Marijampolės Tarybos sprendimas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2023 m. gegužės 29 d. Nr. 1-135

Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 29 ir 30 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 8 punktu bei atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų 2023 m. balandžio 17 d. raštą Nr. SD-54 (1.9 E) „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo”, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d., išskyrus 5 punktą ir 9.1, 9.2, 9.3 papunkčius, kurie įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. 1-410 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Savivaldybės meras                                                                                                                        Povilas Isoda

1-135_Del_IU_ir_PU_+mokescio_tvarkos_apraso

DĖL SPECIALIOJO PEDAGOGO ATRANKOS

Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta” specialiojo pedagogo pareigybę.

Pareigybės pavadinimas – specialusis pedagogas.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,75 etato darbo krūviu.

Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.

Pareigybės paskirtis: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems

specialiųjų ugdymosi poreikių, didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo(-si)

veiksmingumą.

Pareigybės lygis: A2

Darbo užmokesčio koeficientas  – darbo užmokesčio dydis priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 8,71 iki 10,12 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo/ logopedo kvalifikacija; yra baigęs specialiosios pedagogikos ir logopedijos arba edukologijos (specialiosios pedagogikos) studijų programą (specializaciją).

2. Gebėti įvertinti vaikų specialiuosius poreikius; turėti žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygmenį ir jų atitikimo ugdymo programoms nustatyti bei  įvertinti vaikų pasiekimus ir pažangą;

3. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo (si) procesą su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.

4. Išmanyti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti.

5. Gebėti rengti individualias ugdymo programas ir dirbti komandoje su kitais mokytojais, ugdytinių tėvais.

6. Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

7. Išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų standartus.

8. Teikti pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

9. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

10. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.

11. Sistemingai kelti kvalifikaciją, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo/ metodiniuose renginiuose.

11. Privalumai:

12.1. Projektų rengimo patirtis.

12.2. Mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).

Specialieji pedagogai turi žinoti ir išmanyti:

 • specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokymo (si) programas;
 •  jo darbą reglamentuojančius teisės aktus.
 •  Specialieji pedagogai privalo vadovautis tarptautiniais vaikų teises ir interesus

reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, lopšelio-darželio

nuostatais, etikos principais, lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu

ir kitais lopšelio-darželio dokumentais (įsakymais, nurodymais, tvarkomis ir pan.).

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje: Dėl dalyvavimo specialiojo pedagogo pareigybės atrankos”

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu.

4. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai, taip pat medicininė knygelė, Higienos kursų pažyma pateikiami atrankos dieną.

5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. birželio 30 d. 16.00. val., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ raštinėje (Draugystės g. 5a)  Dokumentai turi būti sudėti į voką. Vokas užklijuotas, ant jo užrašyta „Specialiojo pedagogo pareigoms“ arba el. paštu ldruta@gmail.com su nuoroda –

„ Dėl specialiojo pedagogo atrankos“.

Atrankos skelbimo data – 2023 m. liepos 4 d. 11 .00 val.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Kontaktinis asmuo: direktorė Rasa Alaburdienė tel. 8 67847632

LIK SVEIKAS DARŽELI !

LIK SVEIKAS DARŽELI !

 

Pakilkit į mėlyną aukštį,

Ir skriskit pirmyn tarsi paukščiai,

Mokyklon, išskleidę sparnus,

Palikę mažuosius draugus.

 

      Skaisti pavasario saulė ir kvepiantys jazminų žiedai tarytum byloja, kad atėjo metas priešmokyklinio amžiaus vaikams atsisveikinti su darželiu. Gegužės 31 dieną, skambant muzikai šventiškai pasipuošus, su jauduliu rinkomės į darželio vidinį kiemelį.  Mokytojos Alina ir Daiva sveikino  būsimus mokinukus – „Smalsių“ ir „Pelėdžiukų“, grupių vaikus.

      Darželio išleistuvės žymi svarbią ribą ir etapą vaikų ir jų tėvų gyvenime – darželinukų atsisveikinimą su nerūpestinga vaikyste darželyje, ruošimąsi rimtesniam žingsniui. Atrodo dar visai neseniai vaikai atvėrė duris į pasakų ir žaidimų pasaulį, pirmą kartą atėjo į darželį. Ta diena buvo pilna jaudulio, nežinomybės, klausimų. Tačiau greitai daugeliui vaikučių darželis tapo antraisiais namais. Gaila, kad laikas taip greitai bėga, o skaisti pavasario saulutė tarytum primena, kad atėjo laikas atsisveikinti su darželiu  t.y. nuo rudens jau sėstis į mokyklos suolą.

     Visiems susirinkusiems buvo džiugu stebėti, kaip vaikai skambiai dainavo, išraiškingai deklamavo ir šoko. Žiūrėjome į ugdytinius ir negalėjome patikėti, kad jie užaugo, pasiruošė naujam gyvenimo etapui. Darželio direktorė, R. Alaburdienė linkėjo vaikams sėkmingo starto mokykloje, buvo įteikti darželio baigimo diplominiai, o tėveliams – kantrybės ir supratingumo, padedant mokytis būsimiems mokinukams.

Paruošė priešmokyklinio ugdymo mokytoja – metodininkė Alina Slančiauskienė

 • IMG_3879
 • IMG_3880
 • IMG_3881
 • IMG_3882
 • IMG_3883
 • IMG_3884

ŠEIMOS DŪZGĖS

“ŠEIMOS DŪZGĖS”

 

Šiandien mums puiki diena,

Susirinks visa šeima.

