Darželis

“VARPELIAI”

Din-dilin, din-dilin

Din-dilin, din-dilin

Į darželį din-dilin

Din-dilin, din-dilin

Varpeliukai din-dilin.

Ką išmokom neužmiršim

Draugą meiliai apkabinsim

Neįskaudinsim širdelės

Nei mamytei, nei tėveliui.

“Varpelių“ grupės vaikai ugdomi pagal įstaigos pedagogų sukurtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“. Prioritetu pasirinkome meninę kompetenciją. Sudarysime sąlygas įsitraukti į meninę veiklą, atsiskleisti joje ir pažinti save. Grupėje vykdomas ilgalaikis projektas „Vaikystė ant drugelio sparnų”. Projekto tikslas: lavinti vaikų vaizduotę, meninę kūrybą. Taip pat nepaliekame nuošalyje ir socialinės bei sveikatos saugojimo kompetencijų, sieksim palaikyti vaiko orumą, pasitikėjimą savimi, artumo grupės draugams jausmą.

Grupėje dirba:

Eglė Šilingienė – mokytoja, baigusi studijas Marijampolės Kolegijoje ir  įgijusi auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Komunikabili, mėgsta muziką, vaidybą. Darbšti, atsakinga, siekianti gerų rezultatų pedagogė.

Rasa Alaburdienė- mokytoja. Yra įgijusi aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, magistro laipsnį, turi  vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Auklėtojai patinka kartu su mažyliais atrasti ir išbandyti įvairias dailės technikas, meninės saviraiškos būdus, sekti pasakėles su pirštukų ir pirštininėmis lėlėmis. Pedagogė domisi ugdymo naujovėmis, jas taiko ugdančiojoje veikloje. Ji mano, kad šiltas, malonus, džiugus bendravimas vaikams ypatingai svarbus.

Vilma Vieraitienė -  ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja. Švelni, tvarkinga, rūpestinga ir mylinti vaikus

Gintarė Petkevičienė- mokytoja, baigusi pradinio ugdymo pedagogiką, papildomas ištęstines teisės edukologijos programos studijas Mykolo Romerio universitete,ikimokyklinio ugdymo pedogogiką. Įgijusi vyresniosios auklėtojos kvalifikacijos kategoriją. Mokytoja nuoširdi, rūpestinga. Skiria didelį dėmesį emocinio intelekto ugdymui. Stengiasi pastebėti ir išryškinti vaikų stipriąsias puses.


“SVAJOKLIAI”

Gražios svajonės mažo vaikelio.

Pilnas dangus debesėlių avelių.

Margas pasaulis, žydras dangus…

Argi pasaulis toks ne gražus?

„Svajoklių“ grupėje dirbama pagal OPA PA draugai PI KA ugdymo priemonių komplektą, kurio pagrindinis tikslas ir esmė sudaryti sąlygas kiekvienam vaikui patirti ugdymosi sėkmę, praktiškai išbandyti, tyrinėti ir tuo pačiu kurti bei keisti juos supantį pasaulį. Visus šiuos nuotykius įgyvendinti padės linksmi ir žaismingi ugdymo priemonių komplekto pagrindiniai veikėjai – vikruolė pelytė PI ir santūrusis briedžiukas KA.

Taip pat antrus metus integruojame „Kimochis” socialinio – emocinio ugdymo programa, kur smagios, įtraukiančios ir inovatyvios veiklos, padeda vaikams įgyti pasitikėjimo savimi ir  išmokti spręsti sudėtingas socialines-emocines situacijas. Kimochiai – žaislai turintys jausmus. Šiais žaislais siekiama stiprinti vaikų ir tėvų ryšį bei ugdyti jų savigarbą, pasitikėjimą savimi ir emocinį intelektą. Jie padeda tėvams ir vaikams kalbėtis apie jausmus. Vaikas mokosi jausmų pavadinimų, kaip bendrauti, kaip valdyti savo jausmus. Tėvai mokosi kaip kalbėtis apie jausmus su vaikais, kaip ugdyti vaikus emociškai, t.y. formuoti įgūdžius.

Grupėje vykdome ilgalaikius projektus: „Mūsų mažutės darbščios rankutės“, „Kuo dirba mano tėveliai?“, „Noriu būti švarus ir sveikas“.

