Erazmus+projekto nr. 2021-1-LT01-KA220-SCH-000027714 dalykinė refleksija, sugrįžus iš Graikijos

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijoms sudarykime sąlygas prisitaikyti prie skaitmeninio amžiaus nepaliekant nieko užnugaryje

Šių dienų mokyklos ar kitos ugdymo įstaigos kasdienybę sunku įsivaizduoti be kompiuterinių technologijų. Prasidėjusi Covid-19 pandemija, mokyklų uždarymas ir visas ugdymo proceso perkėlimas į nuotolį privertė mus visus į mokymo procesą ir jo organizavimą pažvelgti iš naujo. Didžiausias dėmesys iš pradžių buvo skiriamas turimų išteklių atnaujinimui ir bendrojo ugdymo mokyklų moksleivių ugdymo prieinamumo užtikrinimui, o ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo  įstaigos ir toliau buvo paliktos nuošalyje. Paradoksalu, bet būtent šiose įstaigose galime įžvelgti didžiulį potencialą ir atrasti daugybę neišnaudotų galimybių, kaip galima sėkmingai integruoti informacines komunikacines technologijas (IKT) į ankstyvąjį vaikų ugdymą. Juk didžiausią klaidą darome manydami, kad vaikų ugdymas prasideda tik mokykloje. Iš tikrųjų, pirmaisiais vaiko gyvenimo metais formuojasi jo bendravimo įpročiai ir kiti įgūdžiai, išmokstamos pirmosios gyvenimo pamokos, kurios tampa pagrindu tolimesniam mažųjų asmenybių vystymuisi, mokymuisi, socialinei integracijai, asmeniniam tobulėjimui ir ateities perspektyvoms. Todėl šiame etape ypatingas vaidmuo tenka ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams ir kitiems specialistams, kurių kompetencijos, įgūdžiai ir priemonės, su kuriomis jie dirba, turi jiems padėti užtikrinti kokybišką ugdymą, pagrįstą inovatyviomis metodikomis.

Atsižvelgiant į realų poreikį stiprinti ankstyvojo ugdymo mokytojų įgūdžius darbui su skaitmeniniu turiniu ir priemonėmis kilo idėja teikti paraišką Erasmus+ projektui „IU ir PU institucijoms sudarykime sąlygas prisitaikyti prie skaitmeninio amžiaus nepaliekant nieko užnugaryje“. Šis projektas yra partnerių iš keturių Europos Sąjungos valstybių – Lietuvos, Italijos, Graikijos ir Ispanijos, kelionė mokymosi, keitimosi geriausiomis praktikomis ir tarptautinio bendradarbiavimo keliu, kuri truks iki pat 2023 metų lapkričio mėnesio.

Projekto paraiškoje buvo išskirta keletas probleminių taškų, kurie trukdo mokytojams sėkmingai integruoti skaitmenines priemones ir turinį į ugdymo procesą. Pirma, IKT priemonės nevaidina pagrindinio vaidmens ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų veikloje ir darbo organizavimo filosofijoje, nepaisant pripažintos jų vertės. Antra, IKT priemonės dažniausiai naudojamos kaip informacijos šaltinis ar mokomieji paveiksliukai, o ne kaip priemonė, skirta kurti naujas mokymo strategijas ir medžiagą ir trečia, IKT priemonių naudojimas daro įtaką vaikų, ypač turinčių specialiųjų poreikių, socialinei veiklai ir vystymuisi, bet ne visada tai yra daroma tinkamai ir gali turėti ne teigiamą, o neigiamą įtaką.

