Atranka į maitinimo organizatoriaus pareigybę

Skelbiama atranka į laisvą nuolatinio Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta” maitinimo organizatoriaus pareigybę.

Darbo sutartis – neterminuota, darbuotojas priimamas 0,5 etato darbo krūviu.
Grupė – kvalifikuotas darbuotojas.
Pareigybės paskirtis: užtikrinti maitinimo lopšelyje darželyje organizavimą, koordinavimą ir priežiūrą

Pareigybės lygis: C

Darbo užmokesčio koeficientas  – 7,0

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:
1. Maitinimo organizatoriumi gali dirbti asmuo, ne jaunesnis kaip 18 metų amžiaus, turintis ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą

2. Maitinimo organizatorius privalo mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (gebėjimas naudotis Microsoft Word ir Excel programomis), internetu, elektroniniu paštu, el. dienynu, teisės aktų ir kitų dokumentų paieškos sistemomis.

3. Gebėti savarankiškai planuoti ir vykdyti darbus.

4. Būti susipažinęs su LR higienos norma „Maisto higiena“, LR Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964 Maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašu ir kitais norminiais aktais, susijusiais su maitinimo organizavimu ikimokyklinio ugdymo įstaigose.

Maitinimo organizatoriaus funkcijos:

1. Maisto produktų iš tiekėjų užsakymas pagal tos dienos parengtą valgiaraštį; Maisto produktų kokybės ir matinimo organizavimo kontroliavimas.

2. Patiekalų technologines kortelių parengimas ir patvirtintimas pagal galiojančius reikalavimus.

3. Kiekvienos dienos valgiaraščių sudarymas, atsižvelgiant į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas vaikams ir teikimas lopšelio-darželio direktoriui tvirtinti.

5. Maisto davinio maistinės bei energetinės vertės skaičiavimas.

6. Tiekiamų maisto produktų kokybės kontrolė, draudimas realizuoti nekokybiškus maisto produktus bei patiekalus. Patiekalų ir dietinių patiekalų ruošimo, jų kokybės tikrinimas pagal valgiaraštį, degustuojant.

7. Maisto sandėliavimo ir maisto sandėlio higieninės būklės užtikrinimas ir priežiūra.

8. Maisto produktų ir geriamo vandens mėginių laboratoriniams tyrimams pristatymas.

9. Nuolatinis virtuvės ir virtuvei priklausančių maisto paruošimo patalpų higieninės būklės ir savikontrolės vykdymo tikrinimas, priemonių epideminiam židiniui sustabdyti taikymas.

10. Maisto apskaitos dokumentų tvarkymas.

11. Kasmetinis savikontrolės sistemos vidinio audito pagal Geros higienos praktikos taisykles atlikimas.

12.Dalyvavimas virtuvės darbą kontroliuojančių instancijų organizuojamose patikrose, savalaikis kontroliuojančių tarnybų užfiksuotų trūkumų šalinimas.

13. Kokybiško vaikų maitinimo grupėse kontroliavimas.

14. Dalyvavimas lopšelio-darželio administracijos, teisėtų vaiko atstovų susirinkimuose, informacijos, susijusios su maitinimo organizavimu lopšelyje-darželyje, teikimas.

Pretendentas pateikia šiuos dokumentus:
1. Prašymą dalyvauti atrankoje: Dėl dalyvavimo atrankoje maitinimo organizatoriaus pareigoms užimti

2. Asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas.
3. Gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu.
4. Asmens tapatybę patvirtinančių ir išsilavinimo dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną.

5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus pateikia iki 2022 m. gruodžio 27 d. 14.00. val.tiesiogiai vaikų lopšelio-darželio „Rūta“  raštinėje (Draugystės 5a)  Dokumentai turi būti sudėti į voką. Vokas užklijuotas, ant jo užrašyta „Maitinimo organizatoriaus atrankai“ arba el. paštu ldruta@gmail.com su nuoroda – „Dėl maitinimo organizatoriaus atrankos“.
Atrankos skelbimo data – 2022 m. gruodžio 28 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Į pokalbį bus kviečiami pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus ir pateikę visus dokumentus. Apie atrankos posėdžio vietą ir laiką informuojami tik atrinkti kandidatai.

Kontaktinis asmuo: direktorė Virginija Gusčiuvienė, tel. 8 68220570