Specialiojo pedagogo veikla

SPECIALIOJO PEDAGOGO VEIKLA DARŽELYJE

* Specialusis pedagogas padeda specialių ugdymosi poreikių turintiems vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes ir ypatumus.

* Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato vaikų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą darželyje.

* Bendradarbiaudamas su kitais pedagogais, vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius vaikų poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

* Pataria pedagogams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, rengti ugdymo programas.

* Priklausomai nuo vaikų individualių savybių rengia sutrikusių funkcijų lavinimo programas, organizuoja ir veda sutrikusių funkcijų lavinimo pratybas.

* Teikia metodinę pagalbą pedagogams, specialiųjų poreikių vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių vaikų ugdymo klausimais.

Laiku pastebėjus  ir suteikus kokybišką specialiąją pedagoginę pagalbą, ugdytiniai lengviau integruosis darželio bendruomenėje, geriau įsitrauks į ugdymo(si) procesą, pagerins ugdymo(si) motyvaciją ir rezultatus.

2022–2023 mokslo metais specialioji pedagoginė pagalba teikiama 12 vaikų. Pagalbą teikia  specialioji pedagogė Asta Maziliauskienė.

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS DARBO LAIKAS  2022-2023 m. m.

 

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 

08:00-10:10

11:40-12:10

14:45- 15:15

08:00-10:10

11:40-12:10

14:45- 15:15

08:00- 12:10 K

14:45- 15:15 K

Konsultacijų laiką su specialiąją pedagoge galima suderinti elektroniniu paštu: asstam@gmail.com

atnaujinta: Antradienis, 2022 m. lapkričio 8 d.