Veiklos ataskaita

 2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2017-02-20 Nr. D4-46 (1.15)

 1. 1.      Bendros žinios apie švietimo įstaigą:

Ikimokyklinio ugdymo įstaigoje 47-ieji veiklos metai buvo užbaigti sėkmingai. Pagrindinis 2016 m. tikslas: Užtikrinti kokybišką ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, orientuotą į vaiko kultūrą, jo gebėjimų ir kompetencijų plėtrą ir jam iškelti uždaviniai:

 • Sudaryti optimalias sąlygas vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo plėtotei.
 •    Tobulinti ikimokyklinės įstaigos ir šeimos partnerystę, siekiant pilietinių ir tautinių vertybių puoselėjimo, sveikatos stiprinimo, saugios aplinkos kūrimo, bendruomeniškumo.
  • Kelti pedagogų profesinę kompetenciją, buvo sėkmingai įgyvendinti.

Gerinant ugdomojo proceso organizavimą, taikant inovatyvius ugdymo metodus ir priemones vaiko kūrybiškumui skatinti (Suomijos švietimo sistemos patirtis) didžiausias dėmesys buvo skirtas ugdymo kokybės gerinimui. Patobulinta įstaigos stebėsenos (veiklos priežiūros), vertinimo ir įsivertinimo sistema, kuri padėjo įgyvendinti įstaigos bendrosios būklės gerinimo uždavinius ir garantavo strateginių siekių įgyvendinimo sėkmę. Kryptingai įgyvendinant įstaigos savitumą ir visavertį ugdymą laiduojančias programas kiekvienam mūsų įstaigą lakančiam vaikui buvo sudarytos sąlygos jo saviraiškos, meninių gebėjimų ugdymui bei individualių poreikių tenkinimui. Vaiko pasiekimai buvo vertinami pagal naujai parengtą Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą. Įvykdyti suplanuoti grupių projektai, tęsti saugios ir sveikos aplinkos kūrimo darbai.   Į programos vykdymą buvo įtraukti ir ugdytinių tėvai bei kiti šeimos nariai. Kelios grupės tėvų pageidavimu sukūrė Facebook paskyrą. Kartu su tėvais įgyvendinti projektai: ,,Vaikų užimtumas-naujos galimybės turiningai vaikų veiklai lauke, kūrybinių sumanymų įgyvendinimui. ,,Lauko pedagogikos“  idėjų  įgyvendinimas, kuriant naujas veiklos erdves kieme ir skatinant vaikų judėjimą“; ,,Bendrųjų kompetencijų ugdymas etninės kultūros pagrindu( Etninės kultūros ugdymo metodinių rekomendacijų taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje)“. Tėvai patenkinti vaikų ugdymu ir ypač teigiamai vertino įstaigos įvaizdį, vidaus ir išorės ryšius, vaikų kultūrą, aplinkos svetingumą ir saugumą, tradicijas (apklausos rezultatai). Šeimos ir darželio pedagogų bendradarbiavimas – viena pagrindinių sąlygų, nulemiančių vaikų ugdymo sėkmę. Numatyto tikslo ir uždavinių įgyvendinimui buvo organizuojama lopšelio-darželio, pedagogų, metodinės tarybų, vaiko gerovės komisijos veikla, administraciniai pasitarimai, pedagoginė priežiūra, tyrimai, tėvų, bendruomenės susirinkimai, diskusijos ir kt. Buvo nuolat skatinama pedagogų iniciatyvi veikla, tobulėjimas. Vykdoma gerosios patirties sklaida, pravesta praktinė veikla miesto ikimokyklinėms įstaigoms „Kūrybinės dirbtuvės“.

 Naujovės įdiegtos įstaigoje 2016 m.:

Vadovaujantis nauju 2016m. ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu” įstaigoje visose grupėse sudaryta individuali vaiko vertinimo sistema. Pasiekimų vertinimas padėjo geriau pažinti kievieną vaiką, numatyti jo pasiekimų lygį.

Ženklūs rezultatai  eTwinning programos tarptautiniuose projektuose.

Nuo 2016m. rugsėjo mėn. Vaikų idividualių gebėjimų ugymas papildytas  nauja 10-ąja papildoma veikla – Papje maše (gaminiai atliekami  iš paruoštos susmulkinto popieriaus žaliavos).

