MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERAS POTVARKIS DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „RŪTA“ DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI KOMISIJOS SUDARYMO

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, 4 dalimi, Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“, 17, 18, 19 ir 26 punktais ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022-09-13 raštą Nr. SR-3379 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovo į viešo konkurso vadovo pareigoms eiti komisiją teikimo“, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ 2022-10-21 raštą Nr. SD-85 „Dėl komisijos nario delegavimo“, Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijos 2022-10-28 raštą Nr. S-29 „Dėl kandidatų delegavimo į konkursų komisijos narius“, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ 2022-11-03 raštą Nr. SD-156 „Dėl kandidatų į komisijos narius“:

  1. Įsakau konkurso Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ direktoriaus pareigoms eiti atrankos posėdį vykdyti 2022 m. lapkričio 22 d. (antradienį) Marijampolės savivaldybės administracijos posėdžių salėje (II aukštas, 207 kabinetas, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) ir jį pradėti 1400 valandą.
  2. Sudarau Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ direktoriaus pareigoms eiti konkurso atrankos komisiją:

2.1.  Birutė Dičiūnienė – Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ direktorė, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ socialinis partneris;

2.2.  Nerijus Mašalaitis – Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas – atstovaujantis konkurso organizatoriui – Marijampolės savivaldybės merui;

2.3.  Almantas Neverauskas – atstovaujantis Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ mokinių tėvams;

2.4.  Jurgita Radžiūnienė – Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ psichologė, atstovaujanti Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogams;

2.5.  Andrius Stankevičius – atstovaujantis Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ mokinių tėvams;

2.6.  Rasa Vaisietienė–Druskininkų lopšelio-darželio „Žibutė“ direktorė, atstovaujanti Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovų asociacijai.

2.7.  Beta Zaveckienė – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji  specialistė, atstovaujanti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai.

  1. Skiriu Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ direktoriaus pareigoms užimti konkurso atrankos komisijos:

3.1. pirmininku – Nerijų Mašalaitį, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėją;

3.2. sekretoriumi – Odetą Podolskienę, Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę.

  1. Įpareigoju Marijampolės savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiąją specialistę Odetą Podolskienę likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms pagal komisijos pirmininko sudarytą atrankos posėdžio darbotvarkę kiekvienam pretendentui pranešti individualų laiką atvykti į Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ direktoriaus pareigoms užimti atranką, tikslią atrankos vietą ir numatomą trukmę.
  2. Įpareigoju Marijampolės vaikų lopšelį-darželį „Rūta“ komisijos sudėtį paskelbti savo įstaigos internetinėje svetainėje.
  3. Nurodau, kad šis potvarkis per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras

Povilas Isoda