POJŪČIŲ LABORATORIJOS PATIRTYS

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“  įgyvendina iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0029 „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“.  Nuo 2019 m.  Projekto partneriai: Marijampolės švietimo įstaigos: „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkcis centras; Patašinės universalus daugiafunkcis centras; vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“; vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“, atliepdami numatytą projekto tikslą: pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą, įdiegiant inovatyvius ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio metodus, siekė atnaujinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo turinį.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ įkūrė „Pojūčių“ laboratoriją, kurioje sudarytos sąlygos vaiko poreikiams tenkinti, sukurta  aplinka, kuri pažadintų vaiko smalsumą, žingeidumą, motyvaciją per patirtinį ugdymą- tyrinėjant, stebint, analizuojant ir padėtų vaiko prigimčiai, individualumui atsiskleisti, žadintų kūrybiškumą, teiktų galimybes tobulėti. Pojūčių laboratorijai įsigijome inovatyvių priemonių, kurios skatina glaudesnį vaiko ir gamtos ryšį, plėtoja vaiko kūrybiškumo galias. Modeliuojant ugdymo procesą buvo sukurtos veiklos zonos, kuriose ikimokyklinio ir priešmokyklinio vaikai išbandė įvairias veiklas su įsigytomis skirtingomis priemonėmis.

Mokytojos Alina, Živilė ir Regina vedė mokymus darželio mokytojoms, mokytojų padėjėjoms. Jos  buvo supažindinamos su Multisensoriniu  kambariu, priemonėmis.  Jos kalbėjo, kad tai lyg naujas, intensyvus pasaulis, kuriame visi pojūčiai – rega, klausa, uoslė, jutimas – yra mankštinami vienu metu. Toks kambarys skirtas ne tik atsipalaidavimui, bet ir tinkamas vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, perdėtai aktyviems, autistams, esant klausos ar regos susilpnėjimui. Į sensorinius kambarius vaikai gali ateiti po vieną, poromis arba grupelėmis, lydimi mokytojų ar specialistų. Sensorinė aplinka pasitarnauja savireguliacijai, t. y. vaikui suteikiama erdvė pačiam susitvarkyti su iššūkiais, nusiraminti ir atsipalaiduoti. Kambaryje galima ir nieko neveikti – tiesiog gulėti ant čiužinio ir svajoti, ir leisti garsams, kvapams, vaizdams veikti. Čia – puiki vieta atsipalaidavimui, nusiraminimui, bendravimui, poilsiui, kai tampa sunku prisitaikyti prie naujų iššūkių, susikaupti.

 

Parengė: mokytoja Alina Slančiauskienė

  • 20210616_065611
  • 20210616_065830