Ikimokyklinis ugdymas

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO TIKSLAS IR BENDRIEJI UŽDAVINIAI

    Ikimokyklinio ugdymo tikslas - padėti šeimai puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę teikiant ikimokyklinio ugdymo programą ir/ar reikalingą švietimo pagalbą vaikui ir šeimai.

   Ikimokyklinio ugdymo uždaviniai:

 • Skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti įvairius gebėjimus, puoselėti individualybę;
 • Padėti vaikams suvokti bendrąsias žmogaus vertybes ir puoselėti jų dorą kaip būtiną demokratinės gyvensenos pagrindą;
 • Sudaryti kuo palankesnes sąlygas perimti tautos dvasinės kultūros pagrindus;
 • Saugoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaiko sveikatą, puoselėti jo prigimtį, tenkinti svarbiausius poreikius: judėjimo, fizinio ir psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, asmeninio vertingumo saviraiškos;
 • Ugdyti psichines vaiko galias (intelektualines, emocijų, valios), stimuliuojant asmenybės pagrindų formavimąsi;
 • Užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo dermę. 

          Mūsų įstaigoje   ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo 2 iki 6 metų. Ugdymo procesas orientuojamas į vaiką. Vaikai įtraukiami į kūrybinę, sportinę, kultūrinę bei pažintinę veiklą. Dinamiška, informatyvi, psichologiškai ir fiziškai saugi ugdymo aplinka padeda užtikrinti visapusišką vaikų vystymąsi. Pagrindinis vaikų ugdymo metodas yra žaidimas. Žaidžiant ugdomi pažinimo gebėjimai, lavinami judėjimo įgūdžiai, susipažįstama su aplinkiniu pasauliu ir savo vieta jame. Žaislai ir priemonės veiklos kampeliuose žadina vaizduotę, išjudina visus pojūčius. Eksperimentuodami, ieškodami ir atrasdami, vaikai patys, savais būdais patikrina, ar tie sprendimai teisingi, pasisemia informacijos. Taip įpranta rinktis, pamatyti, įveikti sunkumus, kritiškai mąstyti ir formuoti sąvokas.

          Ikimokyklinis ugdymas lopšelyje – darželyje vykdomas vadovaujantis įstaigos Bendrąja ikimokyklinio ugdymo programa, kuri suderinta su Marijampolės miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriumi, patvirtinta įstaigos direktorės. Ikimokyklinio ugdymo programoje ugdymo turinys, metodai nukreipti į visuminį vaiko ugdymą, dėmesys paskirstomas visų kompetencijų ugdymui, kompleksiškai ugdant bendruosius bei specialiuosius gebėjimus (individualius, meninius, intelektinius). Programos turinys orientuotas į ankstyvojo ir ikimokyklinio amžiaus vaikų galimybes ir jų augimą.

           Ugdymo turinys ankstyvajame(2-3 metai)  ir ikimokyklinio amžiaus (3-6 metai) grupėse modeliuojamas pagal kompetencijas :

 • Sveikatos stiprinimo ir saugojimo kompetencija ;
 • Socialinė kompetencija;
 • Komunikavimo kompetencija;
 • Pažinimo kompetencija;
 • Meninė kompetencija.

            Mokytojos ugdymo turinį įgyvendina per visą vaiko buvimą grupėje: bendraujant, žaidžiant, dalyvaujant pedagogų organizuotoje veikloje, jam valgant, ruošiantis ilsėtis, einant  į lauką.

           Pasirinkti ugdymo metodai atitinka vaikų amžių ir galimybes, meninius gebėjimus, individualius poreikius ir neprieštarauja šiuolaikinės pedagogikos principams. Jie atnaujinami, papildomi, atsižvelgiant į vaikų pageidavimus, pedagogų sumanymus, tėvų rekomendacijas, metodų taikymo veiksmingumo vertinimo rezultatus, informacinę medžiagą, pedagoginę bei metodinę literatūrą.

            Numatant ugdymo(si) programos metodus, siekta, kad jie atspindėtų pagrindinius įstaigos veiklos būdus: ugdytojų tarpusavio bendradarbiavimas ir patirties sklaida, bendras vertybinių nuostatų numatymas, visos bendruomenės įtraukimas į vaikų ugdymo procesą bei palankios ugdymo(si) aplinkos kūrimas         

IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ RAIDOS YPATYBĖS

atnaujinta: Penktadienis, 2022 m. kovo 4 d.