Siekiai

VIZIJA

Vaikų lopšelis-darželis „Rūta” – ikimokyklinio amžiaus vaikų individualių gebėjimų ugdymo centras.

vizija

MISIJA

Bendradarbiaujant su šeima ugdome visas vaiko galias, laiduojančias asmenybės raišką ir socializacijos sėkmę, tobuliname vaiko gebėjimą išreikšti save. Sudarome sąlygos įvairiapusei vaikų saviraiškai,ugdymą organizuojame pagal vaikų poreikius ir individualybę, siekiame, kad aukštas darbuotojų intelektualinis ir profesinis lygis, kūrybiškos idėjos stimuliuotų įstaigos kaitą.

Lopšelio-darželio tikslas – suteikti asmeniui dorinės ir socialinės brandos pradmenis, kultūros pagrindus, padėti jam pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

Lopšelio-darželio uždaviniai:

  1. teikti kokybišką, atitinkantį vaiko poreikius ikimokyklinį, priešmokyklinį, specialųjį ugdymą;
  2. sudaryti optimalias socializacijos, ugdymo(-si) sąlygas;
  3. kurti ir įgyvendinti ugdymo modelius, orientuotus į vaiko prigimtinių galių plėtojimą, atsižvelgiant į bendražmogiškųjų ir tautinių vertybių puoselėjimą, natūralią, individualią psichinių ir fizinių procesų raidą;
  4. skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti individualius gebėjimus: dailės, muzikos, vaidybos, konstrukcinio mąstymo ir kt., puoselėti individualybę, gebėjimą išreikšti save.
  5. užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo tęstinumą.

Darželio bendruomenės nuostata: reikia ugdyti kiekvieną vaiką, pastebėti ypatingą, tik jam būdingą, intelekto savybių derinį, o pastebėjus ugdyti papildomai, ugdyti taip, kad jis labiausiai išreikštų jam gamtos duotas galimybes.

atnaujinta: Trečiadienis, 2022 m. sausio 12 d.