Grupės pedagogai ir tėvai siekia vieno bendro tikslo – sėkmingai užauginti vaiką.

Kimochis valandėlės

Mažieji tyrėjai

Mes jėga

Ugdomoji veikla

Grupėje dirba:

Violeta Botyrienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, turinti aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą. Mokytoja domisi pedagoginėmis naujovėmis, jas taiko ugdomojoje veikloje. Gerbia ir puoselėja vaikų teises. Darbe remiasi nuostatomis, kad mokytojas privalo visą gyvenimą mokytis, tobulėti, siekti profesinio meistriškumo, nebijoti keisti ugdymo stilių.

Jūratė Kanapickienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, turinti aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą. Yra lanksti, komunikabili. Siekia įgyti naujos patirties, žinių.

Irma Alesienė – mokytojo padėjėjas (darbui su SUP vaikais). Įsigijusi  aukštesnįjį išsilavinimą socialinio darbuotojo padėjėjo specialybę. Komunikabili, imli naujovėms.

Rimutė Kontrimavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja. Myli vaikus, palaiko grupėje švarą ir tvarką. Kartu su mokytojomis dalyvauja organizuojant įvairius renginius.

Gintarė Petkevičienė- mokytoja, baigusi pradinio ugdymo pedagogiką, papildomas ištęstines teisės edukologijos programos studijas Mykolo Romerio universitete,ikimokyklinio ugdymo pedogogiką. Įgijusi vyresniosios auklėtojos kvalifikacijos kategoriją. Mokytoja nuoširdi, rūpestinga. Skiria didelį dėmesį emocinio intelekto ugdymui. Stengiasi pastebėti ir išryškinti vaikų stipriąsias puses.


„KVATOKLIAI”

Kaip pakviest

Pažaist kiškutį?

Kaip prakalbinti meškutį?

Kur, paukšteliai

Jūs skrajojat?

Ką sapnuojat

Ar svajojat?

Imkit į rankas knygutę-

Teks gerai

Pasukt galvutę,

Kaip suprast

Žvėrelių kalbą,-

Kaip suprast

Gražiausią spalvą?

,,Kvatoklių‘‘ grupės vaikai ugdomi pagal ,,Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą‘‘. Atsižvelgiant į vaikų amžių, turimus įgūdžius bei patirtį, didžiausią dėmesį skiriame komunikavimo kompetencijai. Taip pat nepaliekame nuošalyje ir pažinomo, meninės, socialinės bei sveikatos saugojimo kompetencijų. Grupėje vykdomas ilgalaikis projektas ,,Kūrybinė raiška vaizdu, muzikiniu garsu, kūno plastika, žodžiu‘‘. Projekto tikslas – skatinti ir suvokti dorinę vaidybinio žaidimo prasmę ir atskleisti ją veikėjų veiksmai, plastika, kalbos intonacijomis, kostiumais, reikmenimis.
Grupėje dirba:

Žaneta Jasiukevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, baigusi studijas Marijampolės kolegijoje, įgijusi auklėtojos metodininkės kvalifikaciją. Kūrybinga, mėgsta teatrą, meną, muziką.

Jurgita Kumpienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, baigusi studijas Marijampolės kolegijoje. Pedagogė domisi ugdymo naujovėmis.

Zita Gričiuvienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja. Vaikus mylinti, atsakinga, ne  tik rūpinasi švara, bet taip pat padeda ir grupės renginiuose.


„DEBESĖLIAI“

VAIKYSTE

 Tu -  šypsena melsvų akių,          Kai tėtis vakarais jas skaito .            Tu – žodžiuose: Kas? Kur? Kodėl?

Kai Fėjos sapnuose aplanko.         Knygelių puslapiuos slepies,            Toj begalybėje klaustukų.

Tu – žodžiai „Aš tave myliu“        Tu baltas Angelas vilties,                  Tu – staigmena maža kasdien,

Kai pakelia mama ant rankų.       Kurs virš svajonių pevos sklando.   Tu – džiugesys ant vaiko lūpų.

