Veiklos ataskaita

                                                                                                                                          2017-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2018-02-23 Nr. D4-52 (1.15)

 1. 1.     Informacija apie įstaigą:
 •  Įstaigos vadovas: direktorė Virginija Gusčiuvienė. Išsilavinimas: aukštasis universitetinis. Kvalifikacinis laipsnis: magistras. Kvalifikacinė kategorija: II vadybos. Kontaktai: tel. 8 682 20570, el. p. ldruta@gmail.com.
 • Įstaigos darbuotojai:

Bendras etatų skaičius – 49,76, iš jų 23,86 pedagoginių ir 25,9 nepedagoginių etatų. Personalo pokyčiai:  atvyko-1(auklėtojos padėjėja). Visi pedagogai turi  kvalifikacines kategorijas:

Nr. Kvalifikacinės kategorijos Pedagogų skaičius
1. Auklėtojo metodininko   8
2. Vyresniojo auklėtojo 10
3. Auklėtojo   6
4. Viso: 23

18 pedagogų įgiję aukštąjį universitetinį, 3- aukštesnįjį neuniversitetinį ir 6 – aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. 2017 m. darbuotojai kvalifikaciją kėlė 412 val.  Kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 930 eurų: iš krepšelio lėšų 442 eurų, iš aplinkos lėšų 288 eurų, iš spec. lėšų 200 eurai. Dėl padidėjusių seminarų, kursų kainų darbuotojai žinias tobulino ne tik mokamuose, bet ir Europos sąjungos finansuojamuose projektuose.

 • Bendras vaikų skaičius įstaigoje 2017-09-01 duomenimis:

Ugdymo rūšis

Grupių skaičius

Vaikų skaičius

Ankstyvasis ikimokyklinis ugdymas (lopšelis) 2   33
Ikimokyklinis ugdymas (darželis) 7 152
Priešmokyklinis ugdymas 2   43
Viso: 11 228

Ugdytinių kaita 2017 09 01-2018 06 01: atvyko-0, išvyko-2 vaikai.

 1. 2.    Įstaigos vadovo veikla įgyvendinant įstaigos veiklos planuose numatytus veiklos tikslus: 2016-2017 m. m. įstaigos veiklos planas buvo sudarytas atsižvelgiant į įstaigos strateginį planą, ŠMM ir Marijampolės švietimo skyriaus veiklos prioritetus, 2015-2016 m. m. veiklos programos analizę, bendruomenės siūlymus.  

Pagrindinis tikslas: Efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, laiduoti ugdymo programų įvairovę ir kokybišką ugdymą. Šio tikslo įgyvendinimui numatyti uždaviniai:

1. Sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų ugdymuisi, tobulinant vaikų saviraišką, pasiekimų vertinimo ir  ugdomosios veiklos planavimo procesą.

