncepcijoje“.

NŠA išleistame leidinyje „Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai“ išdėstyta pasirengimo diegti atnaujintas programas kriterijų paskirtis, ugdymo turinio pokyčio valdymas, UTA koordinavimo komandos veikimo įsivertinimo kriterijai, savivaldybės švietimo padalinio pasirengimas diegti atnaujintas bendrąsias programas mokyklose, švietimo pagalbos įstaigos veiklos įsivertinimo kriterijai pasirengiant diegti atnaujintas ugdymo programas, mokyklos atnaujinamo UT įgyvendinimo komandos veiklos įsivertinimo kriterijai.

Leidinyje akcentuojama, kad savivaldybės atnaujinamo ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos misija: „atlikti vietos išteklių ir galimybių analizę ir priimti strateginius susitarimus, reikalingus pasirengti darbui su atnaujintomis BP; parengti savivaldybes veiksmų ir priemonių planą, skirtą sėkmingai pasiruošti atnaujintoms BP diegti; telkti mokyklų vadovus ruoštis ugdymo proceso iššūkiams, sutelkiant dėmesį į mokinio kompetencijų ugdymą mokomuoju dalyku; kartu su mokyklų bendruomenėmis ieškoti geriausių sprendimų / susitarimų, kaip, panaudojant vietos socialinį ir kultūrinį potencialą, atnaujintą UT „atvesti iki mokinio“; telkti ir įgalinti savivaldybės mokytojus kolegialiai / profesiniuose tinkluose tobulinti dalykines ir profesines kompetencijas, kurių reikės dirbant pagal atnaujintas BP; sistemingai teikti informaciją apie pasirengimo dirbti pagal atnaujintas BP procesus visiems suinteresuotiesiems savivaldybės / šalies lygmeniu“.

Su Atnaujinto ugdymo turinio aktualijomis, vykstančiais renginiais, parengtais dokumentais galima susipažinti NŠA interneto svetainėje „Mokykla 2030“.

Savivaldybėje:

Mokyklose:

  • Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos kviečiamos iki 2022 m. balandžio 1 d. suburti ir pasitvirtinti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandas.
  • Nuo 2022 m. sausio mėn. vyksta įvairūs informaciniai renginiai bei mokymai, skirti savivaldybių atstovams pasiruošti atnaujintų BP diegimui nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.

Vertingos nuorodos:

https://www.mokykla2030.lt/ugdymo-turinio-atnaujinimas/

https://www.mokykla2030.lt/priesmokyklinio-ugdymo-programu-atnaujinimas/

https://www.youtube.com/watch?v=diMVZBzZ76c

https://www.youtube.com/watch?v=rYccxcP0P_c

https://www.nsa.smm.lt/2022/08/25/patvirtintos-pirmosios-atnaujintos-mokyklines-programos/

STARTUOJA PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ATNAUJINIMAS

Kartu su pradinio, pagrindinio bei vidurinio ugdymo pokyčiais prasideda ir priešmokyklinio ugdymo programos atnaujinimas. Nacionalinėje švietimo agentūroje (NŠA) dirbo  14 ekspertų, kurie parengė atnaujintą programą.

„Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pradinėse klasėse.

Siekiant tai padaryti kokybiškai,  prie atnaujinamos programos dirbs 6 mokslininkai ir 8 praktikai. Jų akademinės žinios ir kasdienė patirtis padės subalansuoti priešmokyklinio ugdymo programą taip, kad ji tenkintų kiekvieno vaiko poreikius, įskaitant specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius ar esančius pažeidžiamoje, nepalankioje socialinėje aplinkoje“, – sako Nacionalinės švietimo agentūros direktorė Rūta Krasauskienė.

Priešmokyklinį ugdymo turinį būtina atnaujinti ne tik dėl per šį laikotarpį įvykusių pokyčių švietime, bet ir atsižvelgiant į naujausius mokslo pasiekimus, tarptautinių tyrimų ir nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų rezultatus, projektų patirtis (pvz.: „Inovacijos vaikų darželyje“) tarptautinių organizacijų ekspertų rekomendacijas.

