Archive for sausio, 2020

TRIJŲ KARALIŲ VIEŠNAGĖ

Trys Karaliai, trys Karaliai

Per pasaulį eina,

Trys Karaliai, trys Karaliai

Neša džiaugsmą, laimę.

Trys Karaliai – sausio 6 d. švenčiama šventė, kuria tradiciškai pasibaigia Kalėdinis laikotarpis. Mūsų darželyje vaikus aplankė trys Karaliai – Kasparas, Merkelis ir Baltazaras, o jiems kelią rodė Angelas, nešinas žvaigždę. Karaliai, prisistatę išminčiais vaikams papasakojo, jog einantys aplankyti tolimoje šalyje gimusio kūdikėlio Jėzaus ir nešantys jam dovanų – aukso, miros ir smilkalų, kurių atnešė ir vaikams. Karaliai linkėjo sveikatos, laimės ir džiaugsmo. Bažnyčios liturginiame apeigyne ji vadinama Viešpaties apsireiškimu. Sakoma, kad nuo Kalėdų iki Trijų karalių diena Krikščionybės laikais paplito paprotys ant durų bažnyčioje pašventinta kreida parašyti pirmąsias trijų karalių vardų raides: +K+M+B (Kasparas, Merkelis, Baltazaras). Kiekvienam karaliui skirtas kryželis prieš jo vardą, reiškia išminčiaus šventumą. Vėliau žmonės ėmė ženklinti savo namų durų staktas, tikėdami, kad užrašius šias raides namai bus apsaugoti nuo piktųjų dvasių.

Muzikos mokytoja Virginija Grigaitienė kartu su  „Pelėdžiukų“ vaikučiais  organizavo renginį ir pakvietė visus į mokytojų paruoštą spektaklį „Katės namai“. Išlydėjus Karalius, Gražioji Katė priminė, kad jau  didžiosios metų šventės baigėsi ir laikas atsisveikinti su Eglute. Vaikų

Laimingų, džiugių ir sveikatingų 2020 metų!

  • IMG_1016
  • IMG_0984
  • IMG_0973
  • IMG_1104
  • IMG_1022
  • IMG_1064
EU

Kuriame Lietuvos ateitį

Pradedamas įgyvendinti projektas „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“ kartu su Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla-daugiafunkciu centru, Marijampolės sav. Patašinės universaliu daugiafunkciu centru, Marijampolės vaikų lopšeliu-darželiu „Nykštukas“, Marijampolės Mokolų mokykla-darželiu ir VšĮ „Lauko darželis“ pradeda įgyvendinti projektą Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0029 „Patyriminio ugdymo turinio diegimas Marijampolės regiono ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse ugdymo įstaigose“.

Šio projekto tikslas – pagerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimą ir kokybę. Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama šių uždavinių:

  1. Kurti vaikų ugdymą (-si) saugią, stimuliuojančią aplinką, orientuotą į vaikų poreikius, siekiant  ugdymo modernizavimo, gerinant vaikų pasiekimus.
  2. Sukurti ir palaikyti vaikų teigiamą emocinę atmosferą, lavinant psichinius procesus – dėmesį, vaizduotę, atmintį, regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką per patirtinį ugdymą.
  3. Užtikrinti glaudesnį bendravimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos ikimokyklinio, priešmokyklinio ir užsienio ugdymo partneriais, siekiant pasidalinanti gerąja patirtimi, įgyvendinant inovacijas, siekiant geresnės ugdymo kokybės darželiuose.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu bus atnaujinta ir įdiegta ikimokyklinė-priešmokyklinės ugdymo programa kuri apims ugdymo programos atnaujinimą, atnaujintos ugdymo programos testavimą ir diegimą, smulkiųjų gyvūnų laboratorijos, lauko laboratorijos, atradėjų studijos ir akva laboratorijos sukūrimą, 3D, sensorikos ir motorikos laboratorijos įrengimą, darbuotojų kvalifikacijos pakėlimą, darbuotojų kvalifikacijos darbui su spec. poreikių vaikais pakėlimą bei ugdymo organizavimo ir ugdymo turinio kokybės pokyčio monitoringą.