Sutelkiau komandas, darbo grupes sėkmingam įstaigos veiklos įgyvendinimui, vaikų ugdymo vertinimui. Priešmokyklinio amžiaus vaikams taikyta Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa, socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymui integruota tarptautinė programa „Zipio draugai“, o ikimokyklinio amžiaus vaikams atnaujinta įstaigos Bendroji ikimokyklinio ugdymo programa.  „Kodėlčiukų” grupė dirbo laikantis Valdorfo pedagogikos nuostatų. Logopedas teikė pagalbą 45 vaikams, kurie turi kalbos ir komunikacijos  sutrikimų, 18 vaikų trūkumai pašalinti, o 27-iš dalies. Inicijavau, kad vaikų ugdymui būtų integruotos sveikos gyvensenos, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos, gyvenimo įgūdžių ugdymo programos. Atliktas Vaikų pažangos vertinimas pagal įstaigos pasirinktą vertinimo sistemą. Rezultatai rodo, kad taikant savaitinį ugdomosios veiklos planavimą, atsižvelgiant į vaiko asmeninę patirtį ir  pažangą vaikų ugdymo procesas pagerėjo. Ugdymas tapo labiau individualizuotas, daugiau  atsižvelgiama į vaikų pasiekimų vertinimo sritis. Buvo nuolat skatinama pedagogų iniciatyvi veikla, tobulėjimas. Vykdoma gerosios patirties sklaida, pravesta praktinė veikla miesto ikimokyklinėms įstaigoms „Kūrybinės dirbtuvės“.  Rudenį vyko grupių tėvų susirinkimai, kuriuose pristatyta ugdymo programa, aptartas vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimas, pristatytos ugdymo gairės. Pavasarį pedagogės ir tėvai aptarė programų įgyvendinimą. Manau, kad esame šiuolaikinė, besimokanti, atvira pokyčiams įstaiga, kuri per daugelį metų yra sukūrusi ne tik saugią, estetišką, bet ir jaukią aplinką. Kiekvieno užėjusio į įstaigą akis patraukia stendai, padėkos raštai, nuotraukos apie vykusius renginius, projektus. Informacija apie įstaigos veiklą talpinama internetinėje svetainėje www.ldruta.lt. www.facebook.com paskyrose.

Kryptingai įgyvendinant įstaigos savitumą ir visavertį ugdymą laiduojančias programas kiekvienam mūsų įstaigą lakančiam vaikui buvo sudarytos sąlygos jo saviraiškos, meninių gebėjimų ugdymui bei individualių poreikių tenkinimui. Saviraiškos poreikius vaikai tenkino ne tik grupėse, bet ir papildomose specialistų organizuojamose veiklose:

Eil. Nr. Papildoma veikla Vaikų skaičius
1. Dailės studija 26
2. Keramikos studija 20
3. Lego studija 32
4. Šaškių studija 11
5. Vilnos vėlimo studija 14
6. Choreografija 55
7. Mažasis futboliukas 18
8. Krepšinis 14
9. Papje Maše (nauja veikla nuo 2017m.) 16
10. Folklorinis ansamblis ,,Patrimpas” 24
Viso: 230

2. Kurti inovatyvias ugdymo (si) edukacines erdves vaiko kalbai, kompetencijoms, kūrybiškumui ugdyti.

Inicijavau vidinių edukacinių erdvių atnaujinimą, kad jos laiduotų ugdymo kokybę. Vyko apskrito stalo diskusijos: edukacinių erdvių kūrimas, siekiant užtikrinti vaikų kalbos, skaitymo, rašymo įgūdžius,  netradicinių aplinkų grupėse kūrimo galimybės, stebėjimas ir aptarimas. Auklėtojos susipažino su visų grupių edukacinėmis erdvėmis, netradicinių ugdomųjų erdvių sudarymo galimybėmis, edukacinių erdvių nauda ir pagalba ugdomajame procese. Po teorinės dalies sekė praktinė: grupės praturtintos baldeliais, auklėtojų gamintomis priemonėmis.

3. Plėtoti besimokančios ir bendradarbiaujančios bendruomenės idėją, tobulinti įstaigos savivaldos darbo grupių veiklą, siekiant  vaikų pasiekimų pažangos.

Kuravau besimokančios ir bendradarbiaujančios bendruomenės idėjos įgyvendinimą. Buvo dalinamasi gerąja patirtimi su Kretingos rajono pedagogais tema „Ugdymo pasiekimų rezultatų gerinimas ir mokymosi efektyvinimas Marijampolės ugdymosi įstaigose“. Studentės iš Vokietijos Branderburgo miesto Friustenvaldo profesinės mokyklos atliko 2- jų savaičių praktiką, kurios metu įgijo  patirties ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdyme. Respublikinio švietimo įstaigų bendruomenių ekologinio švietimo projekto „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ baigiamojoje konferencijoje „Gerosios darbo patirties sklaida keliaujant saulėtu oranžiniu traukiniu“ patirtimi dalinosi auklėtoja Regina Ramanauskienė. Marijampolės regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinėje praktinėje konferencijoje „Vaiko kalbos ugdymą skatinantys veiksniai ugdymo institucijoje ir šeimoje“, pranešimą skaitė ir dalinosi gerąja patirtimi ankstyvojo amžiaus grupės auklėtoja Laura Naujokienė. Konferencijos svečius pasveikino lopšelio-darželio folklorinis ansamblis „Patrimpas“. Buvo nuolat skatinama pedagogų iniciatyvi veikla, tobulėjimas.

