Darbo užmokestis

DARBO UŽMOKESTIS

 

Marijampolės vaikų lopšelio-dsarželio,,Rūta“ tarnautojų ir darbuotojų,dirbančių pagal darbo sutartis , etatų skaičius

 

 

Eil.

Nr.

 

Pareigybės pavadinimas Etatų skaičius

2021 m. IV  ketv.

2020 m.

1. Direktorius

 

1 neskelbiama neskelbiama
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,5 neskelbiama neskelbiama
3. Vyresnysis buhalteris 1 neskelbiama neskelbiama
4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas 4,95 1500,00 1448,00
5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 24,25 1430,00 1406,00
6. Meninio ugdymo mokytojas 2 neskelbiama neskelbiama
7. Logopedas 2,5 neskelbiama neskelbiama
8. Psichologas 0,75 neskelbiama neskelbiama
9. Socialinis pedagogas 0,75 neskelbiama neskelbiama
10. Direktoriaus pavaduotojas ūkiui 1 neskelbiama neskelbiama
11. Administratorius 1,25 neskelbiama neskelbiama
12. Buhalteris 0,25 neskelbiama neskelbiama
13. Maitinimo organizatorius 1,5 neskelbiama neskelbiama
14. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo padėjėjas 17 848,00 722,00
15. Mokytojo padėjėjas 6 848,00 neskelbiama
16. Virėjas 5 885,00 795,00
17. Pagalbinis darbininkas skalbimui 0,75 neskelbiama neskelbiama
18. Valytojas 1 neskelbiama neskelbiama
19. Pastatų ir aplinkos prižiūrėtojas 3 850,00 MMA
20. Pagalbinis darbininkas kompiuterių priežiūrai 0,25 neskelbiama neskelbiama

Dirbančiųjų etatai pateikiami 2022.01.01. dienos duomenimis

 

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Duomenys skelbiami pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976; 2010, Nr. 77-3964, 113-5769, 2011, Nr. 8-352).

Duomenys atnaujinti 2021 09 01 d.

Duomenis tvarko: vyr. buhalterė Romutė Bujanauskienė

atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 m. sausio 13 d.