Projekto partneriai tiki IKT galia, kuri motyvuoja ir skatina vaikus plėsti jų pasaulio suvokimo lauką, bendravimą ir mastymą bei ugdyti jų vertybių spektrą. Mokytojai turėtų įtraukti vaikus į veiklą, kuri padėtų jiems išmokti pažinti skaimeninį turinį, tinkamai išnaudoti visas IKT teikiamas galimybes ir į jiems įprastus užsiėmimus pažvelgti inovatyviai ir kūrybiškai. Projektu siekiama prisidėti prie socialinio vystymosi ir visuomenės gerovės stiprinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų gebėjimą kurti naujovišką turinį ir jį panaudoti savo pačių ugdymosi procese. Taip pat siekiama padėti mokytojams dalytis gerąja patirtimi ieškant inovatyvių būdų perteikti mokomąją medžiagą, ypatingai gebant išnaudoti IKT priemonių teikiamas galimybes ir į šį kūrimo procesą įtraukti animacijos kūrimą ir jos naudojimą vaikų ugdymo procese.

Projekto tikslas yra ne tik suteikti mokytojui galutinį projekto veiklų metu sugeneruotą produktą, bet paskatinti juos kurti savo priemones, kurias galėtų panaudoti darbui su savo ugdytiniais. Svarbu tobulinti ikimokylinio ir priešmokyklinio ugdymo sektoriaus skaitmeninimą, įtraukiant animacinio turinio kūrimą ir stiprinti kokybės užtikrinimą.

Projekto įgyvendinimui jėgas suvienijimo partneriai iš labai skirtingų, bet kartu ir labai giminingų sričių, kurios viena kitą puikiai papildo.

Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė sąjunga (LŠMPS) – didžiausia švietimo profesinė sąjunga Lietuvoje, vienijanti daugiau nei 10 000 narių. Vienas iš LŠMPS prioritetų – stiprinti socialinį dialogą ir konstruktyvų bendradarbiavimą švietimo srityje su socialiniais partneriais nacionaliniame ir tarptautiniame lygmenyse, kad užtikrinti efektyvų formuojamos švietimo politikos įgyvendinimą ir finansavimą. Taip pat tai yra profesinė sąjunga, turinti daug patirties Erasmus + ir kitų europinių projektų vykdyme.

Marijampolės lopšelis – darželis „Rūta“ – ikimokyklinio amžiaus vaikų individualių gebėjimų ugdymo centras. Šio darželio išskirtinumas – aktyvus dalyvavimas įvairiuose projektuose į juos įtraukiant ir ugdytinius bei pasiūla daugybės papildomų veiklų (pvz. keramika, dailė, papjė mašė, choreografija, futboliukas, šaškės ir t.t.) vaikų gebėjimų ugdymui. Darželyje jau dabar yra plačiai naudojamos IKT priemonės, kaip išmanieji ekranai, „Bee-bot“ bitutės, interaktyvios grindys, multisensorinis kambarys.

P-consulting – tai IT kompanija, kuri vykdo ir mokymus ir yra įsikūrusi Patras mieste Graikijoje. Šio projekto partnerio stiprioji pusė yra skaitmeninio turinio kūrimas – internetinės svetainės, mokymų platformos, interaktyvios mokymų programos, mobilios aplikacijos, edukacinių žaidimų kūrimas ir t.t.

Centro San Viator – projekto partneriai iš Ispanijos, kurie gali pasiūlyti mokymo programas ne tik ikimokyklinio amžiaus vaikams, bet ir žmonėms, siekiantiems profesinio išsilavinimo. Taip pat jie gali pasiūlyti profesinius kursus ir darbo ieškantiems žmonėms, kad jie galėtų įgyti kvalifikaciją arba persikvalifikuoti. Šiuo metu šioje įstaigoje didelis dėmesys yra skiriamas mokiniams, turintiems specialiųjų poreikių. Jiems yra parengta speciali programa, kuri padeda jiems tobulėti, prisitaikyti prie šių dienų visuomenės ir netgi įgyti įgūdžius, kurie jiems padeda lengviau įsitraukti į darbo rinką.