Inicijavau ugdymo turinio planavimą, įgyvendinimą ir koregavimą bendradarbiaudama su įstaigos savivaldos institucijomis. Vyko ilgos diskusijos ir atsakingas darbas dėl naujai kuriamos lopšelio-darželio Bendrosios ikimokyklinio ugdymo programos, orientuojantis į vaikų kompetencijų  ugdymo (si) plėtojimą, ugdymosi sritis, gebėjimus, žinias, patirtį ir vaikų veiksenas. Tobulinant ugdymo turinį, įvertinant vaiko socializacijos proceso svarbą, kurio metu perimamos žinios, nuostatos, socialinis elgesys, santykiai, vaiko savęs atskleidimas, kultūros vertybės ir jų įtaka kasdieniame gyvenime, taikytas vienas iš veiksmingiausių būdų – projektinė veikla. Lopšelio-darželio tarybos, Pedagogų tarybos posėdžiuose diskutuota apie  įstaigos ir šeimos partnerystės svarbą, siekiant pilietinių ir tautinių vertybių puoselėjimo, sveikatos stiprinimo, saugios aplinkos kūrimo, bendruomeniškumo, reguliariai analizuota Vaikų sveikatos stiprinimo ir sveikos gyvensenos programa ir vaikų sergamumo priežastys. Priimtas susitarimas dėl kokybiško ugdymo kriterijų: ugdymas bus kokybiškas, jei remsis vaiko patirtimi ir mokėjimu; vaikas susidomės; tikslingai bus naudojamos priemonės ir aplinka; organizuotoje ugdomojoje veikloje bus galimybė rinktis ir tęsti veiksenas. Buvo tobulinama bendravimo ir bendradarbiavimo kultūra įstaigoje, plėtojamas įstaigos socialinių paslaugų tinklas bei įstaigos bendradarbiavimas su socialiniais partneriais.

4. Puoselėti vaikų kultūros tradicijas, ugdyti vaikų etnokultūrinės raiškos įgūdžius, tautinio paveldo pažinimą ir etninių vertybių perteikimą.

Puoselėjant vaikų kultūros tradicijas, ugdant vaikų etnokultūrinės raiškos įgūdžius, tautinio paveldo pažinimą ir etninių vertybių perteikimą – ugdytiniai turėjo galimybę tobulinti savo galias ir gebėjimus, reikšti savo nuomonę, tobulinti kalbą, perimti savo tautos kultūrą, papročius ir tradicijas, aktyviai dalyvauti įvairiuose renginiuose:

Renginio pavadinimas

Data

Laimėjimas

Organizatorius

Tarptautiniai renginiai

45-asis Tarptautinis piešinių konkursas „Lidicė 2017“ 2017-05-10 Padėkos raštas

Kamilei Heinrych

Čekijos Respublikos Kultūros ministerija
III Tarptautinė vaikų dailės darbelių paroda „Mano spalvotas pasaulis“ 2017-06-01 Padėka už kūrybiškumą Lenkijos Punsko  vaikų darželis.
Tarptautinė programa eTwinning.

