Darželis Backup

“VARPELIAI”

 r25

Din-dilin, din-dilin

Din-dilin, din-dilin

Į darželį din-dilin

Din-dilin, din-dilin

Varpeliukai din-dilin.

Ką išmokom neužmiršim

Draugą meiliai apkabinsim

Neįskaudinsim širdelės

Nei mamytei, nei tėveliui.

“Varpelių“ grupės vaikai ugdomi pagal įstaigos pedagogų sukurtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“. Prioritetu pasirinkome meninę kompetenciją. Sudarysime sąlygas įsitraukti į meninę veiklą, atsiskleisti joje ir pažinti save. Grupėje vykdomas ilgalaikis projektas „Vaikystė ant drugelio sparnų”. Projekto tikslas: lavinti vaikų vaizduotę, meninę kūrybą. Taip pat nepaliekame nuošalyje ir socialinės bei sveikatos saugojimo kompetencijų, sieksim palaikyti vaiko orumą, pasitikėjimą savimi, artumo grupės draugams jausmą.

IMG_6163

IMG_6316

IMG_6017

IMG_6043

Grupėje dirba:

Eglė Šilingienė – mokytoja, baigusi studijas Marijampolės Kolegijoje ir  įgijusi auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Komunikabili, mėgsta muziką, vaidybą. Darbšti, atsakinga, siekianti gerų rezultatų pedagogė.

Rasa Alaburdienė- mokytoja. Yra įgijusi aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, magistro laipsnį, turi  vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Auklėtojai patinka kartu su mažyliais atrasti ir išbandyti įvairias dailės technikas, meninės saviraiškos būdus, sekti pasakėles su pirštukų ir pirštininėmis lėlėmis. Pedagogė domisi ugdymo naujovėmis, jas taiko ugdančiojoje veikloje. Ji mano, kad šiltas, malonus, džiugus bendravimas vaikams ypatingai svarbus.

Vilma Vieraitienė -  ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja. Švelni, tvarkinga, rūpestinga ir mylinti vaikus

“SVAJOKLIAI”

 r21

Gražios svajonės mažo vaikelio.

Pilnas dangus debesėlių  avelių.

Margas pasaulis, žydras dangus…

Argi pasaulis toks ne gražus?

„Svajoklių“ grupėje dirbama pagal lopšelio-darželio  „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“. Grupės pedagogai ir tėvai siekia vieno bendro tikslo – sėkmingai užauginti vaiką.  Grupėje vykdomas ilgalaikis projektas ,,Aukime kartu“.  Projekto tikslas – įtraukti tėvus į grupės gyvenimą, bei stiprinti tėvų, vaikų ir pedagogų  partnerystę. Įgyvendinant projektą, siekiama išlaikyti ir kurti naujas grupės tradicijas, formuoti teigiamą bendravimo kultūrą,  organizuoti veiklas kartu su tėveliais. Skatindami tėvų savanorystę darželyje, galima labai paįvairinti vaikų ugdymo procesą.

CAM04041

CAM04173

keliones

tėveliai1

Grupėje dirba:

Violeta Botyrienė –  mokytoja. Yra įgijusi aukštąjį  universitetinį pedagoginį išsilavinimą (Klaipėdos universitetas) auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Auklėtoja domisi ugdymo naujovėmis, jas taiko ugdančiojoje veikloje. Pedagogė nuoširdžiai, šiltai, maloniai bendrauja su vaikams. Geba organizuoti įvairius renginius. Puikiai siuva kaukes, sceninius rūbelius spektakliams.

Jūratė Kanapickienė – mokytoja, turinti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (ŠPI) ir auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Baigusi tarptautinius ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos kursus, specialiosios pedagogikos (specializacija – logopedija) studijas. Yra lanksti, komunikabili. Siekia įgyti naujos patirties ir žinių.

Gintarė Petkevičienė– mokytoja, įgijusi aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Siekia įgyti magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete.  Auklėtoja atvira naujovėms, siekia, kad vaikas lopšelyje būtų mylimas, išklausytas, suprastas.

Irma Alesienė – mokytojo padėjėja su spec. poreikių vaikais

Rimutė Kontrimavičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja. Myli vaikus, palaiko grupėje švarą ir tvarką. Kartu su auklėtojomis dalyvauja organizuojant renginius tėveliams.

„KVATOKLIAI”

r19

Kaip pakviest 

Pažaist kiškutį,

Kaip prakalbinti meškutį?

Kur, paukšteliai,

Jūs skrajojat?

Ką sapnuojat,

Ar svajojat?

