Socialinio pedagogo veikla

 

SOCIALINIS PEDAGOGAS-VAIKO GEROVĖS ADVOKATAS

(ginantis, saugantis, globojantis, padedantis visiems vaikams, tėvams ir mokytojams – visiems, kuriems reikia pagalbos, kurie jos prašo).

 

Socialinis pedagogas: Dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaikais, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, grupės mokytojomis, su kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. Dirba su šeima. Bendrauja su vaiko tėvais (globėjais), ieško galimybių bendromis jėgomis spręsti iškylančias problemines situacijas. Ugdo/stiprina socialinius įgūdžius. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais, emocinių ir elgesio bei kitomis problemomis. Bendradarbiauja su grupių mokytojomis, įstaigos administracija, VTAT, socialinę pagalbą teikiančioms tarnybomis, sveikatos priežiūros ir kitomis institucijomis, vietos bendruomene, sprendžiant vaikų socialines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.

Socialinio pedagogo funkcijos darželyje:

 • Stebi vaikų lankomumą, pasiekimus, elgesį bei bendradarbiaujant su grupės  identifikuoti kylančias problemas grupėje;
 • Esant poreikiui dalyvauja  grupės tėvų susirinkimuose, kalbėti su tėvais jiems rūpimais klausimais, spręsti iškilusias problemas remiantis individualaus bei grupinio darbo metodais;
 • Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo). Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Padeda tėvams, įtėviams, globėjams (rūpintojams) ar kitiems teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką, suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas.
 • Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą, kitas pagalbos rūšys.
 • Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų ir priemonių. Tarpininkauja, sprendžiant iškilusias konfliktines situacijas tarp mokytojų ir tėvų;
 • Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės pedagoginės  pagalbos teikimą, ir vertina jos kokybę.
 • Kartu su grupių mokytojais, švietimo pagalbos specialistais (psichologu, logopedu, mokytojo padėjėju identifikuoti vaikus, kuriems reikalinga  socialinė  pedagoginė pagalba, sudaryti pagalbos planus bei juos įgyvendinti. Per mokslo metus stebėti ir vertinti teikiamos pagalbos efektyvumą; Individualiai dirbti su atskirais vaikais, patiriančiais adaptacijos darželyje sunkumų, turinčiais specialiųjų poreikių, sveikatos, elgesio, emocinių ar kitų problemų;
 • Teikia individualias konsultacijas ugdytinių tėvams (globėjams), mokytojams apie vaikų problemas, jų sprendimų galimybes darželyje bei kreipiantis į specialistus už mokyklos ribų. Atstovauja vaiko interesams, pastebėjus vaiko teisių pažeidimus informuoti apie tai VTAT, policijos pareigūnus;
 • Vykdo ir kuria saviraiškos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio sutrikimų, žalingų įpročių, patyčių bei kitų problemų sprendimo prevencijos  renginius. 

Socialinis pedagogas savo darbe vadovaujasi šiomis vertybinėmis nuostatomis:

 • pagarbos – kiekvienas yra vertas besąlygiškos pagarbos;
 • atvirumo – kiekvienas turi teisę į atvirą ir nuoširdų bendravimą;
 • tolerancijos – kiekvienas turi teisę turėti skirtingus įsitikinimus, vertybes, tautinę priklausomybę;
 • unikalumo – kiekvienas yra savitas ir nepakartojamas;
 • vaiko kaip asmenybės vertinimas;
 • nesmerkimo ir neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas;
 • empatijos – kiekvienas individas, grupė, bendruomenė turi tikėti, kad bus suprasti;
 • priėmimo – kiekvienas individas turi teisę būti priimtas toks, koks yra, o ne toks, kokį nori jį matyti socialinis pedagogas;
 • konfidencialumo – vaikų bylos ir jose sukaupta informacija turi būti saugoma tik socialiniam pedagogui prieinamoje vietoje ir gali būti pateikiama kitiems tiktai gavus tėvų arba teisėtų globėjų sutikimą ir būtina laikytis paslapties apie vaiko problemas išlaikymo principų;
 • neteisimo – socialinis pedagogas neturi būti teisėjas;
 • pasitikėjimo – socialinis pedagogas neturi rodyti įtarumo ir nepasitikėjimo vaiku
 • eikia informaciją apie  socialinę paramą ir kt. Konsultuoja tėvus elektroniniu paštu.

Kada kreiptis į socialinį pedagogą?

 • Dėl vaiko adaptacijos sunkumų;
 • Jei vaikas turi elgesio problemų;
 • Jei vaikas turi bendravimo su bendraamžiais ar grupės mokytojomis sunkumų;
 • Jeigu susiduriate su sudėtingomis problemomis ugdant ar auklėjant vaiką.
 •  Dėl vaiko bendravimo, elgesio sunkumų ar sunkumų, iškylančių dėl specialiųjų ugdymosi poreikių;
 •  Dėl informacijos apie socialinę paramą mokiniams ir mokesčio lengvatos už vaiko išlaikymą ugdymo įstaigoje taikymo;
 •  Dėl vaiko atstovavimo lopšelyje-darželyje, teisėsaugos ar kitose institucijose;
 • Dėl netikėtai iškilusių krizinių situacijų šeimoje, kai šeimai būtina įvairių institucijų pagalba;

Darbo laikas:

Savaitės dienos Kontaktinės darbo valandos Pietų pertrauka Nekontaktinės darbo valandos
Pirmadienis-

Ketvirtadienis

 

 

Penktadienis (Nutolusiame pastate Jaunimo g.3)

 

10.00-13.20

 

 

 

10.00-13.20

 

 

 

13.20-14.20

 

14.20-16.40

 

 

 

14.20-16.40

 „Socialinio pedagogo konsultacijos“ – konsultacinė pagalba tėvams, įtėviams, globėjams (rūpintojams) elektroniniu paštu. Socialinis pedagogas pasirengęs padėti tėvams, įtėviams, globėjams suprasti vaikų elgesį, patarti dėl dažnai kylančių bendravimo su vaiku problemų įvairiais amžiaus tarpsniais, atsirandančių sunkumų darželyje ar kitoje vaikui svarbioje aplinkoje ir rasti geriausią sprendimą. Taip pat padėti nusiraminti, o jei reikia, ir suvaldyti pyktį, kai situacija yra įtempta arba atrodo neišsprendžiama. Prašome kreiptis: jtubeleviciene@gmail.com tel.nr. +37065367307

 

atnaujinta: Antradienis, 2022 m. lapkričio 8 d.