Dalyvauta net 3 tarptautiniuose programos projektuose

2016-09

2017-05

Europos kokybės ženkleliai Projekto dalyviai: Malta, Graikija, Lenkija, Čekija
Tarptautinis Barbaros Petchenik vardo vaikų žemėlapių konkursas ‚Mums patinka žemėlapiai“. 2017-04-24 Padėkos raštu apdovanotas Julius Alenskas Lietuvos kortografų draugija
Tarptautinė dailės darbų paroda, skirta pasaulinei autizmo dienai „Mėlynas mano pasaulis“ 2017-04-04 4 padėkos raštai Marijampolės

multicentras

Tarptautinė kūrybinių darbų paroda „Velykų medis“ 2017-04-18 Padėkos raštai Marijampolės vaikų l/d „Pasaka“
Tarptautinė mokytojų ir mokinių darbų paroda „Jurgeli, meistreli 2017“ 2017-04-21 2 padėkos už Sūduvos krašto tau-todailės, amatų tra-dicijų puoselėjimą Marijampolės sav. administracija
Tarptautinis piešinių konkursas „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ 2017 05-26 2 konkurso laureatai Panevėžio gamtos mokykla
12-asis tarptautinis dramos kolektyvų festivalis „Mažieji obuoliukai-2017“. 2017-03-29 Padėkos raštai, suvenyrai „Ryto“ pagrindinė mokykla
Tarptautinis projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“. Projektas tebevyksta Lietuvos mokinių neformaliojo šv. c.
Sausio 13-osios Laisvės gynėjų diena „Atmintis gyva nes liudija“ 2017-01-13 Padėkos raštas Tarptautinė istori-nio teisingumo komisija

Respublikiniai renginiai

VI-asis respublikinis ikimokyklinis šaškių turnyras „Baltieji pradeda 2017“ 2017- 05-19 Lietuvos respubli- kos čempionai. Jonavos savivaldybė
Respublikinis mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas „Sveikuolių sveikuoliai“ 2017-10- 09 I vieta Marijampolės savivaldybės administracija
Respublikinė pilietinės iniciatyvos akcija Tarptautinė tolerancijos diena 2017-11-16 Padėka Tarptautinė IT komisija
Ketvirtasis Respublikinis vaikų ir moksleivių  kūrybinis konkursas „Lietuvos architektūros perlai“ 2017-04-25 II vieta ir padėka už kūrybiškumą Menų studija V.Š.Į. „Linksmos spalvos“
Respublikinis „Vaikų velykėlės 2017“ konkursas 2017-04-23 Padėkos raštai, knygelės, muzikinės pasakos Labdaros ir para-mos fondas „Švies-kime vaikus“
Veiksmo Savaitė be patyčių „Žaliasis miestas“ 2017-03- 18 Padėka VšĮ
Respublikinis ekologinis konkursas ‚,Mano žalioji palangė“ 2017-05-01 Padėkos raštas Lietuvos NŠC
Respublikinis švietimo  įstaigų ekologinio švietimo projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą“ Visus mokslo metus Padėka Vilniaus l/d „Rūta“

Marijampolės miesto renginiai

Marijampolės vaikų l/d ir mokyklų šeimų komandinių šaškių turnyras 2017-05-12 II komandinė vieta Marijampolės šaškių“ klubas „Sūduva
Marijampolės vaikų ikimokyklinio amžiaus asmeninių-komandinių šaškių turnyro pirmenybės 2017-11- 24 I komandinė vieta Marijampolės šaškių klubas „Sūduva“
Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų krepšinio projektas „Linksmasis kamuoliukas“ Padėka Marijampolės žaidimų sporto mokykla
Marijampolės sav. ikimokyklinio ugdymo įstaigų priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių futbolo turnyro „Advento futboliukas 2017“ 2017-12 III vieta Marijampolės sav. švietimo skyrius
„Derliaus šventė  „Sūduvos kraitė-2017“ Marijampolės poezijos parke. Įstaigos bendruomenės kūrybinių darbų paroda 2017-10 Padėkos raštas Marijampolės savivaldybė
Konkursas „Spalva ir muzika vaiko gyvenime“ 2016 11-24 3 diplomai Dailės mokykla,  gyvūnų mylėtojų asociacija.
Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų tradicinė Kalėdinių eglių paroda 2017-01-05 Už Sūduvos krašto etnokultūros puoselėjimą padėka Marijampolės kultūros centras
Šokių festivalis „Kaip mokam, taip šokam“ 2017-04-27 Padėka Marijampolės sav. švietimo skyrius
Ekologinis projektas “Tarp gėlių”. 2017-05-05  Padėka Marijampolės sav. administracija
Ikimokyklinio ugdymo įstaigų šauniausio priešmokyklinuko konkursas 2017-04-20 Padėka Vaikų l/d „Šaltinėlis“
Masinis Bėgimas „Aš bėgu-2017“ 2017-04-07 Padėkos raštas L/d „Vaivorykštė“
Akcija „Puoškime darželį“ 2017-05-31 Padėkos raštas Vaikų l/d „Rūta“

