Meninio pedagogo veikla

Virginija Grigaitienė – meninio ugdymo mokytoja – metodininkė. Tel +37068538755

el.p virginija.grigaitiene@gmail.com

MUZIKINIS UGDYMAS

Muzika įvairiais amžiaus tarpsniais yra ryški estetinio lavinimo priemonė. Kad ji atliktų šią savo svarbią  funkciją, reikia pirmiausia ugdyti bendrą muzikalumą, jautrumą muzikai.

Atsižvelgiant į vaikų psichiką, jų mąstymo išsivystymą bei sugebėjimus, muzikinę atmintį reikia lavinti jau ankstyvojoje vaikystėje.

Vaikų darželis padeda šeimai ugdyti vaiką įvairiapusiškai, rūpinasi ir muzikiniu jo lavinimu bei auklėjimu. Įstaigoje, nepriklausomai nuo vaiko muzikinių gabumų – lavinamas kiekvienas. Meninio  ugdymo pedagogė ( muzikos mokytoja – metodininkė) – Virginija Grigaitienė, muzikinę vaikų veiklą organizuoja įvairiomis formomis, padeda spręsti specifinius vaiko muzikinės kultūros ugdymo uždavinius.

Muzikinės veiklos metu lavinami vaikų sensoriniai, muzikiniai gabumai.

Darželyje vaikai įgauna:

* muzikinių, estetinių žinių;

*įgyja tam tikrų muzikinių įgūdžių;

*susipažįsta su kai kurias muzikos kūriniais;

Muzikinės veiklos metu vaikai mokosi:

*suvokti muziką

*dainuoti;

*eiti rateliu;

*šokti;

*groti vaikiškais muzikos instrumentais;

*bando kurti muziką, improvizuoti;

Greitakalbėmis, įvairiais vokaliniais pratimais, dainavimu yra lavinamas kalbos aparatas.

Darželyje organizuojamos:

*vaikų šventės;

*pramogos;

*vakarojimai;

Visa tai atlieka svarbų vaidmenį vaikų socializacijos procese, nes jų metu vaikai pratinami išorinio bendravimo, kultūros su žiūrovais ir bendraamžiais atlikėjais. Per muziką pajunta to bendravimo patrauklumą, susipažįsta su tautinėmis tradicijomis, papročiais. Tai padeda išryškinti vaikų artistinius sugebėjimus, formuoja jų sceninę kultūrą.

Atnaujinant ugdymo turinį muzikiniame ugdyme diegiamas mokslo pažangą grindžiamas ugdymas, inovatyvūs pedagoginiai metodai ir priemonės:

*naudojamos šiuolaikinės technologijos paremiančios ir papildančios šiuolaikinį ugdymą – interaktyvios grindys, virtualūs ritmo pratimai, muzikogramos;

*IKT naudojama, supažindinant vaikus su muzikos raštu, muzikos instrumentais;

Vyksta ne tik bendri muzikiniai užsiėmimai. Darželyje yra foklorinis ansamblis „PATRIMPAS“. Vyksta individualūs užsiėmimai su muzikai gabiais vaikais. Vaikai dalyvauja įvairiuose muzikiniuose projektuose įstaigoje, mieste, respublikoje, o taip pat tarptautiniuose. Dalyvauja konkursuose, festivaliuose. Muzikinės veiklos grupėms vyksta du kartus per savaitę.

Darbo laikas:

I. Nutolęs pastatas 7.30 – 12.30  Pagrindinis pastatas 13.30 – 16.30

II. Pagrindinis pastatas 7.30 – 13.45  Nutolęs pastatas 14.00 – 17.00

III. Pagrindinis pastatas 7.30 – 13.45  Nutolęs pastatas 14.00 – 17.00

IV. Pagrindinis pastatas 7.30 – 13.45  Nutolęs pastatas  14.00 – 17.00

V. Pagrindinis pastatas  7.30 – 13.45

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS „RŪTA“

PATVIRTINTA

Marijampolės vaikų

lopšelio – darželio “Rūta”

direktoriaus  2022 09

Įsakymu Nr.

 

2022 – 2023m. m.  MUZIKINIO UGDYMO PROGRAMA

FOLKLORINIAME ANSAMBLYJE „PATRIMPAS“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

Programa vykdoma Marijampolės vaikų lopšelyje darželyje „RŪTA“. Teisinė forma – savivaldybės biudžetinė įstaiga. Tipas ir grupė – neformalaus vaikų švietimo ikimokyklinė įstaiga. Adresas – Draugystės 5a.

Programą parengė meninio ugdymo mokytoja  muzikos mokytoja-metodininkė Virginija Grigaitienė.

Mokymo programos trukmė – 2 kartus per savaitę mokslo metų bėgyje.

Programos dalyviai – įvairaus amžiaus įstaigos ugdytiniai.

