Priešmokyklinis ugdymas

VIEŠOSIOS PASLAUGOS TEIKIMO APRAŠYMAS

DĖL PRAŠYMO PRIIMTI VAIKĄ Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ

Vaiko registracijai į darželius ar vietos eilėje peržiūrai per  Centralizuotą vaikų priėmimo į savivaldybės  švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes informacinę sistemą (toliau – IS) tėveliai turi turėti mobilų elektroninį parašą ar Smart-ID. Jų neturintys  gali užpildyti šį prašymą  ir atsiųsti  darzeliai@marijampole.lt arba su savo  ir vaiko asmens dokumentais  atvykti į Marijampolės savivaldybės administracijos  1 ar 2 langelį (J. Basanavičiaus a.1, Marijampolė) – vaikas  bus užregistruotas IS.

Visais klausimais dėl registracijos į darželius   prašome   kreiptis į Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistę:
Zita Arendarčikaitė,  Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė
Tel. (8 343) 90029, mob. +370 686 70522

                                                             PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS
  Administracinės paslaugos pavadinimas

Priešmokyklinio ugdymo teikimas

   Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą
  • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (Žin., 1991, Nr.23-593, 2003, Nr. 63-2853, 2011, Nr.38-1804)
  • Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-461 patvirtintas priėmimo į Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas
  • Marijampolės savivaldybės tarybos 2007 m. sausio 12 d. sprendimu Nr. 1-957 patvirtinti Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose taikomi priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai
  • Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. birželio 29 d. sprendimu Nr. 1-877 patvirtinta mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo tvarka
   Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo        1. Vaiko tapatybę patvirtinantis dokumentas (gimimo liudijimas ir jo kopija)
   Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą   nagrinėjantis tarnautojas)
  1. Vaiko sveikatos pažyma
  2. Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys vaikai turi pateikti Pedagoginės psichologinės tarnybos pažymą dėl specialiojo ugdymo programos skyrimo ir specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo.
  3. Vaiko brandumo įvertinimas (kai tais kalendoriniais metais vaikui sueina 5 metai).
  4. Dokumentus, įrodančius teisę priėmimo pirmumui.
  5. Dokumentus, įrodančius teisę į mokesčių lengvatas, ir prašymą.
   Administracinės paslaugos teikėjas       Irma Akelaitienė, administratorė, tel. (8 343) 75615, ldruta@gmail.com
   Administracinės paslaugos vadovas        Virginija Gusčiuvienė, direktorė, tel. (8 343) 75615

ldruta@@gmail.com

   Administracinės paslaugos suteikimo trukmė      Darbo dienomis nuolat
   Administracinės paslaugos suteikimo kaina      Paslauga teikiama neatlygintinai
   Prašymų formos      Dėl mokesčio lengvatos (kreiptis pas administratorių arba grupės mokytoją).

 

   Sutarties pasirašymo vieta, gavus pranešimą apie priėmimą į       lopšelio-darželio PU grupę         Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“,   Draugystės g. 5A, 68255 Marijampolė

 

atnaujinta: Antradienis, 2022 m. rugsėjo 27 d.