Savivalda

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

  Lopšelyje-darželyje veikia: Lopšelio-darželio taryba, Mokytojų taryba ir Metodikos grupė.

 1. Lopšelio-darželio taryba (toliau– toliau tekste Taryba) aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui,  svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
 2. Tarybą sudaro 7 asmenys: 3 tėvų atstovai, 4 darbuotojai. Į Tarybą tėvus deleguoja tėvų susirinkimas, darbuotojus – visuotinis darbuotojų susirinkimas.
 3. Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu  3 mokslo metams.
 4. Tarybai vadovauja pirmininkas. Jis ir pavaduotojas išrinkamas slaptu balsavimu pirmame naujos kadencijos Tarybos posėdyje. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai. Tarybos pirmininkas negali būti Lopšelio-darželio direktorius.
 5. Tarybos nuostatai, jų keitimai tvirtinami Tarybos posėdžio nutarimu.
 6. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Lopšelio-darželio direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
 7. Tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio ir priimami visų Tarybos narių balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, sprendimą lemia Tarybos pirmininko balsas. Tarybos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius. Lopšelio-darželio direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
 8. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti kviečiamas Tarybos pirmininko, Lopšelio-darželio direktoriaus arba daugiau nei pusės Tarybos narių iniciatyva.
 9. Į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės tarybos nariai,  administracijos, Lopšelio-darželio administracijos, Lopšelio-darželio bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai.
 10. Tarybos nariai mokslo metų pabaigoje už veiklą atsiskaito Lopšelio-darželio bendruomenės nariams visuotiniame bendruomenės susirinkime vieną kartą metuose.
 11. Tarybos kompetencija: 11.1.    aptaria Lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis; 11.2.  aprobuoja Lopšelio-darželio nuostatus, strateginį planą, metinę veiklos programą, darbo tvarkos taisykles, aptaria ugdymo organizavimo tvarką, kitus Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Lopšelio-darželio direktoriaus; 11.3. aptaria siūlymus dėl ugdymo, metodinių priemonių užsakymo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo; 11.4. analizuoja lopšelio-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą; 11.5. teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus; 11.6.    išklauso Lopšelio-darželio direktoriaus metines veiklos ataskaitas; 11.7. svarsto ir teikia pasiūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais; 11.8. nagrinėja Lopšelio-darželio struktūros pakeitimo, uždarymo vasaros laikotarpiu klausimus; 11.9.  gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Lopšelio-darželio ar Lopšelio-darželio tarybos sąskaitą; esant tokių lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą; 11.10.telkia bendruomenę Lopšelio-darželio uždaviniams įgyvendinti.

LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBA

Pirmininkė Asta Dembinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Sekretorė Irma Akelaitienė Administratorė
Nariai: Laura Naujokienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rita Zubrienė Maitinimo organizatorė
Tėvų atstovas
 1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
 2. Mokytojų tarybą sudaro Lopšelio-darželio direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros darbuotojai, logopedas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės administracijos, kitų savivaldos institucijų atstovai. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai.
 3. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia pirmininkas  prasidedant ir baigiantis ugdymo procesui, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, prireikus gali būti sušauktas neeilinis Pedagogų tarybos posėdis.
 4. Pedagogų tarybai vadovauja Lopšelio-darželio direktorius. Pedagogų tarybos sekretorių renka Pedagogų tarybos nariai.
 5. Pedagogų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 6. Pedagogų tarybos kompetencija: 6.1. aptaria praktinius valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus; 6.2. svarsto Lopšelio-darželio veiklos programą, analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą,  brandumo mokyklai klausimus; 6.3. ugdymo turinį ir metodus derina prie Lopšelio-darželio keliamų  uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ugdymo(-si) turinio derinimą tarpusavyje; 6.4. kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), korekcijos, mitybos klausimus; 6.5. svarsto Lopšelyje-darželyje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas; 6.6. renka atstovus į Lopšelio-darželio tarybą; 6.7. skatina metodinių naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

LOPŠELIO-DARŽELIO MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkė Rasa Alaburdienė Direktorė
Sekretorė Regina Ramanauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nariai: Audronė Putauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nijolė Masikonienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Daiva Brazaitienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Alina Slančiauskienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Giedrė Paškevičiūtė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Violeta Botyrienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Gintarė Petkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Asta Dembinskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Lina Seliokienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rasa Kalėdienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Žaneta Jasiukevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jurgita Kumpienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Nijolė Pucilauskienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Jūratė Kanapickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rasa Alaburdienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Živilė Belickienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Eglė Šilingienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Laura Naujokienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Greta Stankevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Sigita Asijavičiūtė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Asta Juodėnienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Dženeta Jurkšienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Evelina Keršienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Laura Masterkovienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė
Loreta Menkevičienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rima Petraškienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Rima Plikienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Edita Venciuvienė Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
Kristina Žėglienė Priešmokyklinio/ikimokyklinio ugdymo pedagogė
Asta Maziliauskienė Logopedė
Jurgita Radžiūnienė Psichologė
Aistė Daugėlienė Logopedė
Jolita Tubelevičienė Socialinė pedagogė
Virginija Grigaitienė Meninio ugdymo pedagogė
Aušra Šuliokienė Meninio ugdymo pedagogė
Rita Zubrienė Maitinimo organizatorė
Aušra Petkevičienė Ikimokyklinio ugdymo pedagogė
Asta Strašauskienė Meninio ugdymo pedagogė
 1. Lopšelio-darželio metodinė grupė, kurią sudaro 7 mokytojai (toliau – Metodinė grupė)vykdo metodinės veiklos organizavimą.
 2. Metodinės grupės diskusijos, pasitarimai organizuojami pagal reikalingumą.
 3. Metodinei grupei vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už metodinę veiklą Lopšelyje-darželyje.
 4. Metodinės grupės kompetencija: rengia Metodinį darbo planą mokslo metams; vadovaudamasi Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programomis numato vaikų žinių ir pasiekimo vertinimo principus; inicijuoja naujų ugdymo metodų taikymą praktinėje veikloje; teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl ugdymo turinio planavimo, organizavimo; organizuoja metodinės, profesinės patirties sklaidą; teikia siūlymų dėl ugdymo ir mokymo priemonių užsakymo.
atnaujinta: Penktadienis, 2024 m. sausio 19 d.