Modernizuotas ir apšiltintas įstaigos pastatas.

Bendras vaikų skaičius įstaigoje 2016-09-01 duomenimis:

Grupė

Grupių skaičius

Vaikų skaičius

Ankstyvasis ikimokyklinis ugdymas (lopšelis) 2   32
Ikimokyklinis ugdymas (darželis) 7 141
Priešmokyklinis ugdymas 2   43
Viso: 11 216

Vaikų skaičiaus kaita (nuo 2016-09-01 iki 2016-12-30):  atvyko – 7, išvyko – 4. Laisvų vietų  lopšelio – darželio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse šiuo metu nėra.

Bendras etatų skaičius – 49,75, iš jų:  23,85 pedagoginių,  25,9 nepedagoginių etatų. 21 pedagogas įgijęs aukštąjį universitetinį ir 6- aukštesnįjį pedagoginį išsilavinimą. Darbuotojų (etatų) kaita 2016 metais: išvyko 3 auklėtojos, 1 dėl pensinio amžiaus, 1 į užsienį, 1 pagal gyvenamą vietą, atvyko 3. Visi pedagogai turi  kvalifikacines kategorijas. 2016 metais aukštesnę, vyresniojo auklėtojo, kvalifikacinę kategoriją įgijo 1 pedagogas. 2016 m. pedagogai kvalifikaciją kėlė 378 val. Kvalifikacijos kėlimui buvo skirta 988 eurų: Iš krepšelio lėšų 600 eurų, iš aplinkos lėšų 300 eurų, iš spec. lėšų 88 eurai. Dėl padidėjusių seminarų, kursų kainų darbuotojai stengėsi tobulėti ne tik mokamuose, bet ir Europos sąjungos finansuojamuose projektuose.

2. Įstaigos finansavimas 2016 m.:

Patvirtinti asignavimai 2016 m. (tūkst.eurų )

Realiai gautos lėšos (tūkst.eurų )

Negautas finansavimas

(tūkst. eurų)

Aplinkos lėšos

248,0

248,0

-

Mokinio krepšelio lėšos

197,5

           197,5

-

Specialiųjų progr. lėšos

83,7

83,7

-

Iš viso:

               529,2            529,2

-

Įstaigos paramos lėšos: pajamų mokesčio 2% gauta 2574,0 eurų,  Už salės nuomą laisvu nuo darbo metu gauta  1700,0 eurų.

Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas metų pradžioje (2016-01-01) – 292,17 eurų. Bendras biudžeto lėšų kreditinis įsiskolinimas metų pabaigoje (2016-12-31) -370,81 eurai (už 12 mėnesio šildymą).

3. Įstaigos ugdymo veikla pagal įgyvendinamas programas:

Įstaigoje vaikų ugdymas(is) vyksta grupėse ir studijose: pagal savo individualius gebėjimus ir norus vaikai gali lankyti 10 papildomų veiklų, kurias veda tos srities specialistai. Tai dailė, keramika, vilnos vėlimas, papje maše, lego dacta konstravimas, choreografija, futboliukas, krepšinis, šaškės, etnografinis muzikavimas folkloriniame ansamblyje „Patrimpas“.

Įgyvendinant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklos programas buvo siekiama teikti kokybiškas švietimo paslaugas saugioje, šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje aplinkoje. Tikslo įgyvendinimui iškeltos bei numatytos priemonės uždavinių įgyvendinimui. 2016  m. įstaigos veikla buvo grindžiama demokratiškumo, humaniškumo, modernizavimo, komandinio darbo ir individualumo principais. Ugdymo kokybiškumas buvo užtikrinamas, įgyvendinant įstaigos Bendrąją ikimokyklinio ugdymo programą ir valstybinę ,,Priešmokyklinio ugdymo (si) programą“. Į šias programas integravome bendrus darželio ir grupinius projektus, individualių vaiko gebėjimų ugdymo, vaikų sveikatos stiprinimo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programas. Priešmokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinama programa „Zipio draugai“, „Kodėlčiukų” grupė dirbo laikantis Valdorfo pedagogikos nuostatų.

