Darbo užmokestis

DARBO UŽMOKESTIS

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis , etatų skaičius

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius

2022 m. II  ketv.

2022 m. III ketv.

1. Direktorius 1 neskelbiama neskelbiama
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,5 2331,00 2331,00
3. Vyriausiasis buhalteris 1 neskelbiama neskelbiama
4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 6,6 1690,00 1690,00
5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 23,1 1606,00 1606,00
6. Meninio ugdymo mokytojas 2 1763,00 1763,00
7. Logopedas 2,5 1754,00 1754,00
8. Psichologas 0,75 neskelbiama neskelbiama
9. Socialinis pedagogas 0,75 neskelbiama neskelbiama
10. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 neskelbiama neskelbiama
11. Administratorius 1,25 1322,00 1322,00
12. Buhalteris 0,25 neskelbiama neskelbiama
13. Maitinimo organizatorius 1,5 1361,00 1361,00
14. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo padėjėjas 17 913,00 913,00
15. Mokytojo padėjėjas 6 996,00 996,00
16. Virėjas 5 996,00 996,00
17. Pagalbinis darbininkas skalbimui 0,75 neskelbiama neskelbiama
18. Valytojas 1 neskelbiama neskelbiama
19. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas 3 899,00 899,00
20. Pagalbinis darbininkas kompiuterių priežiūrai 0,25 neskelbiama neskelbiama
21 Specialusis pedagogas 0,5 1763,00

Dirbančiųjų etatai pateikiami 2022.11.08. dienos duomenimis

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Duomenys skelbiami pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976; 2010, Nr. 77-3964, 113-5769, 2011, Nr. 8-352).

Duomenis tvarko: vyr. buhalterė Romutė Bujanauskienė

atnaujinta: Antradienis, 2022 m. lapkričio 8 d.