ATRANKA Į MOKYTOJO PADĖJĖJO PAREIGYBĘ

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 pareigybės darbo krūviu.

Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.

Pareigybės paskirtis: teikti pagalbą ugdytiniui, turinčiam vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalinčiam savarankiškai dalyvauti ugdymo procese,  teikti pagalbą mokytojui organizuojant ugdomąją veiklą, bendrauti su švietimo pagalbos specialistais.

Pareigybės lygis: C

Darbo užmokesčio koeficientas  – 6

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Mokytojo padėjėjas gali dirbti asmuo, – ne žemesnis kaip vidurinis ar įgyta profesinė kvalifikacija ir turi atitikti šiuos specialius reikalavimus turi žinoti ir išmanyti:

1.1. Gebėjimas bendrauti su vaikais, turėjimas žinių apie jų sutrikimų specifiką.

1.2. Gebėjimas dirbti su ugdytiniais padedant jiems atlikti mokytojo skirtas užduotis, apsitarnauti, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, judėti, maitintis, naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis.

1.3. Gebėjimas bendradarbiauti su grupės mokytoju, psichologu, logopedu, socialiniu pedagogu, specialiuoju pedagogu, kitais specialistais ir ugdytinių tėvais (teisėtais vaiko atstovais).

1.4. Mokytojo padėjėjas turi mokėti lietuvių kalbą, gebėti bendrauti su vaikais.

1.5. Nustatyta tvarka profilaktiškai pasitikrinti sveikatą;

1.6. Laikytis Etikos kodekso (būti mandagiam, kantrus, taktiškas su kolegomis, vaikais ir kitais interesantais).

1.7. Mokytojo padėjėjas tobulina savo profesinę kvalifikaciją gilina žinias apie įvairius raidos sutrikimus, vaikų su specialiaisiais ugdymosi poreikiais ugdymą.

1.8. Mokytojo padėjėjas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako darbo vidaus  tvarkos taisyklių ir  Darbo kodekse nustatytų darbuotojo pareigų ar kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių jo funkcijų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokytojo padėjėjas, siekdamas įgyvendinti  keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

  • vaikui, turinčiam kompleksinių raidos  sutrikimų, negalią, padeda orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu (si) darželyje ir už jos ribų, ugdomosios veiklos,  veiklų lauke, salėje, papildomos veiklos, renginių ir išvykų metu;
  •  apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
  •  įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
  • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  •  padeda tinkamai naudotis ugdymui skirta kompensacine technika ir mokymo bei kompensacinėmis priemonėmis;
  • padeda pagal vaiko galimybes atlikti užduotis, ar mokytojo pavestą darbą;
  • atlikti kitą su ugdymu(si), savitarna, savitvarka, maitinimu(si) susijusią veiklą;
  • bendradarbiaudamas su grupės mokytoju, psichologu, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniu (ugdytinių grupe) dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taiko;
  •  padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui (ugdytinių grupei) reikalingą mokomąją medžiagą;
  • padėjėjas atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei ugdytinio, ugdytinių grupės, kuriems teikia pagalbą, saugumą;

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
              1. Prašymą dalyvauti atrankoje: Dėl dalyvavimo atrankoje mokytojo padėjėjo pareigoms užimti.

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu.
4. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai, taip pat medicininė knygelė, pirmosios pagalbos ir higienos kursų pažymėjimai pateikiami atrankos dieną.

5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2023 m. vasario 23 d. 14.00. val., tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Rūta“  raštinėje (Draugystės 5a)  Dokumentai turi būti sudėti į voką. Vokas užklijuotas, ant jo užrašyta „Mokytojo padėjėjo pareigoms“.

Atrankos skelbimo data – 2023 m. vasario 24 d. 11val.

              Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Kontaktinis asmuo: direktorė Rasa Alaburdienė tel. 8 67847632