Imkit į ramkas knygutę -

Teks gerai

Pasukt galvutę,

Kaip suprast

Žvėrelių kalbą, -

Kaip suprast

Gražiausią spalvą

“Kvatoklių“ grupės vaikai ugdomi pagal „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“. Atsižvelgiant į vaikų amžių, turimus įgūdžius bei patirtį, didžiausią dėmesį skiriame komunikavimo kompetencijai. Taip pat nepaliekame nuošalyje ir pažinimo, meninės, socialinės bei sveikatos saugojimo kompetencijų. Grupėje vykdomas ilgalaikis projektas „Kūrybinė raiška vaizdu, muzikiniu garsu, kūno plastika, žodžiu“. Projekto tikslas – skatinti ir suvokti dorinę vaidybinio žaidimo prasmę ir atskleisti ją veikėjų veiksmais, plastika, kalbos intonacijomis, kostiumais, reikmenimis.

IMG_2753

IMG_2754

IMG_2756

IMG_2761

Grupėje dirba:

Žaneta Jasiukevičienė - mokytoja, baigusi studijas Marijampolės Kolegijoje, įgijusi auklėtojos metodininkės kvalifikacinę  kategoriją. Pedagoginis darbo stažas 28 metai. Kūrybinga, meninės sielos, mėgsta teatrą, meną, muziką.

Jurgita Kumpienėmokytoja, baigusi studijas Marijampolės Kolegijoje. Komunikabili, mėgstanti vaidinti, vesti šventes, pramogas. Daug dėmesio skiria vaikų kūrybiškumui ir savarankiškumui. Domisi ugdymo naujovėmis.

Zita Gričiuvienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja. Vaikų mylima, trykštanti energija ir teigiamomis emocijomis, ne tik rūpinasi švara, bet ir padeda grupės renginiuose.


“DEBESĖLIAI”

r16

Baltieji debesiukai,

Saulytės kailinukai

Nusimeta kai šyla

Apsivelka kai kyla.

Apie saulytę sukas,

Išdykę debesiukai

Baltieji debesiukai

Saulytės kailinukai.

Iš pūko balto, balto

Iš oro šalto, šalto

Vos papučia vėjeli

Jau debesiukai kelias…

„Debesėlių” grupėje dirbama pagal „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“. Įgyvendintas eTwinning programos tarptautinis projektas „Mano stebuklinga kelionė darželyje“. Pedagogės Lina Seliokienė ir Edita Jankauskienė apdovanotos Nacionalinės paramos tarnybos ženkleliu už projekto vykdymą. Grupėje vykdomas ilgalaikis kūrybiškumo ir  saviraiškos skatinimo projektas “Sukurk man sparnus“. Įgyvendinant projektą, vaikams padedame atrasti naujų saviraiškos būdų, išbandome įvairias dailės technikas ir priemones; o mes, pedagogės, ieškome naujų, įdomių ugdymo metodų ir būdų, kurie aktyvintų vaikus pažinti savo gebėjimus, veikti, kurti.  Visų veiklų metu skatiname vaikų kūrybiškumą – gebėjimą į iškilusią problemą žiūrėti, ne kaip į bėdą, o kaip į pateiktą iššūkį, padedantį formuotis ir atsiskleisti asmenybei ir kurį įveikti galima pasitelkus ir pritaikius turimus įgūdžius, padedantį atrasti ir įvaldyti naujus gebėjimus.

IMG_7827

20151005_160658

foto2

foto3

Grupėje dirba: 

Rasa Alaburdienė- mokytoja. Yra įgijusi aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą, magistro laipsnį, turi  vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Auklėtojai patinka kartu su mažyliais atrasti ir išbandyti įvairias dailės technikas, meninės saviraiškos būdus, sekti pasakėles su pirštukų ir pirštininėmis lėlėmis. Pedagogė domisi ugdymo naujovėmis, jas taiko ugdančiojoje veikloje. Ji mano, kad šiltas, malonus, džiugus bendravimas vaikams ypatingai svarbus.

Nijolė Pucilauskienė įgijusi aukštesnįjį išsilavinimą Marijampolės kolegijoje ir vyresniosios auklėtojos kvalifikacinę kategoriją. Komunikabili, mėgstanti vaidinti, vesti šventes, pramogas. Daug dėmesio skiria vaikų kūrybiškumui ir savarankiškumui.

Nijolė Matulevičienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja, visada paslaugi, rami, darbšti, mylinti vaikus.


 

“AITVARAI”

 r14

Dirbame pagal pačių darželio pedagogių sukurtą “Bendrąją ikimokyklinio ugdymo program”.  Kartu grupėje vykdome projektą „Spalva vaiko gyvenime, puoselėjant etno kultūros tradicijas“. Vaikai skatinami tyrinėti supančią aplinką, atrasti joje spalvas, jas įvardinti ir taikyti meninėje raiškoje.

