MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL GRIPO EPIDEMIJOS ATŠAUKIMO

Marijampolė

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 17 d. sprendimo Nr. V-1493 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimų pripažinimo netekusiais galios“ 1 punktu:

  1. Skelbiu gripo epidemijos pabaigą Marijampolės savivaldybės teritorijoje nuo 2020 m. birželio 22 dienos.
  2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 5 d. įsakymą Nr. DV-318 „Dėl gripo epidemijos paskelbimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                                                                                         Karolis Padolskis