ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

„Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam mokiniui, tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje. Įtraukųjį ugdymą tikslinga sieti su personalizuotu kiekvieno mokinio ugdymu, atitinkančiu  kiekvieno vaiko ugdymosi galias ir poreikius. Įtraukusis ugdymas apima ugdymo turinio, mokytojų rengimo, pagalbos mokiniui, mokytojui, mokyklai, vertinimo, ugdymo organizavimo sritis. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymąsi reglamentuojantys teisiniai dokumentai sudaro palankias sąlygas kiekvienam mokiniui ugdytis pagal jų poreikius ir galimybes bendrojo ugdymo mokyklose, užtikrinant švietimo pagalbą, lygias galimybes ir ugdymosi prieinamumą.

Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra siūlo inkliuzinio ugdymo kokybės skatinimo principus, kurie labiau pritaikomi mokyklos lygmeniui:

  1. Pagarba mokinių nuomonei. Mokinių, jų tėvų ir artimųjų, organizacijų, besirūpinančių neįgaliųjų asmenų teisėmis, nuomonių turėtų būti paisoma, ypač priimant sprendimus.
  2. Aktyvus mokinių dalyvavimas. Visiems mokiniams sudaryta galimybė aktyviai dalyvauti mokyklos ir vietos bendruomenės gyvenime.
  3. Teigiamos mokytojų nuostatos. Visi mokytojai turėtų turėti teigiamą požiūrį į visus mokinius ir norą bendradarbiauti su kolegomis.
  4. Mokytojų įgūdžiai. Visi mokytojai turėtų išsiugdyti įgūdžių, reikalingų veiksmingam visų mokinių ugdymui, atsižvelgiant į kiekvieno poreikius.
  5. Lyderystė mokykloje. Mokyklų vadovai turėtų teigiamai vertinti darbuotojų ir mokinių skirtybes, skatinti kolegialumą ir inovacijas.
  6. Įvairių žinybų paslaugų dermė.

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymas

Vaikų, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo turinys formuojamas, vadovaujantis Ikimokyklinio ugdymo programa (ją pritaikant) ir atsižvelgiant į kiekvieno vaiko specialiuosius ugdymosi poreikius, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas ir tėvų (globėjų) lūkesčius.

Vaikui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, sudaromos sąlygos ugdytis pagal jo gebėjimus ir galias; ikimokyklinio ugdymo mokytojas kartu su kitais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais, vaiko tėvais (globėjais), kitais artimaisiais teikia reikiamą pagalbą, stiprindami vaiko motyvaciją ugdytis, tobulėti, plėtoti kompetencijas, sumažinti, įveikti arba kompensuoti ugdymo procese kylančius sunkumus.

Vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) gali būti koordinuotai teikiama švietimo pagalba, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugos, vadovaujantis „Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašu“. Šių paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.

Ar ikimokyklinio ugdymo programoje dalyvaujantis  vaikas gali gauti mokytojo padėjėjo pagalbą?

Siekiant didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio ugdymosi veiksmingumą, mokykla (mokyklos savininko leidimu) gali steigti mokytojo padėjėjo etatą, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Mokytojo padėjėjo etatas gali būti steigiamas, jei švietimo įstaigoje mokosi mokinys, turintis vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir negalintis savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.

Kokiam vaikų skaičiui gali teikti pagalbą vienu etatu dirbantis logopedas, specialusis pedagogas tiflopedagogas ar surdopedagogas?

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 patvirtintas „Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašas“ reglamentuoja specialiosios pedagoginės pagalbos teikėjus ir gavėjus bei pagalbos organizavimą.

Vienu etatu dirbantis logopedas teikia pagalbą ne daugiau kaip 30 specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir / ar priešmokyklinio ugdymo programas, kuriems reikalinga logopedo pagalba.

Vienu etatu dirbantis specialusis pedagogas teikia pagalbą ne daugiau kaip 24 specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kuriems reikalinga specialiojo pedagogo pagalba (ne daugiau kaip 20 mokinių, turinčių regos, klausos sutrikimų (tarp jų turinčių kochlearinių implantų), jei nėra tiflopedagogo ar surdopedagogo).

Vienu etatu dirbantis tiflopedagogas ar surdopedagogas teikia pagalbą ne daugiau kaip 24 turintiems regos ar klausos sutrikimų (tarp jų turintiems kochlearinius implantus) turintiems vaikams, ugdomiems pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas.

https://smsm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/smm-svietimas/svietimo-sistema-ikimokyklinis-ugdymas/mokiniu-turinciu-specialiuju-ugdymosi-poreikiu-ugdymas

Vertingos nuorodos:

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-ugdymas/

https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/itraukties-pletros-skyrius/itraukusis-ugdymas/aktualijos/

https://www.marijampole.lt/svietimas/itraukusis-ugdymas/1772

PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE 2022–2024 METAIS PLANAS

Pasirengimo_itraukciai_veiksmų_planas_2022_2024_m.

                         PASIRENGIMO ĮTRAUKČIAI VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO LOPŠELYJE -DARŽELYJE “RŪTA” 2022–2024 METAIS PLANAS

   Dėl įtraukties veiksmų įgyvendinimo 2022-2024 m. Plano parengimo darbo grupės sudarymo_2022-08

Pasirengimo įtraukčiai veiksmų 2022-2024 m. planas

                      ASMENINĖS ŪGTIES IR ASMENYBĖS PAŽANGOS IR VERTINIMO STEBĖJIMO SISTEMA LOPŠELYJE-DARŽELYJE “RŪTA”

1

2

3

4

5

6

7

8

BENDRAVIMAS IR BENDRADARBIAVIMAS SU TĖVAIS

Vienintele vertybe

REKOMENDACIJOS TĖVAMS IR PEDAGOGAMS

Atmintinė_Valgymo-sutrikimai

Pavojai-internete

Saugus-laikas-prie-ekrano

atnaujinta: Antradienis, 2022 m. rugsėjo 27 d.