Įgyvendinus projektą planuojama, kad projekto rezultatai paskatins vaikus būti aktyviais, iniciatyviais, įvairios veiklos metu. Įvairios veiklos, pristatymai, tyrinėjimai, bandymai, užduotys, ugdys vaikų kompetencijas, smalsumą, paskatins domėjimąsi, aktyviai tyrinėti aplinką, rinkti informaciją, praplės vaikų pažinimo akiratį, suteiks naujų žinių, įgūdžių, patirčių, ugdys kūrybiškumą ir mokymosi motyvaciją, kritinį mąstymą,  įžvelgs per patirtį naujus dalykus, įgis naujų patirčių, pažins gyvenimą naujais aspektais, mokymasis atrandant, suteiks vaikams džiaugsmą ir pasitenkinimą, skatins ugdytinį asmeniškai dalyvauti ir patirti išgyvenimus.

Projekto įgyvendinimui skirtas finansavimas siekia 109 483,36 EUR. Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ ir yra finansuojamas ir Europos socialinio fondo lėšų.

sveika_mokykla_logotipas_RGB

Sveika Mokykla

SVEIKATOS STIPRINANČIO DARŽELIO STATUSO PATVIRTINIMAS

 

            2019 m. gruodžio 10 d. Nacionalinio sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo ir aktyvių mokyklų veiklos koordinavimo komisija (toliau–Komisija) įvertino lopšelio-darželio „Rūta“ sveikatos stiprinimo programą „Augu sveikas-jaučiuosi laimingas“ ir priėmė sprendimą pripažinti Mūsų mokyklą/Darželį sveikatą stiprinančia mokykla.

Atsižvelgiant į Lietuvos, Marijampolės savivaldybės bei įstaigos vaikų nuolat blogėjančius sveikatos rodiklius bei didėjančius socialinės rizikos veiksnius siekiama vykdyti kompleksinę sveikatos stiprinimo veiklą, formuojant vaiko sveikos gyvensenos įgūdžius. Marijampolės lopšelyje-darželyje sudarytos sąlygos augti, tobulėti, išreikšti save. Bendruomenėje mums ugdytinis didžiausia vertybė. Vaikas priimamas kaip asmenybė, garantuojamos teisės ir galimybės augti sveiku, jaustis saugiu, būti mylimu. Darželio bendruomenės nariai siekia ugdymo (si) kokybės, bendradarbiavimo bei pagalbos šeimai. Tenkiname vaiko poreikius visose raidos srityse. Atliepiant nuolat kintančius bendruomenės poreikius, atsižvelgiant į aukščiau išvardintas prioritetus, siekiame, kad vaikas būtų fiziškai aktyvus, augtų saugioje aplinkoje ir nebūtų kenkiama jo fizinei, dvasinei, psichinei sveikatai. Sveikatos ugdymas lopšelyje-darželyje „Rūta“ siekia integralios sveikatos stiprinimo veiklos, apimančios psichosocialinius ir fizinius sveikatos ir ugdymosi aplinkos aspektus – mitybą ir sveikatos priežiūros paslaugas, sudedamąja dalimi; būtų grindžiamas visas amžiaus grupes apimančia gyvenimo įgūdžių ugdymo strategija. Sveikatą stiprinanti  programa „Augu sveikas-jaučiuosi laimingas“ sudaryta vadovaujantis humanistinės pedagogikos ir psichologijos principais atsižvelgiant į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodines rekomendacijas. Didelis dėmesys skiriamas vaiko asmenybės formavimuisi, galių pastiprinimui, gebėjimui prisitaikyti prie ateities perspektyvų. Orentuojamasi į šiuolaikinio vaiko poreikius. .Šiandieniniame darželyje vaikams reikia veiklos, judėjimo, veiksmo ir sudominimo. Informacija turi būti pateikiama įdomiai, vaizdingai, veikla turi nuolat kisti, siekiant išlaikyti judrių vaikų dėmesį. Šios programos tikslas-kurti integruotą ir vieningą sveikatos stiprinimo sistemą,  siekiant  fizinės, psichinės, dvasinės darnos bendruomenėje. Todėl, sveikatą stiprinančia programa „Esu sveikas-jaučiuosi laimingas“, stengsimės įtraukti bendruomenės narius (ugdytinius, tėvus, mokytojus, administracijos darbuotojus ir socialinius partnerius ir kt.) į sveikatinimo veiklos planavimą, įgyvendinimą, vertinimą.

