Darbo grupės

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „RŪTA“

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS SUDARYMO IR KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

2022 m. balandžio    d. Nr. V –

Marijampolė

Vadovaudamasi Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 8 dienos įsakymu Nr. V-229 „Dėl rekomendacijų dėl krizių valdymo mokyklose patvirtinimo“

s u d a r a u  vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ krizių valdymo komandą:

krizės valdymo komandos vadovas:

Virginija Gusčiuvienė, vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ direktorė;

krizės valdymo komandos nariai:

Audronė Putauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymu;

Nijolė Masikonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Jolita Tubelevičienė, socialinė pedagogė;

Rita Zubrienė, maitinimo organizatorė;

Vaida Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja  ūkiui;

Jurgita Radžiūnienė, psichologė;

Aistė Daugėlienė, logopedė;

Asta Maziliauskienė, logopedė.

t v i r t i n u vaikų lopšelio-darželio „Krizių valdymo tvarkos aprašą“ (pridedama).

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

laikinai atliekanti direktoriaus pareigines funkcijas

 

Audronė Putauskienė

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS)

A T E S T A C I J O S    K O M I S I J A

( Patvirtinta Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-01-13 įsakymu Nr. DV-53)

 1. Virginija Gusčiuvienė, lopšelio-darželio „Rūta“ direktorė, komisijos pirmininkė;
 2. Asta Dembinskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Lopšelio-darželio tarybos atstovė (vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija);
 3. Violeta Botyrienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Pedagogų tarybos atstovė (auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija);
 4. Žaneta Jasiukevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Pedagogų tarybos atstovė (auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija);;
 5. Regina Ramanauskienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Pedagogų tarybos atstovė (auklėtojo-metodininko kvalifikacinė kategorija);;
 6. Kristina Žėglienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Pedagogų tarybos atstovė (vyresn. auklėtojos kvalifikacinė kategorija);
 1. Loreta Matusevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė.

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJA (2021 m. gruodžio 29 d. Nr. V-169)

Komisijos pirmininkė Vaida Vitkauskienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui;

 1. komisijos nariai:
 2. Rita Zubrienė, maitinimo organizatorė;
 3. Audronė Putauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 4. Nijolė Masikonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
 5. Sandra Juozūnienė, maitinimo organizatorė;

 VAIKO GEROVĖS KOMISIJA (2021 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-104) :

 1. Audronė Putauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui– komisijos pirmininkė;
 2. Aistė Daugėlienė, logopedė – komisijos pirmininko pavaduotoja;
 3. Nijolė Masikonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – narė;
 4. Jurgita Radžiūnienė, psichologė – narė;
 5. Jolita Tubelevičienė, socialinė pedagogė – narė;
 6. Asta Maziliauskienė, logopedė – narė.

s k i r i u Vaiko gerovės komisijos sekretorėmis Gretą Stankevičienę, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ir Kristiną Žėglienę, ikimokyklinio ugdymo mokytoją.

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS DARBO GRUPĖ (2021 m. rugsėjo 24d. Nr. V-117):

 1. Audronė Putauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui – darbo grupės  pirmininkė;
 2. Nijolė Masikonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, darbo grupės pirmininkės pavaduotoja
 3. Laura Masterkovienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja – narė;
 4. Jurgita Radžiūnienė, psichologė – narė;
 5. Žaneta Jasiukevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja – narė;

INVENTORIZACIJOS KOMISIJA (lgalaikio trumpalaikio turto ir įsipareigojimų metinei inventorizacijai atlikti komisiją 2021 m. lapkričio 24 d. Nr. V-143):

 1. Žaneta Jasiukevičienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, profesinės organizacijos pirmininkė – komisijos pirmininkė;
 2. Violeta Botyrienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja – komisijos narė;
 3. Nijolė Masikonienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui – komisijos narė;
 4. Asta Juodėnienė – ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
 5. Rita Matulienė – administratorė – komisijos narė.
atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 m. balandžio 7 d.