Ugdomasis procesas buvo organizuojamas atsižvelgiant į vaikų grupės ugdymosi pasiekimus, numatant tolesnio vaikų ugdymosi žingsnius. Buvo siekiama, kad visoje grupės aplinkoje  atsispindėtų savaitės tema, priemonės skatintų kūrybiškumą, iniciatyvą, kad vaikas turėtų galimybę pasirinkti veiklą. Pedagogės turtino aplinką siurpriziniais momentais, stengėsi būti šalia vaiko kaip draugas, patarėjas, sugebantis organizuoti  veiklą taip, kad atsiskleistų vaiko gabumai.

Įgyvendinant prioritetą, ugdymo(si) kokybės tobulinimas, buvo fiksuojami vaiko raidos pokyčiai, pateikiami tėvams, kartu analizuojami ir numatomos priemonės kaip toliau gerinti ugdymo procesą. Ugdymo procesas buvo analizuojamas mokytojų tarybos posėdžiuose, metodiniuose pasitarimuose. Išanalizuota įstaigos veikla, nustatytos stipriosios ir silpnos vietos, priimti sprendimai veiklos tobulinimui ir gerinimui. Metodinių pasitarimų metu aptartas darbas su tėvais, jų įtraukimo į įstaigos ir grupių veiklą inovatyvūs metodai. Daugelis klausimų apie vaikų ugdymą, auklėjimą, aplinkos kūrimą buvo sprendžiami kartu su tėvais. Jiems buvo sudarytos sąlygos dalyvauti organizuojamose veiklose, rytinėse mankštose, šventėse, pramogose ir t.t..

Priešmokyklinio ugdymo grupėje, vaiko paruošimui mokyklai buvo skiriamas didelis dėmesys. Grupės aprūpintos vaizdinėmis mokymo priemonėmis OPA PA, žaidimų ir kūrybos priemonėmis pagal priešmokyklinių grupių aprūpinimo standartus. Vaikai susipažino su mokykla, mokytojomis, dalyvavo pamokose. Pirmų klasių mokytojos buvo pakviestos į darželį. Priešmokyklinio ugdymo pedagogės su mokytojomis aptarė ugdytinių gebėjimus, adaptaciją, mokytojos nusakė į ką tikslinga kreipti dėmesį ruošiant vaikus mokyklai. Siekėme užtikrinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo tęstinumą. Užtikrintos lygios galimybės visiems priešmokyklinio amžiaus vaikams gauti kokybišką priešmokyklinį ugdymą. Vadovaujantis nauju 2016m. ,,Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu” visose grupėse sudaryta individuali vaiko vertinimo sistema. Pedagogai nustatė vaiko pažangą visose ugdymosi srityse periodiškai stebėdami ir fiksuodami jo pasiekimus.

Įgyvendinat sveikatos saugojimo kompetenciją didžiausią dėmesį skyrėme – sveikatos stiprinimui, saugios aplinkos kūrimui, bendruomeniškumui. Ugdytiniai  gebėjo būti aktyvūs, judrūs, fiziškai išsikraunant išlieti emocinę ir nejudrumo sukeltą įtampą, savarankiškai laikantis asmens higienos, aktyvios veiklos, poilsio ir maitinimosi ritmo. Visa tai įgyvendinti mums padėjo kūno kultūros valandėlės, sporto šventės, muzikos valandėlės, estetiška grupių ir lauko  aplinka.  Įstaiga vykdė sveikatos stiprinimo programą, kurios pagrindinis tikslas saugios ir judrios veiklos pagalba stiprinti fizinę vaiko sveikatą, skatinti ir palaikyti vaiko norą judėti, išmokyti įvairių sportinių žaidimų. Buvo organizuota atvira tarpinstitucinė sportinė šventė, kuriose dalyvavo “Rūtos” darželio ir “Varpelio” darželio priešmokyklinio amžiaus vaikai.

Siekiant sudaryti optimalias sąlygas vaiko saviraiškos ir kūrybiškumo plėtotei įstaigos ugdytiniai, padedami kūrybingų pedagogių, dalyvavo įstaigos, miesto, apskrities respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, sportiniuose renginiuose. Šiais metais turime nemažai svarių laimėjimų. Ryškiausi 2016 m.  ugdytinių pasiekimai:

    Konkurso, parodos, festivalio, projekto, akcijos pavadinimas Data Laimėjimas Organizatorius

