sveika_mokykla_logotipas_RGB

Sveika Mokykla

SVEIKATOS STIPRINANČIO DARŽELIO STATUSO PATVIRTINIMAS

 

            2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija (toliau–Komisija) įvertino lopšelio-darželio „Rūta“ sveikatos stiprinimo programą „Augu sveikas-jaučiuosi laimingas“ ir priėmė sprendimą pripažinti Mūsų mokyklą/Darželį sveikatą stiprinančia mokykla.

Atsižvelgiant į Lietuvos, Marijampolės savivaldybės bei įstaigos vaikų nuolat blogėjančius sveikatos rodiklius bei didėjančius socialinės rizikos veiksnius siekiama vykdyti kompleksinę sveikatos stiprinimo veiklą, formuojant vaiko sveikos gyvensenos įgūdžius. Marijampolės lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos augti, tobulėti, išreikšti save. Bendruomenėje mums ugdytinis didžiausia vertybė. Vaikas priimamas kaip asmenybė, garantuojamos teisės ir galimybės augti sveiku, jaustis saugiu, būti mylimu. Darželio bendruomenės nariai siekia ugdymo (si) kokybės, bendradarbiavimo bei pagalbos šeimai. Tenkiname vaiko poreikius visose raidos srityse. Atliepiant nuolat kintančius bendruomenės poreikius, atsižvelgiant į aukščiau išvardintas prioritetus, siekiame, kad vaikas būtų fiziškai aktyvus, augtų saugioje aplinkoje ir nebūtų kenkiama jo fizinei, dvasinei, psichinei sveikatai. Sveikatos ugdymas lopšelyje-darželyje „Rūta“ siekia integralios sveikatos stiprinimo veiklos, apimančios psichosocialinius ir fizinius sveikatos ir ugdymosi aplinkos aspektus – mitybą ir sveikatos priežiūros paslaugas, sudedamąja dalimi; būtų grindžiamas visas amžiaus grupes apimančia gyvenimo įgūdžių ugdymo strategija. Sveikatą stiprinanti  programa „Augu sveikas-jaučiuosi laimingas“ sudaryta vadovaujantis humanistinės pedagogikos ir psichologijos principais atsižvelgiant į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas. Didelis dėmesys skiriamas vaiko asmenybės formavimuisi, galių pastiprinimui, gebėjimui prisitaikyti prie ateities perspektyvų. Orentuojamasi į šiuolaikinio vaiko poreikius. .Šiandieniniame darželyje vaikams reikia veiklos, judėjimo, veiksmo ir sudominimo. Informacija turi būti pateikiama įdomiai, vaizdingai, veikla turi nuolat kisti, siekiant išlaikyti judrių vaikų dėmesį. Šios programos tikslas-kurti integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo sistemą,  siekiant  fizinės, psichinės, dvasinės darnos bendruomenėje. Todėl, sveikatą stiprinančia programa „Esu sveikas-jaučiuosi laimingas“, stengsimės įtraukti bendruomenės narius (ugdytinius, tėvus, mokytojus, administracijos darbuotojus ir socialinius partnerius ir kt.) į sveikatinimo veiklos planavimą, įgyvendinimą, vertinimą.

 

LINKIME GRAŽIŲ IDĖJŲ!