Marijampolės Tarybos sprendimas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2023 m. gegužės 29 d. Nr. 1-135

Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 10 punktu, 15 straipsnio 2 dalies 29 ir 30 punktais, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 70 straipsnio 11 dalimi, Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 8 punktu bei atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų 2023 m. balandžio 17 d. raštą Nr. SD-54 (1.9 E) „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr. 1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo”, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Patvirtinti Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2023 m. liepos 1 d., išskyrus 5 punktą ir 9.1, 9.2, 9.3 papunkčius, kurie įsigalioja nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimą Nr. 1-410 „Dėl Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

Savivaldybės meras                                                                                                                        Povilas Isoda

1-135_Del_IU_ir_PU_+mokescio_tvarkos_apraso