Tarptautiniai renginiai

Tarptautinės programos eTwinning konkursas, skirtas vienuoliktam programos gimtadieniui, tarptautinis projektas ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“ 03-04 Už kokybišką jo įgyvendinimą – Kokybės ženklelis Projekto dalyviai: Malta, Graikija, Lenkija, Čekija, Lietuva
44-asis Tarptautinis piešinių konkursas „Lidice 2016“ 05-10 2 nugalėtojai savo amžiaus grupėje Čekijos Respublikos Kultūros ministerija
Tarptautinė vaikų darbų paroda „Lietuvos atspindys“ 04-24 Padėkos raštas Lenkijos Punsko savivaldybės vaikų darželis.
Šalies mokyklų bendruomenių metų konkursas 03 09 Padėkos raštas ŠMM
Tarptautinė mokytojų ir mokinių darbų paroda „Jurgeli, meistreli…2016“ 04-22 Padėkos raštai 2 pedagogėms ir vaikams Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius
Tarptautinis piešinių konkursas „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ 2016 05-27 4 diplomai Panevėžio gamtos mokykla
II Tarptautinė vaikų šventė „Mano spalvotas pasaulis“ 06-01 Padėka Lenkijos Punsko savivaldybės vaikų darželis.
Respublikinė pilietinės iniciatyvos akcija Tarptautinė tolerancijos diena 11-16 Padėka Tarptautinė komisija

Respublikiniai renginiai

Respublikinis švietimo  įstaigų ekologinio švietimo projektas „Saulėto oranžinio traukinio kelionė per Lietuvą Visus mokslo metus Padėka Projekto dalyviai:

respublikos švietimo įstaigos

Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projektas „Ugdykime kartu“, Visus mokslo metus Padėka už aktyvų dalyvavimą Projekto dalyviai:

respublikos švietimo įstaigos

Sausio 13 osios Laisvės gynėjų diena „Atmintis gyva nes liudija“ 01-13 Padėka už aktyvų dalyvavimą Tarptautinė komisija
Respublikinis vaikų ir moksleivių piešinių konkursas “Apšerkšniją mūsų dienos“ 01 I-II vietos Vilnius MSCB
Veiksmo Savaitė be patyčių „Žaliasis miestas“ 03-18 Padėka Lietuvos Všį ,,Vaiko labui“
Respublikinė dailės darbų paroda, skirta pasaulinei autizmo dienai „Mėlynas mano pasaulis“ 04-07 Padėkos raštai Marijampolės

P.Kriaučiūno vieš. biblioteka

Trečiasis Respublikinis vaikų ir moksleivių  kūrybinis konkursas „Lietuvos architektūros perlai“ 04-25 Diplomai už 2 antras vietas V.Š.Į. „Linksmos spalvos“
V-asis respublikinis ikimokyklinio amžiaus vaikų šaškių turnyras

„Baltieji pradeda 2016“

05-19 I komanda- respublikos čempionai.

II komanda-II vieta

Respublikinės šaškių varžybos

„Baltieji pradeda 2016“

05-19 Asmeninėse varžyb. – I v. tarp mergaičių

II v. tarp berniukų;

Marijampolės miesto renginiai

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų tradicinėje Kalėdinių eglių parodoje, už etninių tradicijų puoselėjimą. 01-07 Padėka už etninių tradicijų puoselėjimą Marijampolės kultūros centras
Marijampolės sav. ikim. ugdymo įstaigų meninis kūrybinis projektas „Lėlę kuriu-pasaką seku“ 03-09 Padėkos raštas Marijampolės kultūros centras
Marijampolės sav. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų skaitovų festivalis „Eilėraščių kraitelė“ 03-10 2 Padėkos raštai Marijampolės sav. P.Kriaučiūno viešoji biblioteka
Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų teatrų kolektyvų festivalis „Lėlių pasakos-2016“ 03-24 Padėkos raštas Marijampolės sav. P.Kriaučiūno viešoji biblioteka
Projektas „Mažieji obuoliukai 2016“. 04 16 Padėkos raštai „Ryto“ pagrind. mokykla
Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų krepšinio projektas „Linksmasis kamuoliukas“ Visus metus Padėkos raštas Vaikų l/d „Rūta“

Marijampolės žaidimų sporto mokykla

„Derliaus šventė  „Sūduvos kraitė-2016“ Marijampolės poezijos parke. Įstaigos bendruomenės kūrybinių darbų paroda 10 Padėkos raštas Marijampolės savivaldybė

4. Įstaigoje naudojamos aktyvios patyčių prevencijos priemonės.