Kęstutis Ivinskis 2022 01

„Debesėlių“ grupės vaikai ugdomi pagal „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“ . Atsižvelgiant į vaikų amžių, turimą patirtį bei įgūdžius dėmesys yra skiriamas komunikavimo kompetencijai, sveikatos saugojimo kompetencijai, socialinei bei pažinimo kompetencijai. Drupėje vykdomas ilgalaikis kūrybiškumo ir saviraiškos projektas „Augu ir keičiuosi“. Įgyvenant projektą vaikams padedame atrasti naujų sviraiškos būdų, eksperimentuojame ieškome naujų dailės technikų bei būdų. Pedagogės nuolat atnaujina profesines kompetencijas, nuolat mokosi ir ieško inovatyvių metodų vaikų pažinimui, skatina ugdymąsi per patirtis.

253126117_1096834927753932_6896370520849482955_n253675640_1130557194442466_5632814889032930917_n

263718859_4347832488672308_7071259488064665731_n271532299_1112963716173417_3506195378467479109_n

Grupėje dirba:

Rasa Alaburdienė – vyresnioji mokytoja. Turinti 20 metų pedagoginį darbo stažą, yra baigusi Vytauto Didžiojo Universitetą ir įgijusi aukštąjį pedagoginį išsilavinimą, švietimo vadybos magistro laipsnį, šiuo metu studijuoja ISM Universitete magistrantūros studijose „Švietimo lyderystę“. Mokytojai patinka kartu su mažyliais atrasti ir išbandyti įvairias inovatyvias ugdymosi priemones, dailės technikas, meninės raiškos būdus, sekti pasakėles su pirštininėmis lėlėmis. Pedagogė domisi ugdymo naujovėmis, jas taiko ugdančioje veikloje, dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Ji mano, kad malonus ir džiugus bendravimas vaikams ypatingai svarbus.

Nijolė Pucilauskienė – mokytoja metodininkė. Įgijusi aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą Marijampolės kolegijoje. Komunikabili, mėgstanti vaidinti, vesti šventes, pramogas. Daug dėmesio skiria vaikų kūrybiškumui ir savarankiškumui.

Nijolė Matulevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, visada paslaugi, rami, darbšti, mylinti vaikus.


 

“AITVARAI”

“Aitvarų” grupėje vaikai žaidžia, piešia, konstruoja, dainuoja, sportuoja, eksperimentuoja ir ….

Mums svarbiausia – sėkminga vaikų adaptacija, geras mikroklimatas, glaudus bendradarbiavimas su tėvais. Grupės aplinka pritaikyta įvairių kompetencijų plėtojimui. Ugdymas vyksta pagal darželio pedagogų sukurtą “Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą.

Siekiame, kad kiekvienas grupės vaikas būtų laimingas, kūrybiškas, socialus, turintis visas galimybes tobulėti pagal savo sugebėjimus ir amžių.

Grupėje vykdomi ilgalaikiai projektai „Futboliukas“ ir „Žaidimų takeliu“.

Grupėje dirba: 

Regina Ramanauskienė - mokytoja, baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijusi aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Siekianti nuoširdaus bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytiniais bei jų  tėveliais. Domisi  ugdymo naujovėmis.

Živilė Belickienė – mokytoja, baigusi studijas Vilniaus Pedagoginiame Universitete, turinti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Baigusi tarptautinius ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos kursus. Naujas požiūris į vaiką, metodinės naujovės, aktyvi, kūrybinga, linksma.

Aušra Buržinskienė – mokytojo padėjėjas (darbui su SUP vaikais)

Jolita Tubelevičienė – mokytojo padėjėjas (darbui su SUP vaikais)

Birutė Barkauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja. Kupina švelnumo ir meilės kiekvienam mažyliui. Nuolat randa kuo juos pradžiuginti. Mylima vaikų ir tėvelių.

20210330_10075220211202_092115FB_IMG_1641996902365FB_IMG_1641997568856


“ŠARKIUKAI”

Duokit man didžiulį lapą, tuoj nupiešiu juodą šarką.

Dailiai piešiu jos snukutį, bus tikrai miela šarkutė!

Mano šarka – tai gražuolė! Uodega vaje, prapuolė…

Argi šitaip gali būti? Reikia uodegos šarkutei. 