Programos paskirtis. Folkloro svarba vaiko meniniam ugdymui yra neginčytina. Pažindamas liaudies muziką vaikas lavėja išsyk keliomis kryptimis : estetiškai, etiškai, perimdamas protėvių žinias bei išmintį. Ypač aktuali liaudies muzika šiuolaikiniams vaikams, kurių ryšiai su etnine kultūra tampa vis trapesni. Liaudies muzika, pati būdama kūrybos ir improvizacijos vaisius, puikiai tinka vaikų kūrybinėms paskatoms puoselėti. Folkloras ypatingu būdu jungia tradiciją ir improvizaciją, todėl vaikai, prisilietę prie įvairių tautosakos žanrų, tampa pajėgūs tęsti gyvąją tautosakos kūrimo tradiciją. Metų eigoje paruošta  programa  ir rodoma  įvairių renginių metu skatina mūsų įstaigos  bendradarbiavimą su įvairiomis bendruomenėmis  – Senelių Globos namais, Trečio Amžiaus universitetu, miesto ikimokyklinėmis įstaigomis, Draugystės  biblioteka.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Ugdyti meilę gimtajam kraštui, skatinti norą pažinti tautos tradicijas, kūrybiškumo jausmą, stiprinti šeimos ir ugdymo įstaigos bendravimą.

Įgyvendinant šį tikslą siekiama :

1.Lavinti elementarius muzikavimo įgūdžius

2.Bandyti  laisvai išreikšti save per spontanišką dainavimą

3.Vokalinių pratimų pagalba mokyti vaiką taisyklingai kvėpuoti, artikuliuoti, siekti tikslaus balso išgavimo, plėsti balso diapazoną.

4.Ugdyti susikaupimo,  pasitikėjimo savimi ir atsakomybės jausmą

5.Tenkinti vaiko individualius estetinius muzikinius poreikius.

6.Muzika ir muzikine veikla puoselėti tautines liaudies tradicijas.

III. METODAI IR PRIEMONĖS

Turinys Metodai Priemonės
Balso lavinimui naudojami vokaliniai

pratimai (kvėpavimo, dikcijos ,

artikuliacijos, balso diapazono plėtimo).

Aiškinamasis, kūrybinės užduotys

Smulkioji tautosaka (skaičiuotės,

patarlės, priežodžiai, mįslės, greitakalbės )

Mokoma taisyklingo balso formavimo . Aiškinamasis, kūrybinės užduotys Gamtos garsų pamėgdžiojimai,

gyvūnų balsų pamėgdžiojimai

Kvėpavimo lavinimas Demonstravimas, kūrybinės užduotys Plunksna, pūkas, stalo teniso

kamuoliukas ar degtukų dėžutė

Išraiškingumas , dinamika Demonstravimas, kūrybinės užduotys Muzikos įrašai
Muzikinio intonavimo pratimai Aiškinamasis kūrybinės užduotys Muzikiniai žaidimai

(dainavimas į „mikrofoną“,

„klausimas- atsakymas“)

Muzikinio skonio formavimas
Demonstruojamasis,  aiškinamasis
Muzikos įrašai,

dalyvavimas koncertuose

REPERTUARAS:

Lietuvių liaudies dainos:

1. Marijampolės krašto daina  „Padainuosiu gražią dainą“

2. Lietuvių liaudies daina  „Siųsčia paslelį“

3. Lietuvių liaudies daina  „Tindi rindi riuška“

Lietuvių liaudies žaidimai, rateliai:

„Bitutė“, „Pempė“

Lietuvių liaudies šokis „Ciceliukė Marceliukė“

Folklorinio ansamblio „PATRIMPAS“ veiklos  programa papildo ir praplečia bendrąją priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo ir ugdymosi programą .Individualus darbas su muzikai gabiais vaikais tenkina individualius muzikinius poreikius, padeda atsiskleisti ir išreikšti save per muziką. Tenkina norą būti pripažintam, gabiam, muzikuoti ir suprasti, kaip gimsta muzika, skleisti savo talentą bendruomenei, skatina vaiko asmenybės tobulėjimą.

IV. PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

 

Papildomai dirbant su folklorinio ansamblio  muzikai gabiais vaikais,  ugdytiniai sugeba išraiškingai dainuoti., šokti, vaidinti.   Dalyvauja konkursuose, koncertuose, festivaliuose, kuriuose atstovauja savo ugdymo įstaigą.  Gaudami papildomų žinių ugdo savo muzikinį skonį, pasaulio suvokimą. Ugdytiniai, su kuriais dirbame papildomai, neretai ir išėję į mokyklas renkasi dainavimą, šokį, grojimą muzikos mokykloje arba būrelius. Pažinę savo krašto, tautos folklorą vaikai tampa imlesni ir kitų kraštų muzikiniam folklorui.

————————-

atnaujinta: Antradienis, 2022 m. lapkričio 8 d.