Juos visus apkabinu,

Nes labai labai myliu…

Kęstutis Ivinskis

 

           Gegužės 18 d. saulėtas dangus dovanojo nuostabią tradicinę „Rūtos“darželio šeimos popietę „Šeimos dūzgės“. Direktorė Rasa pasveikino tėvelius taip gausiai susirinkusius, linkėdama buvimo ir artumo bendruomenėje.Visai, kaip tos darbštuolės bitutės visa bendruomenė dūzgėme-linksminomės, žaidėme, dainavome ir šokome kartu su mokytoja Jolita. Vyravo gera nuotaika, skambėjo juokas ir visi šypsojomės. Visa bendruomenė džiaugėsi ir didžiavosi aktyviu veikimu įvairiose veiklose tiek lauko, tiek vidaus erdvėse: kas šoko ir dainavo, kas sportavo, kai kas žuvavo, kas mokėsi programavimo, eksperimentavo, konstravo, lipdė, piešė, kūrė iš natūralių gamtos gėrybių ir kt. Mokytojos Živilė ir Alina pasidžiaugė, jog šeima – vertybė, kuri suteikia sparnus vaikams, kuri spinduliuoja magiška jėga ir šviesa savo vaikams, kai šeimoje meilė, supratimas, tolerancija. Laingi tėvai- laimingi vaikai. Darželio bendruomenė pasidžiaugė tėvelių susidomėjimu veikti ir būti visiems kartu. Mums mokytojams suteikė galimybę augti, tobulėti, džiaugtis vienas kitu. Didžiuojamės savo bendruomene, kuriame galėjome užmegzti šiltą, betarpišką ryšį su tėveliais,vaikučiais. Didelį džiaugsmą vaikučiams apsilankę jų draugai Vienaragis ir Panda, kurie vaišinosi Mantingos saldžiosiomis vaišėmis. Tačiau, vaikučiai su tėveliais įveikę užduotis, tik tada  gavo bilietus vaišėms.

      Dėkojame visai bendruomenei už aktyvumą ir buvimą kartu.

      Mieli Tėveliai, esate visada laukiami, didžiuojamės, jog esate visur ir visada su mumis.

 

Parengė: direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Audronė Putauskienė

 • IMG_6917
 • IMG_6940
 • IMG_6947
 • IMG_6968
 • IMG_6976
 • IMG_6995
 • IMG_7006
 • IMG_7020
 • IMG_7030
 • IMG_7032
 • IMG_7060
 • IMG_7068

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS

LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS

 

Marijampolės lopšelio-darželio ,,Rūta“ ugdytiniai dalyvauja Respublikiniame projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“. Projekto organizatoriai: Lietuvos tautinis olimpinis komitetas(LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūno kultūros pedagogų asociacija(RIUKKPA). Projektas bendrai finansuojamas Sporto rėmimo fondo lėšomis, kurį administruoja Nacionalinė sporto agentūra.  Projekto tikslas – ugdyti 1-7 m. vaikų fizinį raštingumą, pritaikant naujai sukurtą fizinio raštingumo modelį ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams Lietuvoje.

Šių metų virtualių fizinio raštingumo užsiėmimų metu vaikai tobulino ėjimo įgūdžius, lavino pusiausvyrą, lankstumą, koordinaciją, ritmiką, jėgą ir visus šiuos įgūdžius pritaikė įvairiose sporto šakose. Ugdytiniams buvo smagu sportuoti kartu su žaidynių talismanu Ąžuolu ir trenerėmis.

Užsiėmimams pasibaigus, mokytojos Asta Juodėnienė ir Kristina Žėglienė įstaigos kieme surengė sporto šventę, kurioje dalyvavo ugdytiniai, pedagogai ir padėjėjos. Šventės metu vaikai dalyvavo įvairiose rungtyse įtvirtindami įgytus įgūdžius ir smagiai šėliodami. Vaikams buvo įteikti ,,Lietuvos mažųjų žaidynių“ diplomai, mokytojoms ir padėjėjoms – padėkos.

Baigiamasis ,,Lietuvos mažųjų žaidynių“  etapas vyko Alytaus sporto ir rekreacijos centro arenoje, kur mūsų ugdytinių komanda dalyvavo didžiajame festivalyje. Mūsų lopšelio-darželio komandą šiemet atstovavo Barbora, Mishel, Paula, Paulius, Natanas ir Martynas.

Net 11 fizinio aktyvumo žaidimų metu vaikai išbandė krepšinio, futbolo, regbio, tinklinio, ledo ritulio bei kitų sporto šakų ypatybes atskleidžiančias užduotis. Visų festivalio veiklų metu mažuosius sportininkus pasitiko Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos trenerės, o užduotis komandoms įgyvendinti padėjo lydėjusios pedagogės. Renginį stebėjo ir mažuosius sportininkus pasveikino olimpietis, Lietuvos šaudymo rekordininkas Karolis Girulis, kuris kartu su žaidynių talismanu Ąžuolu mielai bendravo ir fotografavosi su visomis komandomis.

,,Lietuvos mažųjų žaidynių“ metu siekiama įtraukti vaikus į jiems patrauklias fizinio aktyvumo veiklas, kurių metu ugdomos jų fizinės kompetencijos, didinamas pasitikėjimas savimi ir motyvacija. Mažieji sportininkai yra skatinami bendrauti, patirti gerų emocijų ir nuo mažens stiprinti savo sveikatą.

Iš festivalio grįžome laimingi, apdovanoti medaliais ir ,,Lietuvos mažųjų žaidynių“ taure.

 

Parengė mokytojos Kristina Žėglienė ir Asta Juodėnienė

 • FB_IMG_1683997342913
 • FB_IMG_1684429885857
 • received_145282821862249
 • received_157240927294615
 • received_258175423408462
 • received_792866505529075
 • received_956666048786818
 • received_3443581689187688
 • received_5620156691419117