Darbo užmokestis

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 etato, įskaitant pareiginę algą, priedus už stažą ir kvalifikacinę kategoriją bei priemokas), neatskaičius mokesčių:

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Dirbančiųjų etatai*

2019 m. IIIketvirčio 1etato

2019 m. IV ketvirčio

1 etato

1. Direktorius

1

1826

1826

2. Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui

1

1375

1375

3. Vyresnysis buhalteris

1

1298

                        1298
4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,3

1079

1079

5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

15,96

993

993

6. Meninio ugdymo mokytojas

1,5

1059

1059

7. Logopedas

1

1157

1157

8. Ūkvedys

1

881

881

9. Sekretorius

1

881

881

10. Vaikų slaugytojas

1

913

913

11. Sandėlininkas

1

739

739

12. Mokytojo padėjėjas

11

582

582

13. Virėjas

3

585

585

14. Skalbėjas

1

555

555

15. Valytojas

0.75

555

555

16. Sargas, kiemsargis

3,8

555

555

17. Pastatų priežiūros darbininkai (stalius, elektrikas, santechnikas)

1,50

575

575

*Dirbančiųjų etatai pateikiami 2019 m. rugsėjo 01  dienos duomenimis.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Duomenys skelbiami pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976; 2010, Nr. 77-3964, 113-5769, 2011, Nr. 8-352).

Duomenys atnaujinti 2020 01 10 d.

Duomenis tvarko: vyr. buhalterė Romutė Bujanauskienė