“DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ”

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.1-410 „DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“  PAKEITIMO

2020 m. balandžio 3 d. Nr. 1-63

Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo  70 straipsnio 11 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos, patvirtintos Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 25 d. sprendimo Nr.1-410 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo“ 1 punktu,  6 punktą ir išdėstyti jį taip:

„6. Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (globėjai) moka 10 Eur mėnesio mokestį vaikų ugdymo sąlygoms ir edukacinėms aplinkoms gerinti. Mėnesio mokestis nemokamas, kai įstaiga Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu arba dėl karantino paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje nevykdo ugdomosios veiklos.“

2. Pripažinti netekusia galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. 1-37 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigose, įgyvendinančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, nustatymo ir mokėjimo tvarkos pakeitimo“ 1 punkto 1  pastraipą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas  Lietuvos Respublikos administracinių  bylų  teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Povilas Isoda

Asta Vaznienė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

atnaujinta: Antradienis, 2020 m. balandžio 7 d.