Mūsų lopšelio-darželio Vaiko gerovės komisija 2016 metais parengė atskirą tvarką ir programą kovai su patyčiomis ir smurtu.

Vaiko gerovės programa, kovos su patyčiomis ir smurtu programa ir jos įgyvendinimo ataskaita pristatyta Vaiko gerovės komisijai, pedagogų tarybos posėdžiuose, įstaigos tarybos posėdžiuose, patalpinta darželio internetinėje svetainėje. Darželio prevencinio ugdymo priemonėse dalyvavo visi įstaigos pedagogai, pagal galimybę ugdytinių tėvai,  vyresnių ikimokyklinio ugdymo grupių ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytiniai.

Nuo 2000 metų  įstaiga dalyvauja tarptautinėje socialinių įgūdžių ugdymo programoje ,,Zipio draugai“, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse įgyvendinama ,,Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos“ ir ,,Gyvenimo įgūdžių“ programos. Buvo surengta akcijų, viktorinų, trumpalaikių projektų vyresniųjų ir priešmokyklinių grupių ugdytiniams.  Dalyvavome Tarptautinėje Tolerancijos akcijoje.  Įstaigoje vyko Tolerancijos ir kilnaus elgesio savaitė, kurios metu ugdytiniai dalyvavo pokalbiuose-diskusijose: „Susikabinkime rankomis tvirtai“; „Kilnumas, pagarba ir dora “; „Gerumo niekada nebūna  per daug“. Savaitės renginius užbaigėme  rytmečiu: „Apkabink draugą“. Jau tapo tradicija dalyvauti Respublikinėje akcijoje „Savaitė be patyčių”. Žaliasis žiogas ir jo draugai, vyresniųjų grupių vaikus sukvietė į šventinį rytmetį ,,Žaliasis miestas.“ Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai parodė spektaklį apie vaikų elgesį. Visi „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2016“ kvietė kiekvieną bendruomenės narį pastebėti ir stabdyti patyčias. Dalyvavome Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „Ugdykime kartu“, akcijoje „Vaikų taikos delnai“.

5. Įstaigos dalyvavimas įvairiose programose, projektuose:

 • E-Twinning tarptautiniame literatūriniame ir pažintinės veiklos projekte ,,Vaiko kelias į gražią kalbą“.
 • ESF projekte Švietimo įstaigų modernizavimo programa -104.489,49 Eur t.sk. valstybės lėšos-78.000,00 eur.
 • Europos sąjungos finansuojamose ir valstybės remiamose programose „Pienas vaikams“-  3613,01 eurų, „Vaisių, daržovių skatinimas“- 1692,80 eurai.
 • ESF projekte „Įdarbinimo subsidijuojant įgyvendinimas ir finansavimas“- 1435,15 eurų.
 • „Viešųjų darbų, teikiančių socialinės, visuomeninės ir kultūros paskirties objektų, teritorijų ir želdinių priežiūros laikino pobūdžio pagalbiniai darbai,  2016 metai programoje“ – 2174,32 eurų.
 • Priešmokyklinukai dalyvavo tarptautinėje vaikų socializacijos programoje „Zipio draugai, kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos. 

6. Įstaigos materialinės bazės pokyčiai:

Buvo turtinamos ugdomosios erdvės, skirtos vaikų meninės, pažinimo, socialinės, sveikatos kompetencijų ugdymui. Iš mokinio krepšelio ir specialiosios programos lėšų įsigyta:

 • Didaktinės priemonės ugdomajai veiklai, žaislai, žaidimai – 1120,0 Eur;
 • Knygos vaikams-250,00  Eur;
 • Techninės priemonės (kompiuteriai, projektoriai) – 375Eur;
 • Indai vaikams – 400 Eur;
 • Paverčiama keptuvė- 3500,00  Eur;
 • Įstaigos erdvių remontas-3275 Eur.

Edukacinių aplinkų kūrimo programa įgyvendinta.

