Darbo užmokestis

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 etato, įskaitant pareiginę algą, priedus už stažą ir kvalifikacinę kategoriją bei priemokas), neatskaičius mokesčių:

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Dirbančiųjų etatai*

2017 m. Iketvirčio

2017 m. II ketvirčio

1. Direktorius

1

1027

1027

2. Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui

1

898

898

3. Vyresnysis buhalteris

1

796

796

4. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas

3,3

742

742

5. Auklėtojas

15,96

649

649

6. Meninio ugdymo pedagogas

1,5

715

715

7. Logopedas

1

714

714

8. Ūkvedys

1

471

471

9. Sekretorius

1

471

471

10. Vaikų slaugytojas

1

482

482

11. Sandėlininkas

1

444

444

12. Auklėtojo padėjėjas

11

401

401

13. Virėjas

3

401

401

14. Skalbėjas

1

380

380

15. Valytojas

0.5

380

380

16. Sargas, kiemsargis

3,9

380

380

17. Pastatų priežiūros darbininkai (stalius, elektrikas, santechnikas)

1,50

380

380

*Dirbančiųjų etatai pateikiami 2017 m. rugsėjo 01  dienos duomenimis.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Duomenys skelbiami pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976; 2010, Nr. 77-3964, 113-5769, 2011, Nr. 8-352).

Duomenys atnaujinti 2017 rugsėjo 20 d.

Duomenis tvarko: vyr. buhalterė Romutė Bujanauskienė