Darbo užmokestis

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 etato, įskaitant pareiginę algą, priedus už stažą ir kvalifikacinę kategoriją bei priemokas), neatskaičius mokesčių:

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Dirbančiųjų etatai*

2020 m. IV ketvirčio

1 etato

2021 m. I ketvirčio

1 etato

1. Direktorius

1

1859

2508

2. Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui

1

1478

1848

3. Vyresnysis buhalteris

1

1442

1505

4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,3

1449

1455

5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

15,96

1349

1428

6. Meninio ugdymo mokytojas

1,5

1425

1526

7. Logopedas

1

1218

1225

8. Ūkvedys

1

1003

1115

9. Sekretorius

1

1016

1097

10. Vaikų slaugytojas

1

1050

1151

11. Sandėlininkas

1

832

920

12. Mokytojo padėjėjas

11

750

850

13. Virėjas

3

757

850

14. Skalbėjas

1

607

642

15. Valytojas

0.75

607

642

16. Sargas, kiemsargis

3,8

607

642

17. Pastatų priežiūros darbininkai (stalius, elektrikas, santechnikas)

1,50

607

642

*Dirbančiųjų etatai pateikiami 2021 m. balandžio 01  dienos duomenimis.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Duomenys skelbiami pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976; 2010, Nr. 77-3964, 113-5769, 2011, Nr. 8-352).

Duomenys atnaujinti 2021 04 01 d.

Duomenis tvarko: vyr. buhalterė Romutė Bujanauskienė

atnaujinta: Trečiadienis, 2021 m. balandžio 14 d.