Darbo užmokestis

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 etato, įskaitant pareiginę algą, priedus už stažą ir kvalifikacinę kategoriją bei priemokas), neatskaičius mokesčių:

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Dirbančiųjų etatai*

2018 m. IIIketvirčio 1etato

2018 m. IV ketvirčio

1 etato

1. Direktorius

1

1162

1162

2. Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui

1

976

976

3. Vyresnysis buhalteris

1

901

901

4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,3

741

741

5. Auklėtojas

15,96

665

665

6. Meninio ugdymo pedagogas

1,5

730

730

7. Logopedas

1

725

725

8. Ūkvedys

1

575

575

9. Sekretorius

1

575

575

10. Vaikų slaugytojas

1

591

591

11. Sandėlininkas

1

520

520

12. Auklėtojo padėjėjas

11

426

426

13. Virėjas

3

428

428

14. Skalbėjas

1

400

400

15. Valytojas

0.75

400

400

16. Sargas, kiemsargis

3,8

400

400

17. Pastatų priežiūros darbininkai (stalius, elektrikas, santechnikas)

1,50

418

418

*Dirbančiųjų etatai pateikiami 2018 m. rugsėjo 01  dienos duomenimis.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Duomenys skelbiami pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976; 2010, Nr. 77-3964, 113-5769, 2011, Nr. 8-352).

Duomenys atnaujinti 2019 02 02 d.

Duomenis tvarko: vyr. buhalterė Romutė Bujanauskienė