Inicijavau įstaigos dalyvavimą įvairiose finansuojamose programose, projektuose:

 • Europos sąjungos finansuojamose ir valstybės remiamose programose „Pienas vaikams“ -  3065,49 Eur, „Vaisių, daržovių skatinimas“- 1445,67 Eur.
 • „Viešųjų darbų, teikiančių socialinės, visuomeninės ir kultūros paskirties objektų, teritorijų ir želdinių priežiūros laikino pobūdžio pagalbiniai darbai,  programoje“ – 1533,23 Eur.
 • Marijampolės savivaldybės programoje „Sveikatos priežiūros užtikrinimas“ – 400 Eur.
 • Projekte prevencinės programos įgyvendinimas – 320 Eur.

3. Įstaigos finansavimas 2017 m.:

Patvirtinti asignavimai 2017 m. (tūkst.eurų ) Realiai gautos lėšos (tūkst.eurų ) Negautas finansavimas

(tūkst. eurų)

Aplinkos lėšos 290,7 270,3  20,4
Mokinio krepšelio lėšos 198,8 198,8 -
Specialiųjų progr. lėšos   81,0   81,0 -
              Iš viso: 570,5 550,1 20,4

Įstaigos paramos lėšos: pajamų mokesčio 2% gauta 2,9 eurų. Už salės nuomą laisvu nuo darbo metu gauta  1700,0 eurų. Pagal viešųjų darbų programą gauta 1533,23 eurų.

Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas metų pradžioje (2017-01-01) - 370,81 Eur. Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas metų pabaigoje (2017-12-31) – 5920,32 Eur. Kreditorinis įsiskolinimas didesnis susidarė dėl negauto finansavimo. Įsiskolinimą sudaro soc. draudimo įmokos už 2017 m. 12 mėn. 5389,54 Eur  ir už  12 mėn. šildymo paslaugas  530,78 Eur. Negautas finansavimas atiduotas 2018 m. sausio 5 d., įsiskolinimas panaikintas.

4. Įstaigos materialinės bazės pokyčiai per 2017 metus:

Įgyvendinant įstaigos strateginiame veiklos plane numatytus veiklos prioritetus, inicijavau materialinės bazės atnaujinimą ir turtinimą. Buvo turtinamos ugdomosios erdvės, skirtos vaikų kalbinės, meninės, pažinimo, socialinės, sveikatos kompetencijų ugdymui. Iš mokinio krepšelio, biudžeto ir specialiosios programos lėšų įsigyta:

 • Didaktinės priemonės ugdomajai veiklai, žaislai, žaidimai – 5000 Eur;
 • Knygos vaikams-2300 Eur;
 • Techninės priemonės (kompiuteriai, projektoriai) – 5600 Eur;
 • Minkštas inventorius vaikams – 1000 Eur;
 • Baldeliai (staliukai, kėdutės, bibliotekėlės, žaidimų kampeliams ir kt.) – 6000 Eur;
 • Buitiniai prietaisai, indai vaikams- 2800 Eur;
 • Įstaigos erdvių remontas-8600 Eur;
 • Lauko žaidimų įrenginiai-5000 Eur.

