Savivalda

LOPŠELIO-DARŽELIO SAVIVALDA

  Lopšelyje-darželyje veikia: Lopšelio-darželio taryba, Pedagogų taryba ir Metodikos taryba.

 1. Lopšelio-darželio taryba (toliau– toliau tekste Taryba) aukščiausia Lopšelio-darželio savivaldos institucija. Taryba telkia ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pedagogų atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam Lopšelio-darželio valdymui,  svarbiausiems Lopšelio-darželio veiklos tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.
 2. Tarybą sudaro 7 asmenys: 3 tėvų atstovai, 4 darbuotojai. Į Tarybą tėvus deleguoja tėvų susirinkimas, darbuotojus – visuotinis darbuotojų susirinkimas.
 3. Tarybos nariai renkami slaptu balsavimu  3 mokslo metams.
 4. Tarybai vadovauja pirmininkas. Jis ir pavaduotojas išrinkamas slaptu balsavimu pirmame naujos kadencijos Tarybos posėdyje. Tarybos pirmininkas, jeigu jo nėra – Tarybos pirmininko pavaduotojas, organizuoja Tarybos darbą, pirmininkauja Tarybos posėdžiams, atsako už jos veiklą, atstovauja jai. Tarybos pirmininkas negali būti Lopšelio-darželio direktorius.
 5. Tarybos nuostatai, jų keitimai tvirtinami Tarybos posėdžio nutarimu.
 6. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų Tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Lopšelio-darželio direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
 7. Tarybos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio ir priimami visų Tarybos narių balsų dauguma. Esant vienodam balsų skaičiui, sprendimą lemia Tarybos pirmininko balsas. Tarybos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo Tarybos pirmininkas ir sekretorius. Lopšelio-darželio direktorius posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.
 8. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti kviečiamas Tarybos pirmininko, Lopšelio-darželio direktoriaus arba daugiau nei pusės Tarybos narių iniciatyva.
 9. Į Tarybos posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės tarybos nariai,  administracijos, Lopšelio-darželio administracijos, Lopšelio-darželio bendruomenės nariai, jei yra svarstomi jiems aktualūs klausimai.
 10. Tarybos nariai mokslo metų pabaigoje už veiklą atsiskaito Lopšelio-darželio bendruomenės nariams visuotiniame bendruomenės susirinkime vieną kartą metuose.
 11. Tarybos kompetencija:

11.1.    aptaria Lopšelio-darželio veiklos perspektyvas, pagrindines veiklos kryptis;

11.2.    aprobuoja Lopšelio-darželio nuostatus, strateginį planą, metinę veiklos programą, darbo tvarkos taisykles, aptaria ugdymo organizavimo tvarką, kitus Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojančius dokumentus, teikiamus Lopšelio-darželio direktoriaus;

11.3.    aptaria siūlymus dėl ugdymo, metodinių priemonių užsakymo, papildomos veiklos ir renginių organizavimo;

11.4.    analizuoja lopšelio-darželio pajamų ir išlaidų sąmatą;

11.5.    teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui priimant darbuotojus ir vertinant jų darbo rezultatus;

11.6.    išklauso Lopšelio-darželio direktoriaus metines veiklos ataskaitas;

11.7.    svarsto ir teikia pasiūlymus vaikų sveikatos būklės, sveikos gyvensenos, poilsio ir mitybos organizavimo klausimais;

11.8.    nagrinėja Lopšelio-darželio struktūros pakeitimo, uždarymo vasaros laikotarpiu klausimus;

11.9.    gali organizuoti paramos lėšų kaupimą į Lopšelio-darželio ar Lopšelio-darželio tarybos sąskaitą; esant tokių lėšų, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą ir panaudojimą;

11.10.telkia bendruomenę Lopšelio-darželio uždaviniams įgyvendinti.

 1. Pedagogų taryba – nuolat veikianti Lopšelio-darželio savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
 2. Pedagogų tarybą sudaro Lopšelio-darželio direktorius ir jo pavaduotojas ugdymui, visi Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai, sveikatos priežiūros darbuotojai, logopedas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys. Į posėdžius gali būti kviečiami Marijampolės savivaldybės administracijos, kitų savivaldos institucijų atstovai. Lopšelio-darželio bendruomenės nariai.
 3. Pedagogų tarybos posėdžius šaukia pirmininkas  prasidedant ir baigiantis ugdymo procesui, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, prireikus gali būti sušauktas neeilinis Pedagogų tarybos posėdis.
 4. Pedagogų tarybai vadovauja Lopšelio-darželio direktorius. Pedagogų tarybos sekretorių renka Pedagogų tarybos nariai.
 5. Pedagogų tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 6. Pedagogų tarybos kompetencija:

6.1.    aptaria praktinius valstybės ir savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimo klausimus, pedagoginės veiklos tobulinimo būdus;

6.2.    svarsto Lopšelio-darželio veiklos programą, analizuoja ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimą,  brandumo mokyklai klausimus;

6.3.    ugdymo turinį ir metodus derina prie Lopšelio-darželio keliamų  uždavinių ir bendruomenės poreikių, svarsto ikimokyklinių, priešmokyklinių grupių ugdymo(-si) turinio derinimą tarpusavyje;

6.4.    kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), korekcijos, mitybos klausimus;

6.5.    svarsto Lopšelyje-darželyje realizuojamas pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas;

6.6.    renka atstovus į Lopšelio-darželio tarybą;

6.7.    skatina metodinių naujovių paiešką ir patirties sklaidą.

 1. Lopšelio-darželio metodinei veiklai organizuoti sudaroma Lopšelio-darželio metodikos taryba (toliau – Metodikos taryba).
 2. Metodikos tarybą sudaro Lopšelyje-darželyje dirbantys pedagogai. Metodikos tarybos posėdžiai organizuojami prasidedant ir baigiantis ugdymo procesui, taip pat ne rečiau kaip vieną kartą per pusmetį, prireikus gali būti sušauktas neeilinis Metodikos tarybos posėdis.
 3. Metodikos tarybai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už metodinę veiklą Lopšelyje-darželyje.
 4. Metodikos tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.
 5. Metodikos tarybos kompetencija:

5.1.    rengia Metodikos tarybos darbo planą mokslo metams;

5.2.    vadovaudamasi Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programomis numato vaikų žinių ir pasiekimo vertinimo principus;

5.3.    inicijuoja naujų ugdymo metodų taikymą praktinėje veikloje;

5.4.    teikia siūlymus ir rekomendacijas dėl ugdymo turinio planavimo, organizavimo;

5.5.    organizuoja metodinės, profesinės patirties sklaidą;

5.6.    teikia siūlymų dėl ugdymo ir mokymo priemonių užsakymo.

 

atnaujinta: Trečiadienis, 2022 m. sausio 12 d.