Komisijos ir darbo grupės

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „RŪTA“

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PASIRENGIMO DIEGTI ATNAUJINTĄ UGDYMO TURINĮ DARBO GRUPĖS SUDARYMO

 

2022 m. rugpjūčio     d. Nr. V-

Marijampolė

Siekdama užtikrinti sklandų atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimą vaikų lopšelyje-darželyje, teikti informaciją įstaigos bendruomenei, palaikyti ryšius su socialiniais partneriais, bei atsižvelgdama į įstaigos Metodinės grupės teikimus

1. S u d a r a u Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pasirengimo diegti atnaujintą ugdymo turinį darbo grupę šios sudėties:

1.1. Nijolė Masikonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

1.2. Alina Slančiauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė;

1.2. Daiva Brazaitienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė;

1.3. Regina Ramanauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė;

1.4. Živilė Belickienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė;

1.5. Žaneta Jasiukevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė;

1.6. Violeta Botyrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė;

1.7. Virginija Grigaitienė, meninio ugdymo mokytoja, mokytoja metodininkė;

1.8. Laura Naujokienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja;

1.9. Giedrė Paškevičiūtė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

1.10. Asta Dembinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja;

1.11. Jurgita Kumpienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

1.12. Rasa Alaburdienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja;

1.13. Loreta Menkevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja;

1.14. Rima Plikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja;

1.15. Asta Juodėnienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja;

1.16. Kristina Žėglienė, ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja;

1.17. Laura Masterkovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja, vyresnioji mokytoja.

2. Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.

3. Į p a r e i g o j u lopšelio-darželio administratorę Irmą Akelaitienę, supažindinti darbuotojus DVS kontoros priemonėmis.

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui            Audronė Putauskienė

laikinai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „RŪTA“

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ĮTRAUKTIES VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO  2022-2024 M. PLANO PARENGIMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO

2022 m. rugpjūčio    d. Nr. V-

Marijampolė

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės Mero  2022 m. balandžio 21 dieną patvirtintu Pasirengimo įtraukčiai veiksmų įgyvendinimo Marijampolės savivaldybėje 2022-2024 metais planu Nr. AL-2539(5.50)

S u d a r a u darbo grupę įtraukties veiksmų įgyvendinimo 2022-2024 m. planui parengti:

1. Nijolė Masikonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

2. Aistė Daugėlienė, logopedė, metodininkė;

3. Asta Maziliauskienė, logopedė, metodininkė;

4. Jurgita Radžiūnienė, psichologė, 4 kvalifikacinė kategorija;

5. Jolita Tubelevičienė, socialinė pedagogė.

Įsakymo vykdymo kontrolę pasilieku sau.

Į p a r e i g o j u administratorę Irmą Akelaitienę su įsakymu supažindinti DVS kontoros priemonėmis.

Direktorės pavaduotoja ugdymui            Audronė Putauskienė

laikinai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)

A T E S T A C I J O S    K O M I S I J A

( Patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-13 įsakymu Nr. DV-53)

 1. Virginija Gusčiuvienė, lopšelio-darželio „Rūta“ direktorė, komisijos pirmininkė;
 2. Asta Dembinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Lopšelio-darželio tarybos atstovė (vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija);
 3. Violeta Botyrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Pedagogų tarybos atstovė (auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija);
 4. Žaneta Jasiukevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Pedagogų tarybos atstovė (auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija);;
 5. Regina Ramanauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Pedagogų tarybos atstovė (auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija);;
 6. Kristina Žėglienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Pedagogų tarybos atstovė (vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija);
 1. Loreta Matusevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA (2021 m. gruodžio 29 d. Nr. V-169)

1. Vaida Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui-komisijos pirmininkė;

2. Rita Zubrienė, maitinimo organizatorė-narys;

3.  Audronė Putauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narys;

4. Nijolė Masikonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui-narys;

5. Sandra Juozūnienė, maitinimo organizatorė-narys;

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (2021 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-104) :

 1. Audronė Putauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui– komisijos pirmininkė;
 2. Aistė Daugėlienė, logopedė – komisijos pirmininko pavaduotoja;
 3. Nijolė Masikonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;
 4. Jurgita Radžiūnienė, psichologė – narė;
 5. Jolita Tubelevičienė, socialinė pedagogė – narė;
 6. Asta Maziliauskienė, logopedė – narė.

s k i r i u Vaiko gerovės komisijos sekretorėmis Gretą Stankevičienę, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir Kristiną Žėglienę, ikimokyklinio ugdymo mokytoją.

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS DARBO GRUPĖ (2021 m. rugsėjo 24d. Nr. V-117):

 1. Audronė Putauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės  pirmininkė;
 2. Nijolė Masikonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės pirmininkės pavaduotoja
 3. Laura Masterkovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
 4. Jurgita Radžiūnienė, psichologė – narė;
 5. Žaneta Jasiukevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA (lgalaikio trumpalaikio turto ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai atlikti komisiją 2021 m. lapkričio 24 d. Nr. V-143):

 1. Žaneta Jasiukevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, profesinės organizacijos pirmininkė – komisijos pirmininkė;
 2. Violeta Botyrienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – komisijos narė;
 3. Nijolė Masikonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos narė;
 4. Asta Juodėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 5. Rita Matulienė – administratorė – komisijos narė.
atnaujinta: Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 23 d.