Priešmokyklinis ugdymas

                       Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikui, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas gali būti teikiamas anksčiau tėvų prašymu ir jei tokį ugdymą reglamentuoja pedagoginių psichologinių tarnybų, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinę  vaiko brandą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Priešmokyklinio ugdymo trukmė – vieneri metai. Priešmokyklinis ugdymas teikiamas pagal Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą (toliau vadinama – programa), patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014m. rugsėjo 02d. įsakymu Nr.V-779.

 PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS- Su tėvais (globėjais) sudaroma priešmokyklinio ugdymo sutartis vaikas įrašomas į lopšelio-darželio abėcėlinę knygą (MDB), formuojama asmens byla. Tėvams (globėjams) pasirašius mokymo sutartį, vaikui priešmokyklinės grupės lankymas yra privalomas. Vaikas, kuris priešmokyklinės ugdymo grupės nelankė daugiau kaip  du trečdalius programos įgyvendinimo minimalios trukmės, yra laikomas nedalyvavusiu priešmokyklinio ugdymo programoje.  Programos įgyvendinimo minimali trukmė – 640 valandų arba 160 ugdomosios veiklos dienų. Ugdymo metai prasideda rugsėjo 01 dieną. Ugdymo metai baigiasi gegužės 31 dieną.

Priešmokyklinukų atostogos 2016-2017 m. m.:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Grįžta

Rudens

2016-10-31

2016-11-04

2016-11-07

Žiemos (Kalėdų

2016-12-27

2017-01-06

2017-01-09

Pavasario (Velykų)

2017-04-10

2017-04-14

2017-04-18

Vasaros

2017-06-01

2017-08-31

2017-09-01

Papildomoms atostogoms skiriama 10 ugdymosi dienų:

Prasideda

Baigiasi

Grįžta

                        2017-02-17                         

2017-02-17

 

 

2017-02-20

2017-02-24

2017-02-27

                         2017-04-18                         

2017-04-21

 

20117-04-24

Grupėje vaikų skaičius negali viršyti pagal amžiaus grupes Lietuvos higienos normoje HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, nurodyto vaikų skaičiaus.  Priešmokyklinio ugdymo proceso organizavimas grupėje pradedamas 8.00val. ryto.

UGDYMO TURINYS

Ugdymo kompetencijos Priešmokyklinio ugdymo pedagogai organizuoja maitinimą, poilsį ir miegą.

1,5 priešmokyklinio ugdymo pedagogo etato grupėje.

Dirba 2 priešmokyklinio ugdymo pedagogai

Socialinė kompetencija
Sveikatos saugojimo kompetencija
Pažinimo kompetencija
Komunikavimo kompetencija
Meninė kompetencija

Vaikų pažanga ir pasiekimai vertinami vadovaujantis Programa:

vaikų pažangą ir pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogai;

vaiko, turinčio specialiųjų ugdymo(si) poreikių pasiekimus vertina priešmokyklinio ugdymo pedagogas, kartu su logopedu, individualiai dirbusiu su vaiku;

vaikų pažanga, programos įgyvendinimo laikotarpiu yra vertinama nuolat, laisvai pasirenkant vertinimo būdus ir metodus;

priešmokyklinio ugdymo pedagogai per 4 savaites nuo ugdymo programos įgyvendinimo pradžios atlieka grupės vaikų pirminį pasiekimų įvertinimą;

įgyvendinus programą, priešmokyklinio ugdymo pedagogai atlieka galutinį vaikų pasiekimų įvertinimą ir parengia laisvos formos išvadą – rekomendacijas pradinių klasių mokytojui.

Priešmokyklinio ugdymo planas 2016-2017 m.m.

Priešmokyklinio ugdymo planas 2015-2016m.m.

Priešmokyklinio ugdymo planas 2014-2015m.m.