 

LINKIME GRAŽIŲ IDĖJŲ!

SKELBIAMAS KONKURSAS LAISVAI ŪKVEDŽIO PAREIGYBEI UŽIMTI

Registravimo data: 2020-01-09. Galioja iki: 2020-01-23

 Darbo pobūdis:

• organizuoja ūkio ir aptarnaujančio personalo veiklą ir kontrolę;

• rūpinasi darbuotojų darbo ir sveikatos, gaisrine, civiline sauga;

• organizuoja, vykdo Viešuosius pirkimus bei tvarko dokumentus;

• vykdo materialinių vertybių apskaitą, apsaugą ir priežiūrą;

• sudaro nepedagoginio personalo darbo grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tvarko kitus su darbu susijusius dokumentus;

• tvarko ir rengia ūkio dalies, įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus;

• užtikrina ekonomišką materialinių vertybių naudojimą;

• planuoja ir organizuoja savo veiklą, priima sprendimus, savarankiškai vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;

• analizuoja, sistemina ir vertina ūkio darbų rezultatus bei užtikrina sklandžią, atitinkančią higienos normų reikalavimus įstaigos veiklą.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

• ne žemesnis kaip aukštesnysis išsilavinimas;

• Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių biudžetinės įstaigos ūkinę veiklą, darbo santykius, higienos bei sanitarijos norminių aktų reikalavimų išmanymas;

• labai geri darbo kompiuteriu įgūdžiai, dirbant su MS Office programiniu paketu ir internetu;

• mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei ją dokumentaliai apiforminti;

• savarankiškai planuoti, atsakingai organizuoti ūkio srities veiklą.

Privalumai:

• panašaus darbo pobūdžio ar administravimo patirtis;

• darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės, civilinės saugos, higienos įgūdžių kursų pažymėjimai (ar išmanymas), automobilis ir vairuotojo pažymėjimas;

• Viešųjų pirkimų organizavimo patirtis ar išmanymas, darbo su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema ir CPO įgūdžiai;

• ikimokyklinio ugdymo įstaigos vykdomos veiklos darbo ypatumų žinojimas;

• rekomendacijos.

Bendra informacija:

Darbo krūvis: 1 etatas (per savaitę 40 val.)

Darbo sutarties rūšis: Neterminuota.

Darbo užmokestis: nuo 1000 Eur.

Kitos apmokėjimo sąlygos: atlyginimas priklauso nuo darbo stažo, papildomai dar skiriama kintama darbo užmokesčio dalis, priklausanti nuo atliekamo darbo kokybės.

Teikiami dokumentai:

1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje- https://pm.vataras.lt/prasymai/Account/Login;
2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3.  Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
4.  Darbų saugos, gaisrinės saugos, civilinės saugos, higienos įgūdžių kursų pažymėjimus ir jų kopijas (jei pretendentas turi);

5.  Gyvenimo aprašymą (CV);

6. Darbo stažą (jei yra) patvirtinančio dokumento kopiją;

7. Pretendentas gali pateikti rekomendacijų;

Dokumentai priimami:  Pretendentai prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Prisijungę prie paslaugos „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“ (https://pm.vataras.lt);

Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis.

Pretendentai, atitinkantys konkurso reikalavimus, apie atrankos laiką ir vietą bus informuojami asmeniškai. Telefono numeris pasiteiravimui: (8 682) 20570