“Šarkiukų” grupėje  vaikai ugdomi pagal įstaigos pedagogų sukurtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“.  Grupėje vykdomas ilgalaikis projektas „Maži žingsneliai – dideli darbeliai “. Prioritetu pasirinkome komunikavimo kompetenciją. Didesnį dėmesį skirsime vaikų kalbai, ugdysime gebėjimą aiškiai kalbėti, rišliai ir nuosekliai dėstyti įvykių eigą. Domėtis knygelėmis, jas vartyti, klausytis skaitomų kūrinėlių. Pažinimo kompetencijos metu tyrinėsim ir atrasim pasaulį.

Grupėje dirba:

Asta Dembinskienė – mokytoja įgijusi aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą Marijampolės kolegijoje, vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją  Kūrybinga, meninės sielos. Patinka meninė ir pažintinė tiriamoji veikla. Mėgsta piešti, megzti.

Lina Seliokienėmokytoja. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis; edukologijos magistro laipsnis. Auklėtoja mėgsta muziką, lankytis spektakliuose; ypač vertina aktyvią veiklą gamtoje, daug dėmesio skiria mažųjų žaidybinei veiklai, nes būtent žaisdamas vaikas gali pažinti save ir kitus, išmokti bendrauti, lavinti gebėjimus, pažinti pasaulį, įgyti žinių. Pedagogė darbšti, atsakinga, siekianti gerų rezultatų.

Aldona Draugelienė – mokytojo padėjėjas (darbui su SUP vaikais)

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Vilija Degutienė- nuoširdžiai padeda ugdyti vaikus, supranta apie vaikų sveikatos sutrikimus.


“KODĖLČIAI”

Remiamasi nuostata, jog pamėgdžiojimas yra svarbiausia Valdorfo pedagogikoje ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi priemonė. Auklėtojos yra nuolat užsiėmusios prasminga veikla. Tad vaikai turi pavyzdį pamėgdžiojimui. Gyvenimas grupėje organizuojamas ritmiškai. Grupėje vykdomi ilgalaikiai projektai: “Futboliukas” ir “Sveikata visus metus”.

Grupėje dirba:

Živilė Belickienė – mokytoja, baigusi studijas Vilniaus Pedagoginiame Universitete, turinti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Baigusi tarptautinius ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos kursus. Naujas požiūris į vaiką, metodinės naujovės, aktyvi, kūrybinga, linksma.

Jurgita Kumpienė  mokytoja, turinti aukštąjį išsilavinimą, baigusi studijas Marijampolės Kolegijoje. Komunikabili, kūrybiška, mėgstanti vaidinti,
organizuoti šventes, pramogas. Daug dėmesio skiria vaikų kūrybiškumui ir savarankiškumui. Domisi ugdymo naujovėmis.

Silva Kutkevičienė  – ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, rūpestinga, darbšti, mylinti vaikus, paslaugi.


„KIŠKUČIAI“ (nutolusiame pastate Jaunimo 3)

„Kiškučių“ grupę lanko 2 – 3 metų vaikai. Vaikai ugdomi pagal „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“.  Grupėje vykdome projektą „Aš galiu“, kurio tikslas ugdyti vaikų kultūrinius – higieninius įgūdžius, bei savarankiškumą.

Daug dėmesio skiriame vaikų adaptacijai, kalbos ugdymui, bendravimui su bendraamžiais ir suaugusiais.

Grupėje dirba:

Loreta Menkevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, turinti aukštesnįjį pedagoginį išilavinimą ir vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją.

Rima Petraškienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, turinti aukštesnįjį pedagoginį išilavinimą ir vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją.

Rasa Vaičiulionienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.


„DRUGELIAI“ (nutolusiame pastate Jaunimo 3)

„Drugelių“ grupės vaikai ugdomi pagal „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“. Grupėje vykdomas projektas „Spalvos ir spalviukai“. Vaikai supažindinami su spalvomis, lavinama vaizduotė, meninė raiška. Visų ugdomųjų veiklų metu skatiname vaikų kūrybiškumą ir aktyvumą.

Grupėje dirba:

Irena Brankevičienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja, turinti aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą ir vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją.