7. Įstaigos kultūros formavimas 2016 m.:

Kartu su Marijampolės kolegija organizavome respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją ,,Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kaita”. Pravedėme praktinę konferencijos dalį ,,Kūrybinės dirbtuvės” renginio dalyviams. Įstaigoje buvo renginių tėvams ir vaikams. Šventiniuose renginiuose ir popietėse aktyviai dalyvavo tėvai, šeimų nariai. Šventės prasmingos, suteikiančios daug teigiamų emocijų. Labai įspūdingos tautinės šventės ir trijų kartų vakarojimai, tradiciniai renginiai: kalėdiniai vaidinimai, Užgavėnės, mažosios vaikų Velykėlės. Buvo organizuotos vaikų darbų parodos įstaigoje: „Kodėlčiukų” grupės vaikų darbų paroda ,,Esi man labai brangus”, auklėtojos Editos Jankauskienės ir e Twinning darbo grupės pedagogių paroda skirta Tarptautinei vaikų gynimo dienai, pastoviai veikė papildomų veiklų ugdytinių darbų: keramikos, dailės, vėlimo parodos. Darželio folklorinis ansamblis „Patrimpas” koncertavo Marijampolės tradicinėje derliaus šventėje „Sūduvos kraitė 2016”, dalyvavo miesto Kovo 11-osios šventinime koncerte, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai „Šalis kuri augina”, muzikiniu sveikinimu pradėjo respublikinę mokslinę-praktinę konferenciją, kuri vyko Marijampolės kolegijoje.

Įstaiga palaikė glaudžius ryšius su socialine aplinka. Vyko bendri renginiai su Jono Totoraičio progimnazija, „Smalsučio“ pradine mokykla, Vilkaviškio vaikų lopšeliu-darželiu „Buratinas“. Ypač aktyvus bendravimas siejo su P.Kriaučiūno Draugystės filialo biblioteka. Dalyvavome bendrame projekte „Mano gražiausios pasakos“ su Marijampolės savivaldybės Kultūros rėmimo fondo ir Marijampolės P.Kriaučiūno bibliotekos vaikų skyriumi. Vyko renginių ciklas: Šiaurės šalių savaitė, piešinių parodos „Kartu į ateitį“, garsiniai skaitymai vaikams. Dalyvavome tarptautinio projekto „Obuolys“ pristatyme bendruomenei, kūrybinių darbų parodoje, susitikime su skaitančių šeimų klubu „Obuolys“, nacionalinės bibliotekų savaitės renginiuose.

Aktyviai bendradarbiavome su Lenkijos Punsko  savivaldybės vaikų darželiu: dalyvavome  vaikų šventėje „Mano spalvotas pasaulis“, tarptautinėje vaikų darbų parodoje „Lietuvos atspindys“. Ugdytiniai lankėsi įstaigose, šventė kalendorines šventes.

Manome, kad esame šiuolaikinė, besimokanti, atvira pokyčiams įstaiga, kuri per daugelį metų yra sukūrusi ne tik saugią, estetišką, bet ir jaukią aplinką. Kiekvieno užėjusio į įstaigą akis patraukia stendai, padėkos raštai, nuotraukos apie vykusius renginius, projektus. Informacija apie įstaigos veiklą talpinama internetinėje svetainėje www.ldruta.lt.

8. Įstaigos pagrindinės problemos 2016 m. ir veiklos perspektyvos 2017 m.:

Problemos:

 • Apgailėtina darželio tvoros būsena neatitinka HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 17 punkto nurodymo;
 • Įvažiavimo į įstaigą ir lauko aikštynų danga neatitinka Lietuvos higienos normos HN 131:2015 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nurodymų.

            Perspektyvos: pagal 2016 m. darželio veiklos programos įgyvendinimo vertinimą ir pagal SSGG nustatyta, kad 2017 m. tikslinga: Efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, laiduoti ugdymo programų įvairovę ir kokybišką ugdymą.  Kurti inovatyvias ugdymo(si) edukacines erdves vaiko kalbai, kompetencijoms, kūrybiškumui ugdyti. Puoselėti vaikų tautinės kultūros tradicijas, ugdyti vaikų etnokultūrinės raiškos įgūdžius, tautinio paveldo pažinimą ir etninių vertybių perteikimą. Plėtoti besimokančios ir bendradarbiaujančios bendruomenės idėją, tobulinti įstaigos savivaldos darbo grupių veiklą.

 Lopšelio-darželio direktorė Virginija Gusčiuvienė

 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA

2014 M. VEIKLOS ATASKAITA

2013 M. VEIKLOS ATASKAITA