DĖL SPECIALIOJO PEDAGOGO ATRANKOS

Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta” specialiojo pedagogo pareigybę.

Pareigybės pavadinimas – specialusis pedagogas.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,75 etato darbo krūviu.

Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.

Pareigybės paskirtis: teikti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems

specialiųjų ugdymosi poreikių, didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų ugdymo(-si)

veiksmingumą.

Pareigybės lygis: A2

Darbo užmokesčio koeficientas  – darbo užmokesčio dydis priklausys nuo pedagoginio darbo patirties ir kvalifikacinės kategorijos. Pedagogo pareiginės algos pastoviosios dalies koeficiento ribos nuo 8,71 iki 10,12 (pareiginės algos baziniais dydžiais).

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas ir specialiojo pedagogo/ logopedo kvalifikacija; yra baigęs specialiosios pedagogikos ir logopedijos arba edukologijos (specialiosios pedagogikos) studijų programą (specializaciją).

2. Gebėti įvertinti vaikų specialiuosius poreikius; turėti žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygmenį ir jų atitikimo ugdymo programoms nustatyti bei  įvertinti vaikų pasiekimus ir pažangą;

3. Gebėti organizuoti ir analizuoti ugdymo (si) procesą su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.

4. Išmanyti specialiųjų poreikių vaikų ugdymo metodus ir gebėti juos taikyti.

5. Gebėti rengti individualias ugdymo programas ir dirbti komandoje su kitais mokytojais, ugdytinių tėvais.

6. Gebėti bendrauti su specialiųjų poreikių mokiniais ir bendradarbiauti su pedagogais, kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagoginių psichologinių tarnybų, sveikatos priežiūros, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais.

7. Išmanyti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo, specialiųjų programų standartus.

8. Teikti pagalbą specialiųjų poreikių vaikams, atsižvelgiant į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.

9. Sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

10. Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam ir gebėti dirbti komandoje.

11. Sistemingai kelti kvalifikaciją, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo/ metodiniuose renginiuose.

11. Privalumai:

12.1. Projektų rengimo patirtis.

12.2. Mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų).

Specialieji pedagogai turi žinoti ir išmanyti:

  • specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių vaikų mokymo (si) programas;
  •  jo darbą reglamentuojančius teisės aktus.
  •  Specialieji pedagogai privalo vadovautis tarptautiniais vaikų teises ir interesus

reglamentuojančiais dokumentais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos

įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, lopšelio-darželio

nuostatais, etikos principais, lopšelio-darželio darbo tvarkos taisyklėmis, šiuo pareigybės aprašymu

ir kitais lopšelio-darželio dokumentais (įsakymais, nurodymais, tvarkomis ir pan.).

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje: Dėl dalyvavimo specialiojo pedagogo pareigybės atrankos”

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu.

4. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai, taip pat medicininė knygelė, Higienos kursų pažyma pateikiami atrankos dieną.

5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. birželio 30 d. 16.00. val., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ raštinėje (Draugystės g. 5a)  Dokumentai turi būti sudėti į voką. Vokas užklijuotas, ant jo užrašyta „Specialiojo pedagogo pareigoms“ arba el. paštu ldruta@gmail.com su nuoroda –

„ Dėl specialiojo pedagogo atrankos“.

Atrankos skelbimo data – 2023 m. liepos 4 d. 11 .00 val.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Kontaktinis asmuo: direktorė Rasa Alaburdienė tel. 8 67847632