Evelina Keršienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, turinti aukštąjį koleginį išsilavinimą.

Audronė Stankevičienė – mokytojo padėjėjas (darbui su SUP vaikais)

Laima Kulikauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.


,,SPALVIUKAI“ (nutolusiame pastate Jaunimo 3)

„Spalviukų“ grupėje vaikai ugdomi pagal „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“ ir OPA PA draugai PI KA ugdymo priemonių komplektą. Mums svarbus kiekvienas vaikas. Organizuodamos ugdymo procesą, atsižvelgiame į vaiko individualias pažintines ir kūrybines galias. Mūsų siekis – užtikrinti į vaiką orientuotą ugdymą.

Grupėje kuriama jauki ir saugi ugdymo ir ugdymosi aplinka. Siekiame, kad kiekvienas vaikas būtų aktyvus, kūrybiškas ir smalsus, todėl dalyvaujame didžiausiame darželinukams skirtame projekte „Lietuvos mažųjų žaidynės“, kurį organizuoja Lietuvos tautinis komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA). Projektą nuo 2020 m. globoja pirmoji šalies ponia Dalia Nausėdienė.

Didelį dėmesį skiriame sakytinei kalbai, skaitome ir kuriame pasakas, jas inscenizuojame, vykdome grupės projektą „Atverkime duris į pasakų pasaulį“. Smalsumas mus nuolat veda naujais atradimų takais, todėl mes esam laisvi ir žingeidūs. Čia mes dalinamės, apsikabiname, padrąsiname, juokiamės, džiaugiamės, išdykaujame, svajojame…

1234

Grupėje dirba:

Asta Juodėnienė -  ikimokyklinio ugdymo mokytoja, turinti aukštąjį koleginį pedagoginį išsilavinimą ir vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją.

Kristina Žėglienė -  ikimokyklinio ugdymo  mokytoja,  turinti aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą ir vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją.

Rita Matulienė -  mokytojo padėjėjas (darbui su SUP vaikais)

Lina Vabalevičienė –  ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja.


„SMALSUČIAI“ (nutolusiame pastate Jaunimo 3)

Aš- Smalsutis! Aš- smalsus:

Eikit šen-! – Kviečiu visus.

„Smalsučių“ grupėje vaikai ugdomi pagal įstaigos pedagogų sukurtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“. Grupėje ugdomi 5 – 6 metų vaikai. Ugdant vaikus skiriame dėmesį jų emocinėms būsenoms ir saviraiškai, meninei kompetencijai. Grupėje vykdomas ilgalaikis projektas „Mano jausmų ir emocijų pasaulis“, projekto tikslas: skatinti vaikus atpažinti savo jausmus ir emocijas, lavinti vaikų vaizduotę, meninę kūrybą. Ugdytiniai žaisdami ne tik smagiai leidžia laiką, bet ir mokosi spręsti ir įveikti iššūkius, reikšti emocijas ir jas atpažinti.

12

34

Grupėje dirba:

Rima Plikienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, turinti aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą ir vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją.

Evelina Keršienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, turinti aukštąjį koleginį išsilavinimą.

Renata Birštonienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.


„Drugeliai“

 

„Drugelių“ grupę lanko 5-6 metų vaikai. Ugdymo procesas organizuojamas pagal „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“. Grupėje vykdomas projektas „Spalvos ir spalviukai“. Vaikai supažindinami su spalvomis, lavinama vaizduotė, meninė raiška. Visų ugdomųjų veiklų metu skatiname vaikų kūrybiškumą ir aktyvumą. Ugdymo procese atsižvelgiame į individualias vaiko galias ir gebėjimus.

1234

Grupėje dirba:

Evelina Keršienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja, turinti aukštąjį koleginį išsilavinimą.

Rasa Kalėdienė - ikimokyklinio ugdymo mokytoja, turinti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir vyresniosios mokytojos kvalifikacinę kategoriją.

Vygantė Alaburdaitė- ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja.

Audronė Stankevičienė – mokytojo padėjėja įtraukiąjam ugdymui.

Deimantė Eidukevičiūtė – mokytojo padėjėja įtraukiąjam ugdymui.

atnaujinta: Antradienis, 2022 m. lapkričio 15 d.