Archive for 2020, balandžio 1

REKOMENDACIJOS TĖVĖLIAMS

         Pokyčiai yra neatsiejama gyvenimo dalis.  Gamtos stichijos, uraganai, žemės drebėjimai, pandemijos gali atnešti daug žalos, išardyti nusistovėjusią tvarką. Būna neramu, sunku, kai baigiasi kažkas, prie ko buvome pripratę. Bet tada turime galimybę išmokti ko nors naujo. Kaip kalbėti su vaikais apie sudėtingas situacijas, pokyčius?

   Neapibrėžtose situacijose svarbu pasikliauti savo tėviška intuicija, priimti apgalvotus sprendimus ir lanksčiai prisitaikyti prie naujovių.

  1. Paaiškinkite, kodėl dabar vaikai būna namuose, o nelanko darželio.
  2.  Nekelkite aukštų reikalavimų, leiskite vaikui priprasti prie naujos tvarkos, kada aišku ir tėveliai namuose.
  3.  Išlaikykite vidinę ramybę. Atliepkite vaiko emocinius poreikius.
  4.  Kartu su vaiku sudarykite ir laikykitės nuoseklios dienotvarkės. Apibrėžkite laiką, skirtą –žaidimams, poilsiui (pertraukoms).
  5. Padėkite vaikui pasiruošti ramią  žaidimo (darbo) vietą (patogus stalas, prieinamos darbo priemonės, sumažinkite dėmesį atitraukiančius dirgiklius).
  6.  Įsitraukite į ugdymo(si) procesą atsižvelgdami į vaiko poreikius.
  7. Svarbu įtraukti vaikus į namų ruošą, tvarkymąsi, maisto gaminimą. Pareigų paskirstymas tarp vaikų šeimoje ir net „maži“ pavedimai padeda valdyti situaciją, parodo vaikui, kad daug dalykų savo gyvenime mes kontroliuojame patys, sustiprina vaikų pasitikėjimą savimi.
  8. Bendradarbiaukite su pedagogais, padėkite jiems struktūruoti ugdymo(si) procesą. ( pagal vaiko amžiaus  grupę).
  9.  Jei vaikas turi raidos, emocinių ir/ar elgesio sunkumų, pasikonsultuokite su darželio pagalbos specialistais (logopedais, psichologais, socialiniais pedagogais), kaip vaikui padėti priimti pokyčius.

Parengė  socialinė pedagogė Zita  Matusevičienė

Dėl mokesčio už vaikus išlaikymą Marijampolės Savivaldybės švietimo įstaigose

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.1-410 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  70 straipsnio 11 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ 1punktu,  6 punktą ir išdėstyti jį taip:

„6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 10 eurų mėnesio mokestį vaikų ugdymo sąlygoms ir edukacinėms aplinkoms gerinti. Mėnesio mokestis nemokamas, kai įstaiga Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu arba dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nevykdo ugdomosios veiklos.“

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-37 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos pakeitimo“ 1 punkto 1  pastraipą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas  Lietuvos  Respublikos  administracinių  bylų  teisenos įstatymo nustatyta tvarka.