Komisijos ir darbo grupės

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)

A T E S T A C I J O S    K O M I S I J A

( Patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-13 įsakymu Nr. DV-53)

 1. Virginija Gusčiuvienė, lopšelio-darželio „Rūta“ direktorė, komisijos pirmininkė;
 2. Asta Dembinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Lopšelio-darželio tarybos atstovė (vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija);
 3. Violeta Botyrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Pedagogų tarybos atstovė (auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija);
 4. Žaneta Jasiukevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Pedagogų tarybos atstovė (auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija);;
 5. Regina Ramanauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Pedagogų tarybos atstovė (auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija);;
 6. Kristina Žėglienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Pedagogų tarybos atstovė (vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija);
 1. Loreta Matusevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA (2021 m. gruodžio 29 d. Nr. V-169)

1. Vaida Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui-komisijos pirmininkė;

2. Rita Zubrienė, maitinimo organizatorė-narys;

3.  Audronė Putauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narys;

4. Nijolė Masikonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narys;

5. Sandra Juozūnienė, maitinimo organizatorė-narys;

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (2021 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-104) :

 1. Audronė Putauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui– komisijos pirmininkė;
 2. Aistė Daugėlienė, logopedė – komisijos pirmininko pavaduotoja;
 3. Nijolė Masikonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;
 4. Jurgita Radžiūnienė, psichologė – narė;
 5. Jolita Tubelevičienė, socialinė pedagogė – narė;
 6. Asta Maziliauskienė, logopedė – narė.

s k i r i u Vaiko gerovės komisijos sekretorėmis Gretą Stankevičienę, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir Kristiną Žėglienę, ikimokyklinio ugdymo mokytoją.

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS DARBO GRUPĖ (2021 m. rugsėjo 24d. Nr. V-117):

 1. Audronė Putauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės  pirmininkė;
 2. Nijolė Masikonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės pirmininkės pavaduotoja
 3. Laura Masterkovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
 4. Jurgita Radžiūnienė, psichologė – narė;
 5. Žaneta Jasiukevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA (lgalaikio trumpalaikio turto ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai atlikti komisiją 2021 m. lapkričio 24 d. Nr. V-143):

 1. Žaneta Jasiukevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, profesinės organizacijos pirmininkė – komisijos pirmininkė;
 2. Violeta Botyrienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – komisijos narė;
 3. Nijolė Masikonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos narė;
 4. Asta Juodėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 5. Rita Matulienė – administratorė – komisijos narė.
atnaujinta: Pirmadienis, 2022 m. balandžio 11 d.