FORMA.Azione – akredituotas mokymų centras Perudžoje, Italijoje, kuris teikia profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo paslaugas. Šio centro specialistai ir tyrėjai aktyviai dirba su mokyklomis ir kitomis profesinio rengimo institucijomis, profesinėmis sąjungomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis ir turi patirties ne tik mokymų organizavime, bet ir pačių mokymo programų kūrime.

Santa Croce Maria Montessori vaikų darželis – tai bene giliausią istoriją turintis projekto partneris iš Italijos. Šis vaikų darželis buvo įkurtas 1871 metais, o 1909 metais čia pirmą kartą apsilankė ir pati Marija Montesori. 1949 m. ji grįžo, kad šioje vietoje išbandytų savo ugdymo metodą ir paruoštų eilę mokytojų, kurie toliau tęstų tokio tipo vaikų ugdymą. Montesori metodika taifilosofija ir tik po to auklėjimo sistema ar metodika. Jos pagrindas – pasitikėjimas vaiku. Svarbiausi Montesori metodikos principai: vaiko aktyvumas ir sekimas jo interesais; vaiko savarankiškumas ir nepriklausomumas toje aplinkoje, kur tai įmanoma; pasirinkimo laisvė laikantis taisyklių ir elgsenos normų; atsakomybė už save, savo aplinką ir aplinkinę erdvę; mokymasis skirtingo amžiaus grupėse; gyvenimiškas išsilavinimas; stebėjimas – visi pedagogo sprendimai remiasi vaiko stebėjimu ir jo elgesio analize.

Labai skirtinga projekto partnerių patirtis, nacionaliniai ir kultūriniai aspektai leis pasiekti iškeltus tikslus ir sukurti 3 vieną kitą papildančius intelektinius produktus:

-          IKT priemonių gerosios patirties sąvadą IU ir PU sektoriuje;

-          mokymo programą (įtraukiant mokymo platformą) IU ir PU mokytojams, kaip kurti mokomąjį turinį, pagrįstą IKT, ypatingą dėmesį skiriant animacijos kūrimui;

-          kokybės užtikrinimo sistemą, kad įvertinti, kaip skaitmeninės priemonės/ištekliai veikia 5 Kokybės principus (prieinamumą, darbo jėgą, mokymo planą, stebėseną ir vertinimą bei valdymą ir finansavimą).

Projektas jau prasidėjo ir jau š.m. sausio 11-12 dienomis įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Patras mieste Graikijoje. Pandeminė situacija neleido susitikime gyvai dalyvauti atstovams iš visų partnerių šalių, bet tų pačių kompiuterinių technologijų dėka buvo galima į susitikimą prisijungti nuotoliniu būdu.

Gyvai projekto susitikime dalyvavo Pi-consulting, LŠMPS, Marijampolės lopšelio-darželio „Rūta“ ir Centro San Viator atstovai.

LŠMPS atstovė Eglė Žukauskaitė visus projekto partnerius supažindino su projekto tikslais ir uždaviniais, kokių rezultatų tikimasi pasiekti po dviejų metų sėkmingai įgyvendinus projektą. Taip at buvo pristatytas numatomas projekto poveikis šioms grupėms: IU ir PU mokytojams, vaikams, IU ir PU paslaugų teikėjams ir administracijos asttovams, projekto partnerių organizacijoms, suinteresuotoms šalims, švietimo institucijoms. Atkreiptas dėmesys buvo ir į poveikį regioniniu, nacionaliniu ir ES lygmeniu, kas rodo projekto aktualumą ir reikšmę. Kaip projekto tikslinės grupės buvo išskirti  IU ir PU mokytojai ir personalas, IU ir PU institucijos ir 4-7 metų vaikai. Netiesioginėmis projekto tikslinėmis grupėmis bvo įvardinti tėvai, politikos formuotojai ir pedagogų kvalifkacijos tobulinimo institucijos.

