PROJEKTAS „INOVACIJOS VAIKŲ DARŽELYJE“

Mąstymas Tai įgūdis! Taip, kaip ir važiavimas dviračiu… keliaukime atrasdami naujas idėjas

Mūsų lopšelis-darželis „Rūta“ 2019-2021 m.m. aktyviai įsitraukė į  Švietimo ir mokslo ministerijos kuruojamą respublikinį projektą „Inovacijos vaikų darželyje“ (Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-01-0001).  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Regina Ramanauskienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Putauskienė dalyvavo projekto atrankoje, jį laimėjo ir baigė 96 val. lektorių mokymus „Inovatyvus ikimokyklinis ugdymas. Kaip dirbti su ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniais?“ Mūsų darželio praktikės-lektorės veda mokymus Marijampolės ikimokyklinio ugdymo pedagogams, kuriuose dalyvauja mūsų savivaldybės 4 lopšeliai-darželiai- „Šaltinėlis“, „Pasaka“, „Nykštukas“, „Rasa“.

Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkinių paskirtis yra padėti pedagogams įgyvendinti Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą (2014). Leidinyje siūlomos inovatyvios vaikų veiklos ir priemonių idėjos, padedančios kryptingai bei veiksmingai siekti Pasiekimų apraše numatytų vaikų pasiekimų. Rinkinių rengėjai mokslininkai, praktikai: Ona Monkevičienė (vad.); Vitalija Bujanauskienė, Rita Gruodytė, Tatjana Jevsikova, Leonas Kleniauskas, Eglė Krivickaitė-Leišienė, Asta Lapėnienė, Sonata Latvėnaitė, Rita Makarskaitė Petkevičienė, Ligita Neverauskienė, Viktorija Sičiūnienė, Vaida Stupurienė.

Metodinės medžiagos priemonių rinkiniuose didelis dėmesys skiriamas STEAM inovacijoms – gamtamoksliniam, technologiniam, inžineriniam, matematiniam ir meniniam ugdymuisi. Daug dėmesio skiriama informatinio mąstymo prielaidų ugdymuisi. Pedagogams pateikiamos įvairių veiklų ir priemonių taikymo idėjos, kurios praturtina vaikų ugdymąsi šių sričių inovacijomis.

Kokios kaitos siekti? ►Judėjimo link profesionaliau valdomo į vaiką orientuoto ugdymosi. ► Nuo rutininės prieigos prie inovatyvaus, kūrybiško, tyrinėjimais, atradimais grindžiamo, judraus ugdymosi. ► Nuo fragmentiško, atsitiktinio prie prasmingo, tęstinio, visuminio, multimodalinio ugdymosi. ► Nuo tiesioginio vadovavimo prie daugiakrypčių, aktyvių, dialoginių vaiko iniciatyvų ir sąveikų. ► Nuo tiesioginių nurodymų prie konteksto, provokacijos, iššūkio, dialogo, mąstymo ir kūrybos kartu, refleksijos strategijų naudojimo. ► Nuo vaikų žaidimo ir ikiakademinių gebėjimų ugdymosi atskirties link vaiko mokymosi žaidžiant.

Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių rinkiniuose į ugdymą žvelgiama iš vaiko perspektyvos – vaikas pripažįstamas kaip savo poreikius, interesus bei patirtį turinti individualybė, gebanti autentiškai mokytis ir kaupti patirtį dialoginėje sąveikoje su pedagogu ir kitais vaikais. Vadovaujamasi pažangių užsienio ir šalies sistemų praktikomis – į vaiką orientuoto visuminio ugdymo, darnios plėtros, Reggio Emilia, kūrybos proceso integralumo teorijų, konstrukcionizmo, universalaus ugdymo dizaino, lauko pedagogikos idėjų sinteze.

Ikimokyklinio ugdymo metodinės medžiagos priemonių leidinį sudaro:

1. Knygelių rinkinys vaikams nuo gimimo iki trijų metų. Jį sudaro 8 knygelės – Korys, Medžiagų dialogai, Puodų orkestras, Kalbos spintelė, Atradimų takelis, Judantys laiptai, “Aš” pasaulis, Smėlio dėžė.

2. Knygelių rinkinys ketvirtų-šeštų metų vaikams. Jį sudaro 10 knygelių – Energijos upė; Dėlionių kilimas; Kūrybiniai dialogai; Pasaulis be sienų; Kalbos gelmė; Judantis pasaulis; Žaliasis pieštukas; “Aš” matomas ir nematomas; Mokymosi veidrodis; Realybių žaismė.

3. Knygelė vaikams nuo gimimo iki šešių metų – Pakylėta kasdienybė.

4. Įsegami lapai ir priemonės: vaizdinė medžiaga, užduočių vaikams lapai. Priemonės. Knygelėse natūraliai integruojamas vaikų ugdymasis grupėje, visoje įstaigos vidaus ir lauko aplinkoje, išvykose, edukacinėse erdvėse už įstaigos ribų, realioje ir virtualioje aplinkoje. Knygelių turinys integralus.

Rinkiniuose siūlomos tokios veiklos idėjos, kurios turėtų padėti pedagogui tapti aktyviu (ne pasyviu) vaiko ugdymosi situacijų moderatoriumi, naudojančiu visą eilę veiksmingų būdų: įtraukiančio konteksto mokymuisi kūrimą, provokacijos, iššūkio modeliavimą, kūrybinių idėjų pažadinimą, dialogą, projektinį mokymąsi, mąstymą ir kūrybą kartu, refleksijas, įgalinimą ir kt. Rinkiniuose siūlomos inovatyvios veiklos idėjos orientuotos kurti kontekstus aktyviam, iniciatyviam, judriam, patirtiniam, tyrinėjimais grindžiamam, kūrybiškam, saviraiškiam, dialogiškam, visuminiam, įtraukiam, interaktyviam, turinčiam daug skirtingų galimybių veikti, pažinti, kurti, komunikuoti, reflektuoti vaikų ugdymuisi. Inovatyvios veiklos idėjos orientuotos padėti vaikui tapti savo ugdymosi ekspertu. Veiklų įgyvendinimui siūlomos ugdymo formos, kurios skirtos vaikų tyrinėjimams sukurtas ugdymosi kontekstas nuolat veikiančioje laboratorijoje, grupės ir/ar lauko aplinkoje. Tai tyrinėjimų laboratorija, tyrinėjimų stotelės, atradimų stotelės, spontaniški tyrinėjimai, pažinimo salos, bendravimo salos, problemų sprendimo stotelės, istorijų kūrimo stotelės, vaikų projektai.

Regina ir Audronė džiaugiasi įdomia patirtimi, refleksijomis, igyvendintomis naujomis idėjomis,  bendravimu ir bendradarbiavimu su kolegėmis iš kitų darželių, siekiant inovacijų įgyvendinimo savo įstaigose. Laukiame metodinių leidinių pasirodymo.

Straipsnis parengtas pagal IKIMOKYKLINIO UGDYMO METODINĖS MEDŽIAGOS PRIEMONIŲ RINKINIAI VADOVAS PEDAGOGUI ( 2019)

Paruošė: Audronė Putauskienė ir Regina Ramanauskienė