Edukacinių aplinkų kūrimo programa įgyvendinta.

5. Informacija apie įvairių institucijų atliktus patikrinimus: 2017 metais įstaigos veiklą tikrino Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės departamentas ir Marijampolės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Vertinimai teigiami, trūkumų nerasta.

6. Įstaigoje naudojamos aktyvios patyčių ir smurto  prevencinės  priemonės.

Vykdant patyčių prevenciją įstaigoje, įgyvendintas patyčių prevencijos planas, kurio tikslas – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą saugios ir palankios aplinkos įstaigoje kūrimą, ugdymo programų pritaikymą ugdytiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Į plano įgyvendinimą buvo įtraukta visa lopšelio-darželio bendruomenė. Buvo vykdomi bendri susitarimai, kad jokio pobūdžio patyčios nebūtų toleruojamos. Priešmokyklinukai dalyvavo tarptautinėje vaikų socializacijos programoje „Zipio draugai“, kurios tikslas padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. Šioje srityje aktyviai dirba Vaiko gerovės komisija.

Inicijavau Tarptautinės Tolerancijos dienos renginius, pedagogų pokalbius, piešinių parodas, kurių pagrindinis tikslas – išsiaiškinti žodžio „tolerancija“ reikšmę ir aptarti su vaikais: ar mes gyvename tolerantiškoje visuomenėje, ar tolerancija vyrauja vienas kito atžvilgiu, kokius netolerancijos ar tolerancijos pavyzdžius vaikai prisimena ar žino; aptarti pavyzdžius, susijusius su netolerancija kitai tautai, religijai ar rasei. VšĮ „Vaikų linija“ visoje Lietuvoje organizuoja akciją iniciatyvą „Savaitė be patyčių“, kurios pagrindinis tikslas – smurto ir patyčių prevencija. Visą savaitę įstaigoje vyko šiai temai skirti renginiai, vaikai kalbėjosi piešė, žaidė ir įvairias konfliktines situacijas sprendė vaidybinėse situacijose. Lopšelio-darželio bendruomenė praplėtė socialinių partnerių tinklą, pradėjome bendradarbiauti su  Marijampolės specialiaisiais  globos namais. Vaikai lankėsi globos namuose, bendravo su neįgaliaisiais, koncertavo, savo mažais darbeliais džiugino globos namų gyventojus. Dalyvavome kūrybinių darbų parodoje, kuri buvo skirta autizmo dienai paminėti „Mėlynas mano pasaulis“. Vaikai ir jų šeimų nariai grožėjosi vaikų darbais ir gavo informacijos apie autizmo sindromu sergančių žmonių gyvenimą, jų  išgyvenimus, kuriuos jie ir jų šeimų nariai patiria mūsų visuomenėje.

7. Problemos, susijusios su įstaigos veikla ir siūlomi problemų sprendimo būdai :

 • Apgailėtina darželio tvoros būsena neatitinka HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 17 punkto nurodymo;
 • Lauko takų ir aikštynų danga neatitinka Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nurodymų.

Atlikus tyrimą buvo įvertintas įstaigos paslaugų poreikis. Tėvai pageidauja, dar vienos papildomos veiklos vaikams – anglų kalbos. Tyrimo analizė rodo, kad reikalingos psichologo bei didesnės apimties logopedo paslaugos. Pagal 2017 m. darželio veiklos programos įgyvendinimo vertinimą ir pagal SSGG nustatyta, kad 2018 m. tikslinga skatinti švietimo turinio įvairovę, atveriant daugiau erdvės kiekvieno vaiko pažangai. Manau, kad šias problemas išspręsime.

 Vaikų lopšelio-darželio direktorė                                                                  Virginija Gusčiuvienė

 

2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

2014 M. VEIKLOS ATASKAITA

2013 M. VEIKLOS ATASKAITA