296

298

124

303

Grupėje dirba: 

Regina Ramanauskienė - mokytoja, baigusi Vilniaus pedagoginį universitetą ir įgijusi aukštąjį universitetinį išsilavinimą bei metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Siekianti nuoširdaus bendravimo ir bendradarbiavimo su ugdytiniais bei jų  tėveliais. Domisi  ugdymo naujovėmis.

Živilė Belickienė – mokytoja, baigusi studijas Vilniaus Pedagoginiame Universitete, turinti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Baigusi tarptautinius ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos kursus. Naujas požiūris į vaiką, metodinės naujovės, aktyvi, kūrybinga, linksma.

Aušra Buržinskienė – mokytojo padėjėja darbui su spec. poreikių vaikais

Jolita Tubelevičienė – mokytojo padėjėja darbui su spec. poreikių vaikais

Birutė Barkauskienė – ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja. Kupina švelnumo ir meilės kiekvienam mažyliui. Nuolat randa kuo juos pradžiuginti. Mylima vaikų ir tėvelių.


ŠARKIUKAI“

r23

Duokit man didžiulį lapą, tuoj nupiešiu juodą šarką.

Dailiai piešiu jos snukutį, bus tikrai miela šarkutė!

Mano šarka – tai gražuolė! Uodega vaje, prapuolė…

Argi šitaip gali būti? Reikia uodegos šarkutei. 

“Šarkiukų” grupėje  vaikai ugdomi pagal įstaigos pedagogų sukurtą „Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą“.  Grupėje vykdomas ilgalaikis projektas „Maži žingsneliai – dideli darbeliai “. Prioritetu pasirinkome komunikavimo kompetenciją. Didesnį dėmesį skirsime vaikų kalbai, ugdysime gebėjimą aiškiai kalbėti, rišliai ir nuosekliai dėstyti įvykių eigą. Domėtis knygelėmis, jas vartyti, klausytis skaitomų kūrinėlių. Pažinimo kompetencijos metu tyrinėsim ir atrasim pasaulį.

002019

023

087

Grupėje dirba:

Asta Dembinskienė – mokytoja įgijusi aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą Marijampolės kolegijoje, vyr. auklėtojos kvalifikacinę kategoriją  Kūrybinga, meninės sielos. Patinka meninė ir pažintinė tiriamoji veikla. Mėgsta piešti, megzti.

Lina Seliokienėmokytoja. Išsilavinimas – aukštasis universitetinis; edukologijos magistro laipsnis. Auklėtoja mėgsta muziką, lankytis spektakliuose; ypač vertina aktyvią veiklą gamtoje, daug dėmesio skiria mažųjų žaidybinei veiklai, nes būtent žaisdamas vaikas gali pažinti save ir kitus, išmokti bendrauti, lavinti gebėjimus, pažinti pasaulį, įgyti žinių. Pedagogė darbšti, atsakinga, siekianti gerų rezultatų.

Aldona Draugelienė – mokytojo padėjėja su spec. poreikių vaikais

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos padėjėja Vilija Degutienė- nuoširdžiai padeda ugdyti vaikus, supranta apie vaikų sveikatos sutrikimus.


“KODĖLČIAI”

r17

Grupėje vaikai ugdomi pagal “ Lietuvos Valdorfo darželio programą”.

Remiamasi nuostata, jog pamėgdžiojimas yra svarbiausia Valdorfo pedagogikoje ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymosi priemonė. Auklėtojos yra nuolat užsiėmusios prasminga veikla. Tad vaikai turi pavyzdį pamėgdžiojimui. Gyvenimas grupėje organizuojamas ritmiškai. Grupėje vykdomas ilgalaikis projektas „Elgesys prie stalo“. Trumpalaikiai projektai: „Metų laikai“, „Papuoškime grupę“.

Grupėje dirba:

Živilė Belickienė – mokytoja, baigusi studijas Vilniaus Pedagoginiame Universitete, turinti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir auklėtojos metodininkės kvalifikacinę kategoriją. Baigusi tarptautinius ikimokyklinės Valdorfo pedagogikos kursus. Naujas požiūris į vaiką, metodinės naujovės, aktyvi, kūrybinga, linksma.

Jurgita Kumpienė  mokytoja, turinti aukštąjį išsilavinimą, baigusi studijas Marijampolės Kolegijoje. Komunikabili, kūrybiška, mėgstanti vaidinti,
organizuoti šventes, pramogas. Daug dėmesio skiria vaikų kūrybiškumui ir savarankiškumui. Domisi ugdymo naujovėmis.

Silva Kutkevičienė  – ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja, rūpestinga, darbšti, mylinti vaikus, paslaugi.

atnaujinta: Antradienis, 2022 m. lapkričio 8 d.