Turbūt įdomiausia susitikimo dalis buvo projekto partnerių prisistatymas. Tai buvo pirma proga iš arčiau susipažinti vieni su kitais. Kaip maži vaikai klausėme susidomėję vieni kitų pasakojimų ir jau su nekantrumu laukėme kada visi galėsime gyvai susitikti, kada galėsime išbandyti Marijampolės lopšelyje-darželyje esantį multisensorinį kabinetą, kada galėsime apsilankyti įstaigoje, kurioje dirbo ir savo metodiką suformavo ir įgyvendino pati Marija Montesori. Ir klausantis vieni kitų galima padaryti išvadą, kad kiekvienas projekto partneris yra sukaupęs tiek patirties, kad ja nepasidalinti su plačiuoju pasauliu būtų pati didžiausia klaida ir praradimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sektoriui Letuvoje, Italijoje, Ispanijoje ir Graikijoje.

Kiekvienas Erasmus+ projektas turi ir savo svarbiąją, formaliąją, tačiau susitikimų dalyvių mėgstamą dalį, kurią pristatė LŠMPS projektinės veiklos vadovė Inga Puiša, tai – projekto finansų valdymas ir paties projekto valdymas. Buvo pristatytos projekto veiklos – intelektinių produktų kūrimas ir su tuo susijusios veiklos, tarptautiniai mokymai,  projekto viešinimo renginiai, tarptautiniai projekto partnerių susitikimai. Kiekvienas projekto partneris buvo supažindintas su jam projekte priskirtomis atsakomybės ir veiklomis. Verta pažymėti, kad projekte vykdomos veiklos yra susietos grandininių principų, o tai reiškia, kad projekto įgyveninimui yra ypatingai svarbu laikytis projekto tvarkaraščio ir visas veiklas atlikti laiku.

Pi- consulting atstovė Charitini – Maria Skoulidi projekto partnerius supažindino su sklaidos planu. LŠMPS komunikacijos vadovė Eglė Žukauskaitė pagrindinį dėmesį skyrė vidiniai partnerių komunikacijai. Partnerių tarpsavio bendravimui buvo pasirinktos šios platformos – Dropbox, WhatsApp ir Zoom. Kitas nuotolinis projekto partnerių susitikimas per Zoom platformą planuojamas kovo 8 d. Projekto internetinės svetainės ir Facebook paskyros negalime sukurti, kol neturime projekto logotipo į kurio kūrimą norima įtraukti projekte dalyvaujančių švietimo įstaigų vaikus. Marijampolės lopšelio-darželio „Rūta“ atstovės į susitikimą atsivežė parodyti savo auklėtinių darbus, ką jie nupiešė, kai gavo užduotį pateikti pieštas savo idėjas projekto logotipui. Taip pat laukiama tokių pačių piešinių ir iš Santa Croce bei Centro San Viator. Geriausių piešinių autoriams projekto partneriai yra numatę ir saldžius prizus, o jų idėjos turėtų būti pati geriausia inspiracija Pi-consulting komandai kuriant projekto vizualinį identitetą ir logotipą.

Po truputėlį jau turi įsibėgėti ir intelektinių produktų kūrimas, nes nepajusime, kai ateis birželio pradžia, kai suplanuoti tarptautiniai mokymai Marijampolės lopšelyje-darželyje „Rūta.

Pabaigai norisi pasakyti, kad pirmasis susitikimas buvo tik pradžia ilgos kelionės ir pirma projekto partnerių pažintis, kai visi buvome gerai nusiteikę, pilni idėjų ir minčių, bet kartu ir širdyje su nerimu laukiantys, ar mums pavyks ir kaip mums pavyks. Svarbu per visus 2 projekto metus nepamiršti, kad tik dirbdami kaip komanda galime iš tikrųjų sukurti turinį, kuriuo galės naudotis kiti kolegos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojai ir pagaliau skaitmeniniame amžiuje neliksime nuošalyje.

Parengė: anglų kalbos vertėja Eglė Žukauskaitė

  • Kick-off meeting Screenshot6-1
  • Kick-off meeting
  • Kick-off meeting1