Darbo užmokestis

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 etato, įskaitant pareiginę algą, priedus už stažą ir kvalifikacinę kategoriją bei priemokas), neatskaičius mokesčių:

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Dirbančiųjų etatai*

2018 m. IV ketvirčio 1etato

2019 m. I ketvirčio

1 etato

1. Direktorius

1

1162

1826

2. Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui

1

976

1375

3. Vyresnysis buhalteris

1

901

1298

4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,3

741

1079

5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

15,96

665

993

6. Meninio ugdymo pedagogas

1,5

730

1059

7. Logopedas

1

725

1157

8. Ūkvedys

1

575

881

9. Sekretorius

1

575

881

10. Vaikų slaugytojas

1

591

913

11. Sandėlininkas

1

520

739

12. Mokytojo padėjėjas

11

426

582

13. Virėjas

3

428

585

14. Skalbėjas

1

400

555

15. Valytojas

0.75

400

555

16. Sargas, kiemsargis

3,8

400

555

17. Pastatų priežiūros darbininkai (stalius, elektrikas, santechnikas)

1,50

418

575

*Dirbančiųjų etatai pateikiami 2019 m. rugsėjo 01  dienos duomenimis.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Duomenys skelbiami pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976; 2010, Nr. 77-3964, 113-5769, 2011, Nr. 8-352).

Duomenys atnaujinti 2019 05 15 d.

Duomenis tvarko: vyr. buhalterė Romutė Bujanauskienė