Atranka į pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigybę

Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta” pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigybę.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
Pareigybės paskirtis: pastatų ir aplinkos prižiūrėtojo pareigybė reikalinga užtikrinti pastato ir aplinkos priežiūrą ir jame esančio turto apsaugą.

Pareigybės lygis: C

Darbo užmokesčio koeficientas  – 5,5

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. pastatų ir aplinkos prižiūrėtoju gali dirbti asmuo, turintis aukštesnįjį išsilavinimą ir turi atitikti šiuos specialius reikalavimus turi žinoti ir išmanyti:

1. administracinių, gamybinių, grupių patalpų išdėstymą, išėjimus iš jų;

2 paskirtos prižiūrėti teritorijos ribas, prižiūrimai teritorijai keliamus sanitarinius reikalavimus;

3. vandentiekio, kanalizacijos sistemų technologijas ir reikalavimus;

4.signalizacijos veikimą, naudojimą ir įstaigų (policijos, greitosios medicinos pagalbos, priešgaisrinės apsaugos ir t.t.) telefonų numerius ir adresus; nustatytą pranešimų apie įstaigoje įvykusį įvykį tvarką;

5. darbo priemonių ir įrankių rūšis, jų darbo ir saugojimo tvarką

6. administracinių, gamybinių patalpų ir grupių bei kitų patalpų raktų saugojimo vietą

7. statinių, įrengimų bei komunikacijų išdėstymo planą;

8. apšvietimo išdėstymą ir jo įjungimą bei išjungimą;

9. darbo poilsio tvarkos taisykles, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, turto ir patalpų apsaugos reikalavimus.

 • Darbininkas, siekdamas įgyvendinti ūkio skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
 • atlieka nesudėtingus pastato remonto darbus;
 • pašalina nesudėtingus santechninius gedimus;
 • atlieka įvairius smulkius staliaus darbus;
 • atlieka pagalbinius darbus;
 • pagal galimybes atlieka inventoriaus remonto darbus;
 • stebi stogo, lietvamzdžių bei pastato išorės būklę;
 • dirbdamas darbus naudojasi tik tvarkingais prietaisais, įrankiais, įrengimais, laiko juos tik tam skirtoje vietoje;
 • nustatytu laiku tvarko lauko teritoriją, suderinus su direktoriaus pavaduotoja ūkiui;
 • vykdo direktoriaus pavaduotojos ūkiui pavedimus;
 • laiku informuoja  direktoriaus pavaduotoją ūkiui apie nesklandumus savo darbo aplinkoje.
 • praneša apie darbo metu pastebėtus pastato sistemų gedimus direktoriaus pavaduotojui ūkiui ir imasi priemonių jiems pašalinti.
 • Prižiūri, jog baigę darbą darbuotojai užrakintų patalpas, išjungtų elektros prietaisus, kompiuterius ir kitą techniką, apšvietimą, vykdytų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos ir turto apsaugos reikalavimus;
 • Nustatytu laiku priduoti apsaugos sistemos signalizaciją. Esant būtinybei, suveikus darželio apsaugos sistemai ne darbo metu ar savaitgaliais pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas privalo reaguoti į iškvietimą. Už iškvietimo laiką ne darbo metu ar savaitgaliais pastatų ir aplinkos prižiūrėtojui šalių susitarimu kompensuojamas poilsio laikas;
 • teikia pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui ūkiui apie atliekamus darbų kokybės gerinimo ir iškilusių problemų sprendimo būdus.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą dalyvauti atrankoje: Dėl dalyvavimo atrankoje pastatų  ir aplinkos priežiūros pareigoms užimti.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu.

4. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai, taip pat medicininė knygelė, Higienos kursų pažyma pateikiami atrankos dieną.

5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

 

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. vasario 17 d. 16.00. val., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Rūta“  raštinėje (Draugystės 5a)  Dokumentai turi būti sudėti į voką. Vokas užklijuotas, ant jo užrašyta „pastatų  ir aplinkos priežiūros pareigoms“ arba el. paštu ldruta@gmail.com su nuoroda – „ Dėl pastatų  ir aplinkos prižiūrėtojo atrankos“.

Atrankos skelbimo data – 2023 m. vasario 20 d. 11 val.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Kontaktinis asmuo: direktorė Rasa Alaburdienė tel. 8 67847632