Darbo užmokestis

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Rūta“ tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (1 etato, įskaitant pareiginę algą, priedus už stažą ir kvalifikacinę kategoriją bei priemokas), neatskaičius mokesčių:

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas

Dirbančiųjų etatai*

2019 m.  1etato

2020 m. IV ketvirčio

1 etato

1. Direktorius

1

1826

1859

2. Direktoriaus  pavaduotojas ugdymui

1

1375

1478

3. Vyresnysis buhalteris

1

1298

                        1442
4. Priešmokyklinio ugdymo mokytojas

3,3

1079

1449

5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas

15,96

993

1349

6. Meninio ugdymo mokytojas

1,5

1059

1425

7. Logopedas

1

1157

1218

8. Ūkvedys

1

881

1003

9. Sekretorius

1

881

1016

10. Vaikų slaugytojas

1

913

1050

11. Sandėlininkas

1

739

832

12. Mokytojo padėjėjas

11

582

750

13. Virėjas

3

585

757

14. Skalbėjas

1

555

607

15. Valytojas

0.75

555

607

16. Sargas, kiemsargis

3,8

555

607

17. Pastatų priežiūros darbininkai (stalius, elektrikas, santechnikas)

1,50

575

607

*Dirbančiųjų etatai pateikiami 2020 m. rugsėjo 01  dienos duomenimis.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis  darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Duomenys skelbiami pagal Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu 480 (Žin., 2003, Nr. 38-1739; 2009, Nr. 154-6976; 2010, Nr. 77-3964, 113-5769, 2011, Nr. 8-352).

Duomenys atnaujinti 2020 12 31 d.

Duomenis tvarko: vyr. buhalterė Romutė Bujanauskienė