Priešmokyklinio ugdymo programoje ugdymo turinys bus aprašomas vieneriems metams, o kompetencijos sutaps su ugdymo turiniu. Ugdymo turinys programoje bus suskirstytas į penkias mokymosi sritis: kalbinį ugdymą, socialinį ugdymą, STEM ugdymą, sveikatos ir fizinį ugdymą, meninį ugdymą. Visoms sritims bus skiriama vienoda apimtis. Vaikai žinias įgis integraliai – stebėdami, eksperimentuodami įvairiose aplinkose, ugdantis 7 pagrindines kompetencijas: pažinimo, skaitmeninę, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, pilietinę, kultūrinę ir komunikavimo.

Priešmokykliniame ugdyme bus taikomas formuojamasis vaikų pasiekimų vertinimas, iliustruojantis vaiko pažangą pagal amžių. Pasiekimai bus aprašomi pagal tris pasiekimų lygius: iki pagrindinio, pagrindinį ir aukščiau pagrindinio.

Numatoma, kad atnaujinta priešmokyklinio ugdymo programa mokyklas pasieks 2022 m. rudenį.

Bendrosios ugdymo programos atnaujinamos įgyvendinant projektą „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“. Daugiau apie šį projektą – www.mokykla2030.lt.

Ikimokyklinio ugdymo programa

Ikimokyklinis ugdymas vykdomas pagal ikimokyklinio ugdymo programą, kurią rengia mokyklos komanda, darbo grupė. Prieš rengdami programą vadovai ir mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą, švietimo pagalbos specialistai ištiria lankančių vaikų bei šeimų poreikius ir į juos atsižvelgia. Rengdami programą jie vadovaujasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintais ikimokyklinio ugdymo programų kriterijais ir ikimokyklinio ugdymo metodinėmis rekomendacijomis.

Siekiant padėti ikimokyklinio ugdymo auklėtojams ir kitiems ugdytojams atpažinti vaikų ugdymosi pasiekimus ir poreikius, tikslingai rengti įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą, įgyvendinti ugdymo turinį, pritaikant jį kiekvienam vaikui ir vaikų grupei, stebėti vaikų pažangą ir tikslingai ugdyti kiekvieną vaiką yra parengtas Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas. Dokumentą pdf formatu galima parsisiųsti iš svetainės ikimokyklinis.lt. 

Norintiems padidinti ikimokyklinio ugdymo organizavimo įvairovę Lietuvoje Metodinėse rekomendacijose dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės pateikiamos galimos įvairių ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelių alternatyvos.

https://smsm.lrv.lt/web/lt/tevams/ikimokyklinis-ugdymas/ikimokyklinio-ugdymo-programa?lang=lt

Informaciniai leidiniai tėvams, mokytojams

Daugiau informacijos tinklalapyje www.ikimokyklinis.lt.

Daugiau apie ugdymo turinio atnaujinimą:

DĖL PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ DARBO GRUPĖS SUDARYMO

Dėl pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį darbo grupės sudarymo_2022-08

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“
PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ VEIKSMŲ PLANAS

Pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį veiksmų planas_2022-09-23

 

ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO PLANAVIMAS DARŽELYJE

Duok vaikui sparnus

 

ASMENINĖS ŪGTIES IR ASMENYBĖS PAŽANGOS VERTINIMO SISTEMA LOPŠELYJE-DARŽELYJE “RŪTA”

1

2

3

4

5

6

7

8

IKIMOKYKLINIO UGDYMO ASMENINĖS ŪGTIES IR ASMENYBĖS VERTINIMO IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

informacija ruošiama

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ASMENINĖS ŪGTIES IR ASMENYBĖS VERTINIMO IR PAŽANGOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Informacija ruošiama

atnaujinta: Sekmadienis, 2022 m. rugsėjo 25 d.