Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta” neformaliojo švietimo (keramikos ) mokytojo pareigoms užimti.

Skelbiama atranka į laisvą Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta”  neformaliojo švietimo (keramikos ) mokytojo pareigoms užimti.

Pareigybės lygis – A2

Darbo krūvis - 0,2 etato.

Darbo užmokesčio pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu ir įstaigos darbo apmokėjimo sistema. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 8,1 – priklausomai nuo kvalifikacinės kategorijos ir darbo stažo (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai:

Aukštasis arba aukštesnysis pedagoginis išsilavinimas, dailės mokytojas, praktinė patirtis šioje srityje.

Būti įgijęs mokytojo kvalifikaciją arba išklausęs kvalifikacijos tobulinimo kursą pagal Švietimo ir mokslo ministerijos reikalavimus atitinkančias kvalifikacijos tobulinimo programas, arba išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą;

Mokytojas turi žinoti ir išmanyti:

Gebėti kurti neformalaus švietimo programas, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus, amžių, vietos bendruomenės poreikius;

Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis;

Mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos. Pagal kompetenciją taikyti savo darbe ugdymą reglamentuojančius teisės aktus;

Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

Gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus ir pasidalinti atsakomybe;

Gebėti dirbti bendradarbiaujant su kolegomis, administracija, kitais įstaigos darbuotojais, ugdytiniais ir jų tėvais;

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1.Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu.

4. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

5.  Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas (nepirivaloma).

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. rugpjūčio 29 d. 16.00. val., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ raštinėje (Draugystės g. 5a). Dokumentai turi būti sudėti į voką. Vokas užklijuotas, ant jo užrašyta „Nefomaliojo švietimo (keramikos ) mokytojo“ arba el. paštu ldruta@gmail.com su nuoroda –„ Dėl nefomaliojo švietimo (keramikos) mokytojo atrankos“

Atrankos skelbimo data – 2023 m. rugpjūčio 30 d. 11 .00 val.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Kontaktinis asmuo: direktorė Rasa Alaburdienė tel. 8 67847632